logo yeni

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA DAİRE BAŞKANI OLMAK KOLAYLAŞTI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makam odasi1İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin atanmalarına ve yer değiştirmeye tabi personele ilişkin hususlara ilişkin düzenlemeler içeren “İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği”nde değişiklikler yapıldı.

Resmî Gazete’de bugün yayımlanan ve İçişleri Bakanlığında Daire Başkanı kadrolarına atanmaya ilişkin şartları da değiştiren Yönetmelikte yer alan hususlardan bazıları şöyle:

**İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği hükümleri; İçişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman ve yardımcıları, dernekler denetçi ve yardımcıları hakkında uygulanmayacak.

**İçişleri Bakanlığında genel müdür yardımcısı atamaları Yönetmelik kapsamında yapılacak.

** Genel Müdür Yardımcısı karosuna atanmada, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak ile en az toplam 12 yıl hizmet süresi şartı aranacak.

**Daire Başkanı karosuna atanmada uygulanan yazılı ve sözlü sınav şartı kaldırıldı.

Ayrıca, Daire Başkanı kadrosuna atanacaklarda aranan; belli görevlerde belirli bir süre çalışmış olma, bazı disiplin cezalarını almamış olma, yöneticilik ehliyeti konusunda birim amirinin ve/veya il valisinin olumlu görüşü bulunma gibi şartlar da artık aranmayacak. Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olan ve en az toplam 10 yıl hizmet süresi bulunanlar arasından Daire Başkanı atanabilecek.

Değişiklik öncesinde, İçişleri Bakanlığında Daire Başkanlığı kadrosuna atanma şartları Yönetmelikte şu şekilde yer alıyordu:

“Daire başkanı unvanı için Bakanlıkça (a) bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından,  yazılı ve sözlü olarak yapılacak yarışma sınavı sonucuna göre atama yapılır.

a) Daire Başkanı olabilmek için;

1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il dernekler müdürü, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında şube müdürü olarak en az üç yıl, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama uzmanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan üzerinde olmak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası almamış olmak,

4) Yöneticilik ehliyeti konusunda birim amirinin ve/veya il valisinin olumlu görüşü bulunmak,

5)  Müdürlük unvanını kaybetmemiş olmak,

gerekir.

b) Yarışma sınavı;

1) Bakanlıkça açılacak daire başkanlığı yarışma sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

2) Sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemler; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve bakan onayı ile bir başkan dört üyeden teşekkül eden sınav kurulunca yürütülür. 

3) Sınava müracaat eden adayların dosyaları incelenerek, sınava katılabileceklere yazılı tebligatla sınav yeri ve günü bildirilir. Yazılı sınavın ne şekilde yapılacağına sınav kurulu karar verir.

4) Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar Bakanlık sınav kurulunca tespit edilecek yer ve zamanda sözlü sınava çağırılır.

5) Sözlü sınavda adayların başarılı olabilmesi için kurul üyelerinin aday hakkında ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

6) Başarı listesi; yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre tespit edilerek düzenlenir ve adaylar, başarı listesindeki başarı puan sıralamasına göre atanır.”

Bugün yayımlanan Yönetmelik

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “daire başkanı” ibaresinden önce gelmek üzere “genel müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile içişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman ve yardımcıları, dernekler denetçi ve yardımcılarını kapsamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Sınavsız atanma” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on iki yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Daire başkanı olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “basın ve halkla ilişkiler müdürü,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan ve üzeri olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “4/7/1965” ibaresi “14/7/1965” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetveli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.