logo yeni

YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU İŞÇİLERİN MEMURLUĞA ATANMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel11Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi statüsünde görev yapanlardan yükseköğrenim mezunu olanların Devlet memurluğuna geçirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Ayşe Nedret AKOVA tarafından hazırlanan ve 657 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesini öngören “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile yükseköğrenim (lisans/önlisans)mezunu olup işçi olarak çalışanların, memur kadrosuna geçirilmeleri amaçlanıyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde;

-Kamu kuramlarında 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan üniversite mezunu işçiler arasında, mezun oldukları alanlar dışında farklı işlerde çalıştırılan işçilerin de bulunduğu,

-Kuramlarda yan yana çalışanlardan, aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olmalarına ve aynı işi yapmalarına rağmen, statülerinin farklı olmasından dolayı aynı haklardan yararlanamadıkları,

-Üniversite mezunu işçilerin, kurumlarında istedikleri yerde ve pozisyonda çalıştırılmadıkları,

-İşçilerin, memur ve sözleşmeli statüdeki arkadaşları gibi unvanlar kullanamadıkları; müdür, müdür yardımcısı ve şef gibi unvanları alamadıkları; tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından yararlanamadıkları ve meslekleriyle ilgili toplantı, seminer ve eğitimlere katılamadıkları,

-Üniversite mezunu işçilerin tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarının olmadığı

-İşçilerin özlük haklarının memurlara göre düşük olmasının çalışma barışını olumsuz etkilediği ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu

ifade edilerek, bu kişilerin memur kadrolarına geçirilmesinin en yerinde çözüm olacağı da belirtildi.

Kanun Teklifi metni

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında; iştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlar ile 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunuyla kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hâzineye ait kuruluşlarda; İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli veya daimi statüsünde çalışanlardan Önlisans ve Lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına kurumlarınca atanırlar.

Bu Kanunun 4 üncü maddenin (D) fıkrası uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre işçi pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında kamu işçilerinin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle bu madde kapsamında birinci fıkrada belirtilen altı aylık sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.