logo yeni

MEB’İN “ŞUBE MÜDÜRÜ” ATAMALARI MAHKEMELİK OLDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Milli Eğitim Bakanlığı,18.12.2012 tarih ve 2012/44 sayılı Genelgesi ile “Şube Müdürü” atama ve görevlendirmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemişti.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre “şube müdürü” kadrolarına atanabilmek için sınav şartı mevcut iken, Milli Eğitim Bakanlığının sınava girmeden “şube müdürü” kadrosuna atama ve görevlendirme yapılmasına yönelik 2012/44 sayılı Genelgesinin, sınavdan kaçarak görevlendirmeleri meşrulaştırmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla çıkarıldığı iddiasıyla, söz konusu Genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Danıştay Başkanlığına dava açıldı.

Sınavsız atama ve görevlendirme yapmak anlamına gelen bu Genelgenin, eğitim çalışanları arasında huzursuzlukların yaşanmasına sebep olduğu belirtilen dava dilekçesinde, “… yapılan görevlendirmeler ve atamalar herhangi bir duyuru yapılmaksızın kişiye özel uygulamaların yapıldığı bir hal almıştır. Hatta 2012/44 sayılı genelgenin 5. Maddesinde yer alan 'iller arası norm kadro sayısı dahilinde görevlendirmeyle çalışmakta olan idarecilerin görevlendirmelerinin 28.06.2013 tarihi itibari ile uzatılmayacağı…' şeklindeki açıklamadan daha uzun bir süre sınav açılmayacağı anlaşılmaktadır.” denildi.

Dava dilekçesinde ayrıca, “Davalı idarece asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanların atama tekliflerinin değerlendirileceğinden söz edilmektedir. Ancak; asaleten atama şartları arasında sınav kazanmış olma şartı da bulunmaktadır. Davalı idarece yargı kararlarına rağmen sınav şartının ciddiye alınmadığı, bu düzenleme ile açıkça ortadadır.” ifadelerine yer verildi.

 

Söz konusu davaya ilişkin başvuru dilekçesi.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

DAVACI                :Türk Eğitim-Sen

VEKİLİ                 :Av. Hatice AYTEKİN-Av. Emrah AYTEKİN

DAVALI                :Milli Eğitim Bakanlığı

T.KONUSU         :18.12.2012 tarih, 228290 sayılı ve Görevlendirme/Atama konulu 2012/44 Nolu Genelgenin iptali talebinden ibarettir.

Ö.TARİHİ            :18.12.2012

AÇIKLAMALAR   :04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.12.2008 tarih ve 27078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değiştirilen 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan “şube müdürlüğü..” ibaresinin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle dava açılmış ve  açtığımız davada, Danıştay 12. Dairesi 2009/602 E. Sayılı ve 12.05.2009 tarihli kararı ile talebimiz haklı bulunarak Yönetmeliğin 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan “şube müdürlüğü..” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Yargı kararı davalı idarece süresi içerisinde uygulanmamıştır. Danıştay kararının uygulanmaması nedeniyle açtığımız davada,  Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2009/1954 E., 2010/571 K. Sayılı ve 05.05.2010 tarihli kararıyla, 12.12.2008 tarihinden bugüne kadar olan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptaline karar verilmiştir.

4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde, görevler arası geçişin, farklı hizmet sınıflarında olmakla birlikte görevde yükselme sınavı gerektiren görevler ile daha üst veya daha alt görevlere sınavsız atamayı ifade ettiği, "Görev grupları" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında, merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadrolar olduğu belirtilmiş, 6 ve 7. maddelerinde ise görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirtilmek suretiyle kurala bağlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin "Görev Grupları Arası Geçişler" başlıklı 24. maddesinin 1. fıkrasında da, " Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır. En az iki yıl il veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevinde bulunanlar ile (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürlüğü görevlerine, A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar, il milli eğitim' müdürlüğü görevine, B) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az beş yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine, ç) İl veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerinde en az beş yıl, ilçe milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürü görevlerinde en az iki yıl veya bu yöneticilik görevlerinde toplam en az dört yıl hizmeti bulunanlar daire başkanlığı(bağımlı) ve il milli eğitim müdürlüğü görevine, Milli eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar yatırımlardan sorumlu olmak üzere milli eğitim müdür yardımcılığına, Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak kaydıyla öncelikle matbaa eğitimi bölümü mezunları arasından olmak üzere Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü, Basımevi Müdürü görevlerine, psikoloji ya da benzeri bölüm mezunları ise Huzurevi Müdürü görevlerine, Bakanlık karolarında ya da avukatlık hizmetleri sınıfında en az beş yıl süreyle çalışmış olan hukuk fakültesi mezunları hukuk müşavirliği görevine atanabilirler." hükümleri yer almaktadır. Ayrıca; 11.6.2003 günlü, 25135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve anılan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 8. maddesinin b/4. bendinde de şube müdürü kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartı getirilmiştir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra Bakanlığın merkez teşkilatı birimleri ile bunların alt birimleri olan grup başkanlıkları ve bunların görevleri hizmet birimleri yeniden belirlenmiştir. Bakanlığın taşra teşkilatında oluşturan il/ilçe müdürlüklerinde kurulacak birimler ve bu birimlerin bağlanacağı şube müdürlükleri ile bunların görev alanları ve sorumlulukları ise 18.11.2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Ancak, Bakanlığınıza illerde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 04.12.2012 tarih, 202358 sayı ve 2012/43No’lu,  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilatlanması konulu genelge yayınlanmıştır. Anılan genelgede İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde şube müdürlüğü sayılarının nasıl belirleneceği, bölünerek ve birleştirilerek nasıl teşkilatlandırılacağı anlatılmıştır. Akabinde ise 18.12.2012 tarih ve 2012/44 sayılı Görevlendirme/Atama konulu genelge yayınlanmıştır. Anılan genelge;  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte belirlenen şube müdürlüğü sayılarına istinaden bu kadrolara nasıl görevlendirme yapılacağından söz edilmektedir. Kısacası; Milli Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü sınavı yapmaktansa bu kadrolara nasıl görevlendirme yapılacağı belirlenmiştir. 

