logo yeni

SÖZLÜ SINAV SONUCUNA KARŞI AÇILAN DAVAYA MAHKEMENİN YAKLAŞIMI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

adalet8Sözlü sınav sonucunda başarısız sayılan kişinin, sorulara doğru cevap verdiğini ileri sürerek, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemi ile açtığı dava aleyhine sonuçlandı.

Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı giriş sınavının sözlü aşamasında başarısız sayılan kişi; sözlü sınavda sorulan sorulara doğru cevap verdiğini, sözlü sınavı açık ve şeffaf yapılmadığını, sınavın kayıt altına alınması gerektiğini, açıklanan kadronun tamamlanmamasının düşündürücü olduğunu ileri sürerek başarısız sayılma işleminin iptal edilmesi için dava açmıştı.

Konuyu değerlendiren İdare Mahkemesi;

İlgili mevzuata göre, uzman yardımcılığına atanabilmek için iki aşamalı bir sınav öngörüldüğünü; her iki sınavdan da en az 70 puan almak gerektiğini; yazılı sınavı geçen adayların sözlü sınava tabi tutulacağını; sözlü sınavda komisyon heyetinin adayları sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirileceğini ve verilen puanların her bir komisyon üyesince ayrı ayrı takdir edileceğini, daha sonra verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınavı puanının takdir edileceğini,

Davacının, Uzman Yardımcılığı giriş sınavının sözlü aşamasına çağrılan 13 kişi arasında yer aldığını, yönetmelik çerçevesinde oluşturulan sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda davacıya sorulan sorulara verilen cevapların söz konusu kriterler uyarınca komisyon üyelerince ayrı ayrı değerlendirerek puan takdir edildiğini ve verilen puanların aritmetik ortalaması alındığında davacının puanın 60 olduğunu, sözlü sınavın herhangi bir kayıt cihazı ile kayıt altına alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığını

belirterek, yönetmelik kapsamında yapılan sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediğine ve davanın reddine karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

ANKARA

13. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO                             : 2013/252

KARAR NO          : 2013/1557

DAVACI                                                              :

KARŞI TARAF (DAVALI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Ankara

DAVANIN ÖZETİ              : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Teknik

Branş kadrosu için yapılan Uzman Yardımcılığı sınavına başvuran davacının, sözlü sınav aşamasından başarısız sayılmasına ilişkin 2.3.01.2013 tarihli işlemin; sorulan sorulara doğru cevap verdiği, sözlü sınavı açık ve şeffaf yapılmadığı, sınavın kayıt altına alınması gerektiği, açıklanan kadronun tamamlanmamasının düşündürücü olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ                    : Yönetmelik çerçevesinde sınav heyeti oluşturulduğu ve bu kapsamda adayların sözlü sınava tabi tutulduğu, sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan gerektiği, davacının 60 puan alarak başarısız olduğu, heyet üyelerinin her biri adaylara ayrı ayrı puan verdiği ileri sürülerek haksız açılan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren ... 13. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Teknik Branş kadrosu için yapılan Uzman Yardımcılığı sınavına başvuran davacının, sözlü sınav aşamasından başarısız sayılmasına ilişkin 23.01.2013 tarihli işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7. maddesinde;"(l) Genel Müdürlük ana hizmet birimlerinde, tapu ve kadastro uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir. Tapu ve kadastro uzman yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır: (...) ç) Genel Müdürlük tarafından yapılacak mesleki bilgiyi içeren yarışma sınavında başarılı olmak. (...) Tapu ve kadastro uzman yardımcılarının seçilme, tez hazırlama, mesleki yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu kanuna dayanılarak çıkarılan Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin l. maddesinde;"Bu Yönetmeliğin amacı; tapu ve kadastro uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, yarışma ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, tapu ve kadastro uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve; sorumluluklarım düzenlemektir.", 12.maddesinde;"Yazılı sınav yapılması halinde yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katma kadar adaya (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sınav sonuçlarının ilânından itibaren on beş gün içerisinde yapılacak sözlü sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Sadece sözlü sınav yapılması halinde KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katma kadar adaya (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde yapılacak sözlü sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir.", 13.maddesinde;" (1) Sözlü sınav, adaylarına, a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel yetenek ve genel kültürü, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, komisyon tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınav komisyonu başkan ve; üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.", 14.maddesinde;"Başarı puanı yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı, yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı, yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sınav Komisyonu bu şekilde belirlediği kesin listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim eder. (2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini, listenin Başkanlığa teslim tarihinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlük ilan panosunda ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan eder. Sınav Komisyonu ayrıca, yarışma sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısı oranında yedek liste belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların haklan ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. (3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna- itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.", 16.maddesinde;"Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından daire başkanları ve uzmanlar arasından belirlenecek üç üyeden oluşur. Ayrıca Genel Müdür tarafından üç yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılırlar. (2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır." kurallarına yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idarenin merkez teşkilatında görev yapmak üzere teknik branşta 10 kişi olmak üzere Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı alınacağı, adayların seçiminde yarışma sınavı yapılacağı, bu sınavın yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olacağı, adayın başarılı olabilmesi için her bir aşamadan ayrı ayrı en az 70 puan alması gerektiği, davacının da dahil olduğu ilk aşama sınavına toplam 22 kişinin girdiği, bu aşamada davacının 86 puan aldığı, .sözlü sınava girmeye hak kazanan toplam 13 aday 2/3 İçerisinde yer aldığı ve bu kişiler arasında yapılan sözlü sınavda 70 puanı geçen 6 kişinin olduğu, davacının 60 puan alarak başarısız sayılması üzerine, bu işlemin iptali istemiyle iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının sözlü sınava davet edilen 13 kişi arasında yer aldığı, yönetmelik çerçevesinde oluşturulan sınav komisyonunca sözlü sınavda davacıya sorular sorulduğu, verilen cevapların her bir komisyon üyesince ayrı ayrı değerlendirildiği ve tutanak altına alındığı, davacıya 60 puan takdir edildiği görülmektedir.

Yukarıda anılan mevzuatta, uzman yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için 2 aşamalı bir sınav öngörüldüğü, her iki sınavdan da en az 70 puan almak gerektiği, yazılı sınavı geçen adayların sözlü sınava tabi tutulacağı, sözlü sınavda komisyon heyetinin adayları sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve; teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirileceği ve verilen puanların her bir komisyon üyesince ayrı ayrı takdir edileceği, daha sonra verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınavı puanı takdir edileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yazılı sınav aşamasını geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan davacının, sözlü sınavda verdiği cevapların söz konusu kriterler uyarınca komisyon üyelerince ayrı ayrı değerlendirerek puan takdir edildiği, daha sonra verilen puanların aritmetik ortalaması alındığında davacının puanın 60 olduğu, sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt cihazı ile kayıt altına alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı göz önüne alındığında yönetmelik kapsamında yapılan sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 152,60 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra artan posta avansının davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 27.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.