logo yeni

TRT PERSONELİNDE ARANAN NİTELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personeli ile ilgili Yönetmeliklerde değişikler yapıldı.

1)Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı Ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde değişiklikler yapılarak bazı unvanlar için aranan nitelikler değiştirilirken bazı unvanlar için yeni nitelikler getirildi:

Yapılan değişiklikler ile:

•Kurum Tabibinin nitelikleri;

“KURUM TABİPLİĞİ

1. KADRO UNVANI                      : Baştabip

2. HİZMET TANIMI            : Kurum personelinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlayarak planlamak, uygulamak, denetlemek, personelden azami verimi elde edecek şekilde hizmet ve iş planlaması yaparak sağlık hizmetlerinin aksaksız ve geliştirilerek yürütülmesini sağlamak.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR   :

a. Tahsil                                     : Tıp fakültesi mezunu olmak.

b. Askerlik durumu                       : Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil                              : Tercih sebebidir.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI                  : Kurum içi, Kurum dışı.”

•Teknik Yönetmenlerin tecrübesi;

“c. Tecrübe: TEK-PH, GİH-PH ve TH hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak.”

•Uzman ve Uzman Yardımcılarının nitelikleri;

“UZMAN

1. KADRO UNVANI               : Uzman

2. HİZMET TANIMI                : Yöneticinin karar verme fonksiyonunun rasyonel, güvenilir ve ilmi ölçülere uygun olarak yerine getirilmesine imkan sağlamak amacıyla, bağlı bulunduğu Birimin görev alanına giren işlerde veri toplamak, karar alternatiflerini geliştirmek ve ihtisasıyla ilgili konularda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Not: TH, TH-PH sınıflarındaki uzman kadrosu da bu tanım içerisinde değerlendirilmiştir.

UZMAN YARDIMCISI

1. KADRO UNVANI               : Uzman Yardımcısı

2. HİZMET TANIMI                : Görev alanını giren konularda yöneticinin karar verme fonksiyonunun rasyonel, güvenilir ve ilmi ölçülere uygun olarak yerine getirilmesine imkan sağlamak amacıyla, bağlı bulunduğu birimin görev alanına giren işlerde araştırma yaparak veri toplamak, karar alternatifini geliştirmek ve ihtisasıyla ilgili konularda amirince verilecek görevleri yerine getirmek.”

•Yayın Denetmeninin nitelikleri;

“1- En az 10 yıl prodüktör, muhabir, spiker, redaktör spiker veya denetçi olarak fiilen çalışmış olmak.

2- Radyo, televizyon veya haber birimleri yapım ve yayın kadrolarında en az müdür düzeyinde yönetici olmak (Bu durumda 1 inci maddede sayılan görevlerde geçen süre ile yönetici olarak geçen sürelerin toplamının en az 10 yıl olması gerekir.)

3- Her türlü koordinatör yardımcısı veya dengi ya da daha üst idari kadrolarda görev yapmak.”

•Yönetmenin nitelikleri;

“c. Tecrübe: TEK-PH, GİH-PH ve TH hizmet sınıflarındaki kadrolarda en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak.”

•Yönetim Hizmetleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının nitelikleri;

YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI

1. KADRO UNVANI               : Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı

2. HİZMET TANIMI                : Yönetim Hizmetleri Uzmanına, hizmet tanımında belirlenmiş bulunan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak ve idarece verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR                          :

a. Tahsil                                     : Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.

b. Askerlik durumu                   : Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil                             : Tercih sebebidir.

4. SINAV                                  : Kamu Personel Seçme Sınavından Kurumca belirlenen asgari puanı alanların katılabileceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak giriş sınavında başarılı olmak.

YÖNETİM HİZMETLERİ UZMANI

1. KADRO UNVANI               : Yönetim Hizmetleri Uzmanı

2. HİZMET TANIMI                : Yöneticinin karar verme fonksiyonunun rasyonel, güvenilir ve sağlıklı olmasıbakımından strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, karar alternatiflerini geliştirmek, sözleşme ve protokol tanzimi ile uygulama birliğinin sağlanması ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hizmetleri yürütmek, bağlı bulunduğu Birimin görev alanına giren işlere katkıda bulunmak ve veri toplamak, hizmet tanımıyla ilgili konularda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

3. ÖZEL NİTELİKLER VE ŞARTLAR                          :

a. Tahsil                                     : Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığında aranılan öğrenim şartları aranır.

b. Askerlik durumu                   : Askerlikle ilişiği olmamak.

c. Yabancı dil                            : Tercih sebebidir.

ç. Tecrübe                           : Kurumda Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosunda en az 3 yılçalışmak.

4. İSTİHDAM KAYNAĞI      : Kurum içi.

5. SINAV                                  : Kurumda Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosunda en az 3 yılçalıştıktan sonra yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmak.

6. DİĞER                                  : Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelik ile düzenlenir.”

şeklinde düzenlendi.

Öte yandan, Uzman Yardımcılığından Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığına geçiş imkanı getirildi;

“Kurumda, Uzman Yardımcısı unvanı ile görev yapan personel, istekleri üzerine31/12/2012 tarihine kadar Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavsız atanabilir. Uzman Yardımcılığında geçen süreler Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığında geçmiş gibi değerlendirilir. Anılan kadroya atanmak istemeyen söz konusu personelin yeterlik sınavında başarılı olması kaydıyla Uzman (GİH) kadrosuna atanma hakkı saklıdır.”

 

2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler:

•İşe Almada Aranacak Genel Şartlar 657 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirildi;

24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

•Vekalet Görevi Aylığı 657 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirildi;

Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurum içinde, ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekâlet görevinin üç aydan fazla devam eden süresi için; Kurum dışından veya açıktan atananlara ise göreve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.”

•Hukuk Müşaviri ve Avukat Unvanlı kadrolara yapılacak atamalar, Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğine paralel düzenlendi;

Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, hukuk müşaviri ve avukat unvanlı kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü-mülakat sınavlarındaki başarı sırasına göre atama yapılır.”

• Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül hususları 657 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirildi;

Yönetmeliğin 81 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

MADDE 81 – (1) Kurumda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veönlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara Genel Müdür tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

(2) Üstün başarı belgesi verilenlere Genel Müdür tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

(3) Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(4) Yürütülen hizmetlerin özellikleri göz önünde bulundurularak memurların başarı, verimlilik ve gayretleriniölçmek üzere Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla değerlendirme ölçütleri belirlenebilir.”

 

3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler:

•Disiplin düzenlemelerinde değişkliğe gidildi;

-20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (ü) bendi eklenmiştir.

“k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,”

“ü) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.”

-Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.”

-Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Teftiş, tahkikat veya disiplin kararları ile hizmetteki tutum ve davranışları sebebiyle 3 üncü kez görev veya görev yeri değiştirilmesine karar verilmiş olmak,”

Yönetmelik değişikliği ile TRT personelinin disiplin amirleri yeniden belirlenmiş oldu.

 

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.