logo yeni

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞINDA YER DEĞİŞTİRME USULÜ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer degistirmeMilli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personelin kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle;

**Aday Memurların adaylık süresi içinde başka bir yere ataması yapılmayacak.

** Yer değiştirme suretiyle atama dönemleri Başkanlığın internet sitesinde duyurulmayacak.

**Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapıldığı ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görüldüğü için yer değişikliği yapılan personel, ayrıldığı hizmet bölgesine bir daha atanamayacak.

**Başkanlık personelinin iller ve birimler arasında kurum içi geçici süreli görevlendirilmeleri, bir hizmetin geçici süre ile yürütülmesi amacıyla, kadrosu ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak şartı ile yapılacak. Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilecek ve bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilecek.

**Bir görevin geçici olarak ifasına yönelik olma amacını aşan, konusu ve süresi belirtilmemiş geçici görevlendirme işlemi yapılmayacak. Geçici görevli olarak görevlendirilen personel hakkında bu görev sona erdirilmeden ikinci bir geçici görevlendirme yapılamayacak.

**Memurun sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek.

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Müdürlük: İşletme Müdürlüğünü,”

“ı) Memur Personel Şube Müdürü: Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Memur Personel Şube Müdürünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Aday Memurların adaylık süresi içinde başka bir yere ataması yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar, 10 uncu maddede belirtilen nedenler hariç olmak üzere, her yılın Haziran, Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır. Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır. Bu şekilde yer değişikliği yapılan personel ayrıldığı hizmet bölgesine atanamaz.

(2) İdari teşkilatlanmadaki değişiklik sonucunda bir hizmet alanının kapatılması durumunda, söz konusu hizmet alanındaki personelin ataması öncelikle aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması durumunda diğer bir bölgedeki hizmet alanlarından birine yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10/B maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yer Değiştirme Kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı başkanlığında, Memur Personel Şube Müdürü, Eğitim Şube Müdürü, Memur Personel Şefi ve Memur Personel Şube Müdürlüğünde görev yapan bir memur olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.”

“(3) Kurulun raportörlüğü Memur Personel Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi suretiyle doldurarak üçüncü fıkrada belirtilen yerlere başvururlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kurum içi geçici süreli görevlendirmeler

MADDE 12/A – (1) Başkanlık personelinin iller ve birimler arasında kurum içi geçici süreli görevlendirilmeleri, bir hizmetin geçici süre ile yürütülmesi amacıyla, kadrosu ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak şartı ile yapılır. Geçici süreli görevlendirmede aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir.

b) Geçici görevlendirmede, onayda belirlenen süre bitiminden önce iptal edilmediği durumlarda süre kendiliğinden sona erer. Bu durumda başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ilgili personelin, görevlendirmenin sona erdiği günü takip eden iş günü içerisinde asli kadrosunda göreve başlaması zorunludur. Göreve başlamayanlar hakkında genel hükümler çerçevesinde yasal işlem yapılır.

c) Bir görevin geçici olarak ifasına yönelik olma amacını aşan, konusu ve süresi belirtilmemiş geçici görevlendirme işlemi yapılamaz.

ç) Geçici görevli olarak görevlendirilen personel hakkında bu görev sona erdirilmeden ikinci bir geçici görevlendirme yapılamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Memurun isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

 

“EK – 2

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

(1)- Yer değiştirme Sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun;

A - Adı ve Soyadı:

B - Baba adı:

C - Unvanı ve Sicil No:

Ç - Nüfusa Kayıtlı Olduğu yer:

1 - İli ve İlçesi:

D - Öğrenim Durumu:

E - Görev yeri:

F - Medeni Hali:

G - Eşinin çalışıp çalışmadığı:

Ğ - Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı:

H - Bulunduğu Hizmet Birimine Atandığı Tarih (Gün, ay, yıl): / /200

(2)- Mazerete Dayalı Yer Değiştirme Talebinde Bulunması Halinde;

A- Sağlık Mazereti: ( )

B- Aile Birliği Mazereti: ( )

1- Eşinin Görev unvanı ve Mesleği:

C- Can Güvenliği Mazereti ( )

(3) - Memurun Yer değiştirmek suretiyle atanmak istediği hizmet alanı (Tercih sırasına göre):

1- ………………………………………

2-……………………………………….

3- ………………………………………

4- ………………………………………

5-……………………………………….                                                     İmza – Tarih

ADRES :

Not: Mazeretlere dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri bu forma ekleyeceklerdir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.