logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURİYETE GEÇİRİLENLER HAKSIZ YERE UĞRAŞTIRILIYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

4/B sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 632 sayılı KHK ile memur kadrosuna geçirilenlerin yasal hakları bazı kurumlar tarafından verilmeyerek personel haksız yere  uğraştırılıyor.

Benzer bir sıkıntıyı, Siirt’in Baykan İlçesi Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda 4/B sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden aynı okulda kadrolu öğretmen olarak atanan personel yaşamakta.

Söz konusu personelin, sözleşmeli statüde geçirdiği hizmet süreleri nedeniyle zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması ile bu hizmet sürelerinin adaylığının kaldırılmasında ve kazanılmış hak aylık, derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi talebinin reddedilmesi üzerine, bu işleme karşı Batman İdare Mahkemesi’nin 2012/4398 Esasında açılan davada, Mahkeme dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı “Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile Devlet Memurları Kanununa geçici bir madde eklenmiş ve bu düzenlemede 4/B sözleşmeli olarak çalışan personelin memur kadrolarına atanması öngörülmüştü.

Bu KHK’da ayrıca, “…memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası… uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir…” denilmişti. 

4/B personelin memuriyete geçirilmesini öngören 632 sayılı KHK’nın ilgili hükümleri ile 657 sayılı Kanun hükümlerinden hareket eden Mahkeme, Kararında “657 sayılı Kanun’da kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürüleceği düzenlenmekte olup, sözleşmeli personelin de genel anlamda kamu görevlisi olduğuna kuşku bulunmadığı gibi sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak yeniden atananların unvan ve görevinde bir değişiklik ve bir kesintinin bulunmadığı, 657 sayılı Kanun’un sistematiği gereği aynı görevin iki farklı statüde yerine getirildiği açıktır. Bu hukuki ve fiili durum birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan davacının kadrolu olarak atanması üzerine mesleğe yeni başlıyormuş gibi değerlendirilerek adaylık sürecine alınması, özlük ve parasal haklarının önceki hizmeti yokmuş gibi düzenlenmesi, kademe ve derecesinin eski görevi dikkate alınmadan belirlenmesi, kadrolu öğretmenlerin faydalandıkları zorunlu hizmet muafiyeti ya da özür grubu atamalarından faydalandırılmaması vb. diğer uygulamaların eşitlik ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, Siirt İli Baykan İlçesi Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda sözleşmeli okul öncesi öğretmeni olarak, sonra da aynı okula kadrolu öğretmen olarak ataması yapılan davacının, sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı sürenin dikkate alınarak hizmetinden sayılması, kademe ve derece ilerlemesinin yapılması ve kamu görevine ilk başladığı 13.09.2006 tarihi esas alınarak sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık, derece ve kademe ilerlemesinde, adaylığının kaldırılmasında değerlendirilmesi, zorunlu hizmet uygulamasından muafiyet tanınması ve asıl memurluğa mevzuatla tanınan diğer haklardan (özür grubuna bağlı il içi ve il dışı atama vs.) yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” demek suretiyle, idarenin haksız işleminin yürütülmesini durdurdu.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.