logo yeni

BAŞKA KURUMA GEÇMESİNE MUVAFAKAT VERİLMEYEN BİLGİSAYAR İŞLETMENİNE DANIŞTAY NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet2Bir üniversiteden başka bir üniversiteye naklen atanmak isteyen Bilgisayar İşletmeninin, muvafakat verilmemesi nedeniyle açtığı dava sonuçlandı.

Bir üniversitede bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan Devlet memurunun başka bir üniversiteye naklen atanmak istemesi üzerine, görev yaptığı kurumun atama konusunda muvafakat vermemesi üzerine açılmış olan dava, karar düzeltme aşamasında, ilgili personelin lehine sonuçlandı.

Açılan davaya bakan idare mahkemesi; davacının %98 oranında ağır özürlü olan annesinin davacının bakımına muhtaç olduğu açık ise de, davacının görev yaptığı yerde bakıma muhtaç aile fertlerinin hastalığının takip ve tedavisinin mümkün olmadığı yönünde iddianın bulunmaması ve salt annesinin davacının bakımına ihtiyacının bulunmasının da muvafakat verilmesini gerektirecek bir sebep olmaması karşısında, idare tarafından davacıya muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermişti.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5.Dairesi, İdare Mahkemesi kararını uygun görerek onamıştır.

Karar düzeltme aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 2.Dairesi; %98 oranında engeli ve bazı hastalıkları nedeniyle bakıma muhtaç olan davacının annesinin, günlük aktivitelerini yerine getirmede güçlük çektiği ve yaşı nedeniyle de alışkın olduğu çevre dışında bakımının son derece zor olduğu ve yaşamını sürdürebilmesi için davacının bakımına ihtiyaç duyduğu ile memurların kurumlar arasında naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız nitelik taşımadığı değerlendirmelerinden hareketle,  davacının başka bir kuruma naklen atanmasına muvafakat verilmemesini hukuka uygun bulmayarak mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/5955
Karar No : 2016/6069
Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili : 

İsteğin Özeti : Davalı Üniversitede bilgisayar işletmeni olarak çalışan davacının,... Üniversite Rektörlüğü emrine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin ........ günlü, .......sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, davanın reddi yolunda Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 25/12/2013 günlü, E:2013/650, K:2013/1607 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 15/12/2015 günlü, E:2014/962, K:2015/10442 sayılı kararının, davacı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Düşüncesi : Karar düzeltme istemi kabul edilerek Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay dava daireleri arasındaki işbölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 01/08/2016 gün ve K:2016/32 sayılı kararına istinaden Dairemize iletilen dosyada işin gereği düşünüldü:

Dava, ...... Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, ........... Üniversitesi Rektörlüğü emrine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesi'nce verilen 25/12/2013 günlü, E:2013/650, K:2013/1607 sayılı kararla; her ne kadar davacının, %98 oranında ağır özürlü olan annesinin davacının bakımına muhtaç olduğu açık ise de; davacının görev yaptığı Karabük ilinde bakıma muhtaç aile fertlerinin hastalığının takip ve tedavisinin mümkün olmadığı yönünde iddianın bulunmaması ve salt annesinin davacının bakımına ihtiyacının bulunmasının da muvafakat verilmesini gerektirecek bir sebep olmaması karşısında, muvafakat verme konusunda takdir yetkisine sahip olan ve bu husustaki başvuruları olumlu sonuçlandırma yönünde işlem tesis etmeye yargı kararı ile zorlanamayacak olan idare tarafından kadro, ihtiyaç ve hizmet gerekleri dikkate alınarak, davacının ........ Üniversitesine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 15/12/2015 günlü, E:2014/962, K:2015/10442 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesince verilen 15/12/2015 günlü, E:2014/962, K:2015/10442 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesiyle memurların kurumlararasında naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, mutlak ve sınırsız nitelik taşımadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı ve bu açıdan yargı denetimine tabi olduğu İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Dosyanın incelenmesinden, %98 oranında engelli, haftada üç kez diyalize girecek derecede ağır kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, diyabet ve katarakt hastalıkları nedeniyle bakıma muhtaç olan davacının annesinin, günlük aktivitelerini yerine getirmede güçlük çektiği, yaşı nedeniyle de alışkın olduğu çevre dışında bakımının son derece zor olduğu ve yaşamını sürdürebilmesi için tek bekar kız çocuğu olan davacının bakımına ihtiyaç duyduğu anlaşıldığından, davacının ............Üniversitesi Rektörlüğü emrine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Zonguldak İdare Mahkemesinin 25/12/2013 günlü, E:2013/650, K:2013/1607 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 19/12/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.