logo yeni

NAKLEN ATANMASINA İZİN VERİLMEYEN ZABITA, AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet5Bir belediyede görevli Zabıta Memuru, başka bir kamu kurumuna naklen atanması için istenen muvafakatin verilmemesi üzerinde açtığı davayı kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emrinde bir kadroya atanabilmesi amacıyla istenilen muvafakatın, görev yaptığı belediye tarafından verilmemesi üzerine dava açan Zabıta Memuru, idare mahkemesi ve Danıştay tarafından haklı bulundu.

Davaya bakan İdare Mahkemesi;

-İdarenin bütünlüğü ve kamu hizmetlerinin sürekliliği gözetildiğinde, kamu görevlilerinin verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda faydalanılması mümkün olan birimlerde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği,

-Davacının bitirdiği üst öğrenime uygun bir kadroda ve istediği bir alanda görev yapması sayesinde maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlaması nedeniyle hizmetinden beklenen faydanın artacağı

yönünde değerlendirmelerde bulunarak, muvafakat verilmemesi işleminde hukuka uyarlık görülmediğine ve iptaline karar vermişti.

İdare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını isteyen davalı idarenin talebini değerlendiren Danıştay 5. Dairesi ise; idare mahkemesi kararı ile dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğuna, bozulmasını gerektirecek bir nedenin de bulunmadığına hükmederek, temyiz isteminin reddine ve iptal kararının onanmasına Karar verdi.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE 
Esas No : 2013/581
Karar No : 2015/8099

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : 
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) : 
Vekili :

İsteğin Özeti : Davalı idare bünyesinde zabıta memuru kadrosunda
görev yapan davacının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emrinde bir kadroya atanabilmesi amacıyla istenilen muvafakatın verilmemesine ilişkin 27.1.2012 günlü, 973 sayılı işlemin; idarenin bütünlüğü ve kamu hizmetlerinin sürekliliği gözetildiğinde, kamu görevlilerinin verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda faydalanılması mümkün olan birimlerde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği; davacının bitirdiği üst öğrenime uygun bir kadroda ve istediği bir alanda görev yapması sayesinde maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlaması nedeniyle hizmetinden beklenen faydanın artacağı; dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali yolunda Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 13.9.2012 günlü, E:2012/339; K:2012/2301 sayılı kararın; davalı idare tarafından, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi: Metin Gökdemir
Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği
düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 13.9.2012 günlü, E:2012/339, K:2012/2301 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 20.10.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY: Kurumlararası nakil isteğinin yerine getirilebilmesi, kurumların bu konudaki muvafakatına bağlıdır. Davalı idare, personel ihtiyacı nedeniyle bu isteğe muvafakat vermemiş olup bu hususun gerçek olmadığı ya da muvafakat vermemenin kamu yararı ve hizmet gereği dışındaki saiklere bağlı olduğu hususu kanıtlanmadığına göre, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle, Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşüyle onama kararına karşıyız. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.