logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA NAKLEN ATANMA ŞARTLARI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu denetçiliği kurumuna naklen atanmak için

Yönetmelik Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlerken, diğer kurumlardan naklen atanmak isteyen personelle ilgili olarak ta bazı düzenlemeler yaptı. Yönetmeliğin “naklen atamalar” başlıklı 22’nci maddesine göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara atanacaklarda bu Yönetmelikte kadro için öngörülen şartlardan “Kurumda veya belirli bir alt görevde çalışmış olma” şartı dışındaki tüm şartlar aranacak. Yani naklen atanmak isteyen personel aşağıda yer verdiğimiz yönetmelikte atanacağı unvanla ilgili "kurumda çalışmış olma şartı" dışındaki tüm şartları taşımak zorunda olacak.

Diğer personel kanunlarına tabi olanlar ise aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınacak.

Yönetmelik metni:


KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Kamu Denetçiliği Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu Denetçiliği Kurumunda, Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,

c) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini,

ç) Denetçi: Kamu Denetçisini,

d) Genel Sekreter: Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterini,

e) Genel Sekreterlik: Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterliğini,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ğ) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayramlar ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

i) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu,

j) Personel: Kamu Denetçiliği Kurumunda Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

m) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube Müdürü.

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetler Grubu:

1) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Santral Memuru, Sekreter, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför.

d) Destek hizmetleri grubu:

1) Hizmetli, Dağıtıcı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Kütüphaneci, Programcı, Teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

 

a) En az iki yılı Kurumda geçmiş olması kaydıyla, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü unvanlı kadroya atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Başvuru tarihinin son günü itibariyle Kurumda şef, çözümleyici, kütüphaneci unvanlı kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak.

b) Hukuk Müşaviri unvanlı kadroya atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak.

c) Şef unvanlı kadroya atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Başvuru tarihinin son günü itibariyle Kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, sekreter, santral memuru, memur, şoför, teknisyen unvanlı kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmak.

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek.

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle Kurumda programcı unvanlı kadroda en az iki yıl çalışmış olmak.

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

d) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak.

e) Sekreter, Santral Memuru, Memur unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

f) Şoför unvanlı kadroya atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları şarttır.

 

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

 

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

 

a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

 

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

 

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

 

c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

 

1) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

 

Görevde yükselme eğitimi

 

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az otuz ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilir.

 

(2) Birinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

 

Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

 

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce Kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Kuruma başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilir.

 

(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

 

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

 

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

 

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

 

öncelik verilir.

 

(3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanır.

 

(4) Görevde yükselme eğitimi programları, Kurum tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

 

Görevde yükselme eğitiminin konuları

 

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

 

1) Genel esaslar.

 

2) Temel hak ve ödevler.

 

3) Devletin temel organları.

 

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik.

 

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

 

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

 

d) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

 

e) Halkla ilişkiler.

 

f) Etik davranış ilkeleri.

 

g) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliğiyle ilgili konular.

 

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

 

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı

 

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Kurum tarafından Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

 

(2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için birinci fıkrada adı geçen kurumlardan birisine başvurulur.

 

(3) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

(4) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yılı aşmamak üzere, müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

 

Unvan değişikliği sınavı

 

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

 

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

 

(3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

(4) Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

 

(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurumun kendi personeli başvurabilir.

 

Sınav Kurulu

 

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu; Başdenetçi veya Başdenetçinin görevlendireceği denetçinin başkanlığında; Başdenetçi tarafından seçilen denetçiler ve kamu denetçiliği uzmanları ile Genel Sekreter olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir.

 

(2) Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

 

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

 

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

 

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlikçe yürütülür.

 

Sınav Kurulunun görevleri

 

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması, hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Kurum, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir.

 

(2) Sınav Kurulu, birinci fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar.

 

(3) 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

 

Sınav sonuçlarının açıklanması

 

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

 

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

 

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav; deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi ele geçirildiğinin tespiti hallerinde ertelenebilir.

 

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda adayların sınavları geçersiz sayılır:

 

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

 

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

 

MADDE 19 – (1) Sınav sonuçlarının ilgililere yazılı olarak bildiriminden itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İnceleme sonuçları, ilgililere on gün içinde yazılı olarak bildirilir.

 

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

 

Sınavı kazananların atanması

 

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

 

a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

 

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

 

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

 

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

 

öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

 

(2) Duyurulan kadrolardan;

 

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

 

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

 

suretiyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında veya aynı grup içindeki geçişler

 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 

a) Aynı ana hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey görev ve alt görevlere atanabilir.

 

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olmaları kaydıyla atama yapılabilir.

 

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

 

Naklen atamalar

 

MADDE 22 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte kadro için öngörülen şartlardan Kurumda veya belirli bir alt görevde çalışmış olma şartı dışındaki tüm şartlar aranır.

 

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

 

Özürlülerin eğitim ve sınavı

 

MADDE 23 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

 

Kazanılmış haklar

 

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Kurumda geçen hizmet süresi

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen, Kurumda belli bir süre hizmeti bulunma koşulu, 28/11/2014 tarihine kadar yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavlarında aranmaz.

 

Öğrenim düzeyi

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.