Çerçeve yönetmelik olan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte bu yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler  için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılmaları ve eğitimi tamamladıktan sonra kurumlarca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliklerine uygun olarak yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerektiği düzenlenmiştir. Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar olması, bu kadrolara atanabilmek için aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme eğitimi sonrasında yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerektiğinin kurala bağlanması karşısında, şube müdürlüğü kadrosu için yapılması gereken görevde yükselme sınavı açmaktır. Milli Eğitim Bakanlığınca hangi gerekçe ile yapıldığı anlaşılamayan bir sebeple yıllardır Şube Müdürlüğü sınavı açılmamakta, bu kadrolar ise görevlendirme sureti ile doldurulmaktadır. Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilat yapısında değişiklik yapılmış ve bu değişikliğe uygun yönetmelikler hazırlanmıştır. Bu denli köklü değişiklikler yapan Milli Eğitim Bakanlığının neden görevde yükselme unvan değişikliği sınavı yaparak şube müdürü ataması yapmadığı merak konusu olduğu kadar kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmaktadır.

Yasal mevzuat hükümleri açık ve net olarak ortadadır ve şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için sınav şartı getirilmiştir. Bu sınavı yapmaktan kaçınmak anlamına gelen görevlendirmeler ve atamalar eğitim çalışanları arasında huzursuzlukların yaşanmasına sebep olmaktadır. Çünkü; yapılan görevlendirmeler ve atamalar herhangi bir duyuru yapılmaksızın kişiye özel uygulamaların yapıldığı bir hal almıştır. Hatta 2012/44 sayılı genelgenin 5. Maddesinde yer alan “iller arası norm kadro sayısı dahilinde görevlendirmeyle çalışmakta olan idarecilerin görevlendirmelerinin 28.06.2013 tarihi itibari ile uzatılmayacağı…”şeklindeki açıklamadan daha uzun bir süre sınav açılmayacağı anlaşılmaktadır.

Yine anılan genelgede “Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanların atama tekliflerinin değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi…”denilmektedir. Davalı idarece sınav yapılmaksızın şube müdürlüğü atamalarının yapılacaktır. Davalı idarece asaleten şube müdürlüğüne atanma şartlarını taşıyanların atama tekliflerinin değerlendirileceğinden söz edilmektedir. Ancak; asaleten atama şartları arasında sınav kazanmış olma şartı da bulunmaktadır. Davalı idarece yargı kararlarına rağmen sınav şartının ciddiye alınmadığı, bu düzenleme ile açıkça ortadadır. Anılan genelge davalı idarenin daha önce de yaptığı gibi usulsüz şube müdürlüğü atamalarını ve görevlendirmelerini meşru hale getirme çabasından ibarettir. Bir anlamda davalı idare iptali istenilen genelge ile sınav şartını kendince bertaraf etmeye çalışmaktadır. Yüksek mahkeme kararına rağmen 2000 yılından beri Şube Müdürlüğü sınavı yapılmamaktadır. Davalı idare yıllardır atama veyahut görevlendirmeler ile bu kadroları doldurmaktadır. Şube müdürlüğü atamaları yıllardır davalı idarenin hukuk tanımaz ısrarları sebebi ile kangrene dönüşmüş, yargı kararları yok sayılmış, yıllardır sınavsız atamalar ve görevlendirmeler yapılması adeta gelenek haline gelmiştir.  Dava konusu genelge de bu hukuk tanımaz uygulamaların son halkası durumundadır. Yüksek mahkemenizce bu konuda verilecek olan karar yıllardır şube müdürlüğü sınavı bekleyen eğitim çalışanları için hayati öneme sahiptir. Takdir mahkemenizindir.

SONUÇ VE TALEP     :Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re’sen gözeteceği  sair hususlar nedeni ile,

  1. 1)18.12.2012 tarih, 228290 sayılı ve Görevlendirme/Atama konulu 2012/44 Nolu Genelgenin iptaline,
  2. 2)Tüm yargılama harç, masrafların ve ücreti vekâletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini bilvekale arz ile talep ederim.

18.12.2012

Av. Hatice AYTEKİN

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.