logo yeni

STRATEJİK PERSONELİN EŞ MAZERETİNE GETİRİLEN SINIRLAMA İDDK TARAFINDAN UYGUN BULUNDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

saglik3Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu (İDDK), Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde stratejik personeli eş mazereti yönünden kapsam dışında bırakan hükmü hukuka uygun buldu.

Söz konusu Yönetmeliğin 20 nci maddesi 7 nci fıkrasında yer alan “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” hükmünün yürütmesi 16. Dairenin kararı ile durdurulmuştu.

Ancak İDDK dava konusu Yönetmeliğin Dairece yürütülmesi durdurulan 20. maddesinin 7. Fıkrasına yönelik davalı idarenin itirazının KABULÜNE, yani stratejik personele eş mazereti yönünden getirilen sınırlandırmanın hukuka uygun olduğuna karar verdi.

İDDK kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bu hükme göre, eşi Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak görev yapan Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları personelinin yer değiştirme taleplerinde uygulanacak kurallar arasında; "eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde, eşinin görev yaptığı yere atamasının yapılacağı, aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanacağı, eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde talebinin değerlendirileceği" yolundaki düzenleme ile "kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, yer değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı" yolundaki düzenleme de yer almakla birlikte, stratejik personelin eş durumu nedeniyle yer değiştirme taleplerinde, söz konusu düzenlemelerin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Stratejik personelin eş durumu nedeniyle atanma taleplerinde, dava konusu Yönetmeliğin kapsamında bulunan stratejik personel dışındaki diğer personele uygulanan yukarıda yer verilen kuralların uygulanmayacağının öngörülmesine ilişkin dava konusu düzenlemenin; hukuka uygunluğu saptanan 4/1-m bendinde yer alan "stratejik personel" kavramının ortaya çıkarılış amacı olan, kısıtlı hekim kapasitesi içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunulmasının sağlanması amacının gerçekleştirilmesine hizmet etmekte olması nedeniyle, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.”

İDDK kararı sonrasında Danıştay 16. Dairesi stratejik personele getirilen sınırlamaya ilişkin hükmü esastan görüşerek karara bağlayacak.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.