logo yeni

ÖSYM PERSONELİ BAŞKA KURUMLARA ATANACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

osymÖSYM personelinden bazıları Milli Eğitim Bakanlığına atanacak ve bazıları da başka kurumlara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

TBMM Genel Kurulu gündeminde olan ve yakın zamanda yasalaşması beklenen “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, ÖSYM personelinden bazılarının başka kurumlara ait kadrolara atanmasını da öngörüyor.

Kanun Tasarısı, personelin naklini sağlanmak amacıyla, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna bir geçici madde ekliyor.

Bazı personel Kurumdan gönderilecek

Kanun Tasarısının komisyonlardan geçen haliyle kabul edilmesi durumunda, ÖSYM Başkanlığında görev yapan Devlet memurları arasından Başkanlıkça (ÖSYM) uygun görülenlerden;

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı kadrolarında olanlar Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında olanlar ise Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 5 iş günü içinde bildirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı atama işlemlerini 10 işgünü içinde sonuçlandıracak. Bu şekilde atananların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılacak.

2- Diğer kadro unvanlarında olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına (DPB), düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren beş iş günü içinde bildirilecek.

DPB’ye bildirilen personel, bu Kurum tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri (Kanunun 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları) çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecek.

Devredilecek personelden şube müdürü ve üstü kadrolarda olanlar araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri ise DPB tarafından tespit edilecek kadrolara atanacak. Devredilen personel, nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam edecek ve bu süre boyunca personelin her türlü mali ve sosyal hakları ÖSYM Başkanlığı tarafından karşılanacak.

Nakledilen personelin, kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı KHK kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından DPB tarafından  tespit edilenlere 45 gün içerisinde atamaları teklif edilecek. 190 sayılı KHK kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının  (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilecek. Bu personelin DPB’ye bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan  ödemelerin  toplam  net  tutarının; nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlar ile başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilecek.

Kanun Tasarısının söz konusu maddesi

MADDE 82- 6114 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Başkanlıkta görev yapan Devlet memurları arasından Başkanlıkça uygun görülenlerden;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar sırasıyla Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına,

b) Diğer personel ise kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde bildirilir.

(2) Millî Eğitim Bakanlığı birinci fıkranın (a) bendi uyarınca yapılacak atama işlemlerini on işgünü içinde sonuçlandırır. Bu şekilde atananların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarında geçirdiği süreler Millî Eğitim Uzmanı ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

(3) Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilir. Bunlardan şube müdürü ve üstü kadrolarda olanlar araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri ise Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadrolara atanırlar. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu süre boyunca personelin her türlü mali ve sosyal hakları Başkanlık tarafından karşılanır.

(4) Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin kadrolar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(5) 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayısı sınırlamasına tabi tutulmaksızın bu madde kapsamında Başkanlık kadrolarından ayrılan personel sayısı kadar Başkanlığın boş kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.