logo yeni

ADALET BAKANLIĞINA ALINACAK BAZI PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

adalet-bakanligiAdalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların sınavlarına, atanmalarına ve görevde bulunan memurların nakillerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Adalet Bakanlığındaki bazı unvanlara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklarda aranan “merkezi sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak” şeklindeki yaş şartı,  merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak”  şeklinde uygulanacak.

**Koruma güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanacaklarda aranan “merkezi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak” şeklindeki yaş şartı, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak”  şeklinde uygulanacak.

**Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanacaklarda aranan “Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,” şeklinde aranan şart;ı “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” şeklinde değiştirildi.

**En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenler de zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilecek.

**Adalet Bakanlığına ilk defa Devlet memuru olarak alınacaklara ilişkin sınav işlemleri, Bakanlık tarafından ilgili adalet komisyonu dışındaki adalet komisyonlarına da yaptırılabilecek.

**Mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağırılacak. Değişiklik öncesi bu sayı 5 kat olarak uygulanıyordu. ”

**Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda, uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday çağırılacak. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak.

Bugün yayımlanan Yönetmelik:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sınav tarihi” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ile özürlü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan “sınav tarihi” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü” şeklinde, (6) numaralı bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde, (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “sınav tarihinde” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “başvuru tarihinde” ibaresinden önce gelmek üzere “daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya” ibaresi eklenmiştir.

“c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Adalet komisyonlarının ikinci fıkrada belirtilen sınav işlemleri Bakanlıkça uygun görülen diğer adalet komisyonlarına da yaptırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve daktilograf” ibaresinden önce gelmek üzere “, mübaşir, şoför” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağırılır.”

“Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağırılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan “16/9/2004 tarihli ve 25585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” ibaresi “2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığında yer alan “ve Yardım Merkezi Şube” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ve yardım merkezlerinde şube” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.