logo yeni

calisanlar2 copy

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ TEKNİK ÖĞRETMEN OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının, Teknik Öğretmen kadrolarına atanabilmelerini sağlamak bakımından, 190 sayılı KHK ekine “Teknik Öğretmen” kadrosunun eklenmesi ve bu kadronun mali haklarının düzenlenmesi amacıyla, Bursa milletvekili İsmet Büyükataman ve Mersin milletvekili Mehmet Şandır tarafından Kanun teklifi verildi.

Teklif ile 20000 teknik öğretmen kadrosu ihdas edilmesi ve bu kadrolarda çalışacak personelin mali haklarının düzenlenmesi hedeflenirken, aynı konuda yine MHP milletvekillerince hazırlanan başka bir teklif daha TBMM Başkanlığına sunuldu.

Hazırlanan kanun teklifinin genel gerekçesinde şu hususlara değinilmiştir:

Teknik öğretmen kadrosu ihdas edilmelidir

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığına bağlı Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültesi mezunları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Teknik Hizmetler Sınıfı”nda yer almalarına rağmen 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye unvanları eklenmediği için kamuda teknik personel olarak çalışamamaktadır. Kamuya teknisyen ve tekniker unvanıyla girip daha sonra aldığı 4 yıllık teknik eğitim ile Teknik Öğretmen unvanı alanlar ise unvanlar tablosunda teknik öğretmen unvanı bulunmadığı için unvan değişikliğinde sistem dışı bırakılmışlar ve hocası oldukları teknisyen ve tekniker unvanına hapsedilmişlerdir. 190 sayılı KHK’ya teknik öğretmen unvanının eklenmesi uzun yıllardır süregelen haksızlığa ve adaletsizliğe son verecektir.

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede “Teknik Öğretmen” unvanının ihdas edilmesi, unvanlar tablosuna “Teknik Öğretmen” unvanı eklenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarına bu kadroların dağıtılması ile Teknik Öğretmenler kamuda “Teknik Personel” olarak çalışabileceklerdir.

Kanun ve yönetmeliklerde teknik öğretmen unvanına zaten yer verilmiştir

Teknik Öğretmen unvanı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Teknik Hizmetler Sınıfı’nın içerisinde, MEB dışında Teknik Hizmetler Sınıfı’nda çalışanlar olarak tanımlanmış ve teknik bir unvan olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yayınladığı “İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik” te “1 . Sınıf Fen Adamı” sayılmış, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş; yine Bayındırlık ve iskan Bakanlığının yayınladığı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde 15.000 m2 inşaat alanını denetleme yetkisi verilmiştir. Görüldüğü gibi kanun ve yönetmeliklerle Teknik Öğretmen unvanının teknik bir unvan olduğu yasal güvence altına alınmış fakat şimdiye kadar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye unvanları eklenip kadro ihdası yapılmadığı için kamuda teknik personel olarak çalışmalarının önü açılmamıştır. Bu yapılan değişikliklerle teknik öğretmenler hak ettikleri gibi kamuda teknik personel olarak çalışabileceklerdir.

 

Hazırlanan kanun teklifinin metni;

BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 —13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki kadrolar ihdas edilerek, teknik hizmetler sınıfı unvan tablosuna teknik öğretmen unvanı eklenmiştir.

İHDAS EDİLEN KADROLAR

(V) SAYILI CETVEL

Sınıfı    

Unvanı

Derecesi

Adedi

Teknik Hizmetler Sınıfı (THS)

Teknik Öğretmen

8

20000

Bu cetvelde yer alan kadrolar, bir yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kumlu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının Teknik Personel ihtiyaçlarım karşılamak üzere tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.

MADDE 2 - 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 1 sayılı cetvele, emsali 4 yıl teknik eğitim almış unvanların bulunduğu ek ödeme gruplarına teknik öğretmen unvanı eklenmiştir.

(1) SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan

personel;

 

a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlar ve teknik hizmetler sınıfında çalışıp teknik öğretmen unvanına sahip olanlar

 

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

150

2) 3-4dereceden aylık alanlar

140

3 )Diğer derecelerden aylık alanlar

130

(1) SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı (%)

1 )Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar,

mühendis, mimar, teknik öğretmen (Teknik hizmetler sınıfında çalışanlar), veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.