logo yeni

HİZMETİNE İHTİYAÇ VAR DİYEREK MEMURA MUVAFAKAT VERİLMEYEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

gorevden-uzaklastirmaBir kurumda Devlet memuru statüsünde görev yapmakta iken, KPSS sonucuna göre merkezi olarak yerleştirilen ve çalışmakta olduğu kurumu tarafından hizmetine ihtiyaç durulduğu gerekçesiyle muvafakat verilmeyen memurun açtığı davada iptal kararı çıktı.

Bir üniversitede Genel İdari Hizmetleri Sınıfına dahil memur unvanlı kadroda görev yapan kişi, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi olarak başka bir kuruma tekniker unvanı ile yerleştirilmiş ve yerleştirme yapılan kurumun ilgili kişi hakkındaki muvafakat talebi, hizmetine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle memurun kurumu tarafından reddedilmiştir.

Muvafakat verilmemesi işlemine karşı dava açılması üzerine konuyu değerlendiren İdare Mahkemesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesi ile memurların kurumlar arası naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı,  ancak bunun kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanmasın, dava konusu idari işlemin iptalini gerektireceği,

-Muvafakat talebinin değerlendirilmesi noktasında idarelerin takdir yetkisi bulunmakla beraber, bu talebin personelin görev ve unvanı, yürüttüğü hizmet, hizmeti yürüten mevcut personel durumu, personel ihtiyacının karşılanabilme durumu, atanılmak istenen görev ve unvan ve muvafakat talep edenin öğrenim durumu birlikte gözetilerek; öncelikle kamu yararı ve hizmet gerekleri esas alınmak suretiyle, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile personelin hak ve menfaatleri arasındaki denge de göz ardı edilmeden objektif bir şekilde karar verilmesi gerekeceği,

-Devlet hizmetinde asıl olanın, kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve kamu yararının düşünülerek kamu hizmeti ifa edecek kişilerin yetenek ve özeliklerine uygun yerlerde çalıştırılması olduğu,

-Kamu görevlisinin gördüğü öğrenime uygun ve istediği bir alanda çalışması sayesinde bu durumun maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlaması nedeniyle kamu hizmetinden beklenen faydanın da artacağı,

-Her ne kadar davacının hizmetine ihtiyaç bulunması gerekçe gösterilerek muvafakat verilmemiş ise de; davacının KPSS puanı ile atanmış olması, atandığı görevin öğrenimiyle doğrudan ilgili olması, kadrosu genel idari hizmetler sınıfında iken atandığı kadronun teknik hizmetler sınıfında bir kadro olması, söz konusu göreve atanmasının istediği alanda çalışması sayesinde maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı ve kamu hizmetinden beklenen faydayı artıracağı hususları değerlendirildiğinde, davacıya muvafakat verilmesinin hem kamu yararına hem de hizmet gereklerine uygun düşeceği

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, aksi yönde tesis edilen muvafakat vermeme işleminde ve bu işlem esas alınarak atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına ve dava konusu işlemin iptaline Karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

RİZE

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO              : 2013/448

KARAR NO          : 2014/133

DAVACI             :

DAVALILAR        : Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Ankara

DAVANIN ÖZETİ              : ... Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Genel İdari Hizmetleri sınıfında memur olarak görev yapan davacı tarafından; KPSS- 2013/1 yerleştirme sonuçlarına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan... İli'ne yerleştirilmesinin yapıldığından bahisle atamasının yapılması amacıyla muvafakat verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem ile atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin; hizmetine duyulan ihtiyacın somut ve nesnel gerekçelerinin ortaya konulmadığı, hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine açıkça aykırı olduğu, muvafakat verilmemesinin yerleşik mahkeme kararlarına aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA ÖZETİ             : Davacının görev yaptığı Fen Bilimleri Enstitüsünde 3 tane memur olduğu, yeni kumlan bir üniversite oldukları için bu sayının ihtiyaç duyulan personel sayısının altında olduğu, kurumlarının 2013/1 KPSS yerleştirmesiyle harita kadastro alanında 1 adet tekniker alımı için ilana çıktığı halde davacının yerleştirme için başvurmadığı, tesis olunan işlemin hukuka uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMA ÖZETİ    : 657 sayılı Kanunun 74. maddesiyle muvafakat verip vermeme konusunda idarelere takdir hakkı tanındığı, davacının görev yaptığı kurumun muvafakat vermediği, bu nedenle atama işleminin yapılamadığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Rize idare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, ... ... Üniversitesinde 28.06.2010 tarihinden itibaren genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yaptığı, ... Üniversitesi... Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programı mezunu olduğu, başvurduğu KPSS 2013/1 sonucuna göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan... İli bünyesine tekniker unvanı ile atandığı, atamasının yapılabilmesi için kurumundan muvafakat istenmesi talebiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yaptığı başvurunun... Üniversitesi Rektörlüğüne iletildiği, bu başvurunun anılan Rektörlükçe kuramlarında memur ihtiyacının bulunduğu belirtilmek suretiyle reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kuramlar arasında kuramların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde ile memurların kurumlar arası naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yaran ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır."

Kurumlar arası muvafakat talebinin değerlendirilmesi noktasında idarelerin takdir yetkisi bulunmakla beraber, bu talebin personelin görev ve unvanı, yürüttüğü hizmet, hizmeti yürüten mevcut personel durumu, personel ihtiyacının karşılanabilme durumu, atanılmak istenen görev ve unvan ve muvafakat talep edenin öğrenim durumu birlikte gözetilerek; öncelikle kamu yararı ve hizmet gerekleri esas alınmak suretiyle, kamu yararı ve; hizmet gerekleri ile personelin hak ve menfaatleri arasındaki denge de göz ardı edilmeden objektif bir şekilde karar verilmesi gerekmektedir.

Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde ve gördükleri eğitime uyun bir biçimde çalışmaları kamu yararına uygun düşecektir. Devlet hizmetinde asıl olan kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve kamu yararının düşünülerek kamu hizmeti ifa edecek kişilerin yetenek ve özeliklerine uygun yerlerde çalıştırılmasıdır. Kamu görevlisinin gördüğü öğrenime uygun ve istediği bir alanda çalışması sayesinde bu durumun maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlaması nedeniyle kamu hizmetinden beklenen faydanın da artacağı açıktır.

Bu bakımdan; her ne kadar davacının hizmetine ihtiyaç bulunması gerekçe gösterilerek muvafakat verilmemiş ise de; davacının KPSS puanı ile atanmış olması, atandığı görevin öğrenimiyle doğrudan ilgili olması, kadrosu genel idari hizmetler sınıfında iken atandığı kadronun teknik hizmetler sınıfında bir kadro olması, söz konusu göreve atanmasının istediği alanda çalışması sayesinde maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı ve kamu hizmetinden beklenen faydayı artıracağı hususları değerlendirildiğinde, davacıya muvafakat verilmesinin hem kamu yararına hem de hizmet gereklerine uygun düşeceği sonucuna varıldığından, aksi yönde tesis edilen muvafakat vermeme işleminde ve bu işlem esas alınarak tesis olunan Tapu ve Kadastro Gendi Müdürlüğü taşra teşkilatı olan ... İli'ne atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 218,80 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 06/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.