logo yeni

calisanlar2 copy

BİR BAKANLIKTA NAKLEN ATANMA KURALLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer degistirmeAdalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görev yapan memurların naklen atanmalarına ilişkin usul ve esasları da düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bugün yayımlanarak yürürlüğe konulan değişikliklere göre;

  • Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görev yapan memurların unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın naklen atanabilmeleri için aranan şartlara bir şart daha eklendi. Naklen atanacakların; son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekecek.
  • Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yılda bir defa olmak üzere yaz döneminde gerçekleştirilecek. Bu personelin isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinin değerlendirilmesinde, hizmet puanı ile iş ve kadro durumu esas alınacak. Zorunlu atamaya tabi Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri de bu kapsamda değerlendirilecek.
  • Adli ve idari yargıda görev yapan personelin görev yerleri, Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen beş bölgeye ayrıldı. Hizmet puanı, adli ve idari yargıda görev yapan personelin bu beş bölgede geçen hizmet süreleri esas alınmak suretiyle belirlenecek ilkeler doğrultusunda hesaplanacak. Adalet Bakanlığı, bölgeleri gerekli gördüğü takdirde alt kısma ayırabilecek. Zorunlu atamaya tabi Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri de bu kapsamda değerlendirilecek.
  • Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirebilmesi için aranan “Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olma” şartı, son görev yeri; beşinci ve dördüncü bölge olan personel için en az iki, üçüncü bölge olan personel için en az üç, ikinci bölge olan personel için en az dört, birinci bölge olan personel için en az beş yıl olarak uygulanacak.  Zorunlu atamaya tabi Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri de bu kapsamda değerlendirilecek.
  • Naklen atamalarda toplu atama usulü uygulanması durumunda, aile birliği mazeretine dayalı naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilecek.
  • Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle, Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilecek.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/07/2003 tarihli 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “şartları” ibaresi “şartı” olarak değiştirilmiştir.

“c) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin 22/C maddesindeki hükümler uyarınca değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 22/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/C maddesi eklenmiştir.

“Madde 22/C

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yılda bir defa olmak üzere yaz döneminde gerçekleştirilir.

Birinci fıkrada belirtilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri hizmet puanı, iş ve kadro durumu esas alınarak değerlendirilir.

Görev yerleri, adli ve idari yargıda görev yapan personel bakımından 19/02/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen beş bölgeye ayrılır. Hizmet puanı, adli ve idari yargıda görev yapan personelin bu beş bölgede geçen hizmet süreleri esas alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek ilkeler doğrultusunda hesaplanır.

Bakanlık üçüncü fıkrada belirtilen bölgeleri gerekli gördüğü takdirde alt kısımlara ayırmaya yetkilidir.

Bu madde kapsamındaki personelin isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinde bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hizmet süreleri son görev yeri; beşinci ve dördüncü bölge olan personel için en az iki, üçüncü bölge olan personel için en az üç, ikinci bölge olan personel için en az dört, birinci bölge olan personel için en az beş yıl olarak uygulanır. Bakanlık bu süreleri kısaltmaya yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Toplu atama usulü uygulanması durumunda aile birliği mazeretine dayalı naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 3 üncü madde eklenmiştir.

“Ek Madde 3 – Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.