logo yeni

DİYANET İŞLERİNDE BAZI YÖNETMELİKLER DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

imamDiyanet İşleri Başkanlığı “Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik Ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama Ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” ile “Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği”nde değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri, 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Yönetmeliklerle yapılan değişiklikler şöyle:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınav kurullarının” ibaresi “sınav komisyonlarının/kurullarının” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali:  Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında bir kadroya ilk defa, açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularını, sınav kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer hususları düzenlemektir.


 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile yeniden atanacaklar” ibaresi ile “, yeterlik belgesi alacaklar” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali:  Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile yeniden atanacaklar, halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler, yeterlik belgesi alacaklar ve Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) katılacaklar hakkında uygulanır.


 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ile yeniden atanacaklar” ve “ve/veya uygulamalı” ibareleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını, ifade yeteneğini” ibaresi “atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını, ifade ve temsil yeteneğini” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Yazılı Sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek maksadı ile yapılan sınavı,”

Eski hali:  MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

d) Sınav: İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınavı,

e) Sözlü sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek, atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını, ifade yeteneğini ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile yapılan sınavı,

g) Uygulamalı sınav: Bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi maksadıyla yapılan sınavı,

h) Yeterlik sınavı: Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak ilk defa görev alacaklar için, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü ve uygulamalı sınavı,

ifade eder.


 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ile yeterlik sınav sonuçları” ibaresi ile (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali: ç) Sınav sonuçları ilgili sınav kurulunca değerlendirilir.

d) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları ile yeterlik sınav sonuçları üç yıl süre ile geçerlidir.


 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına veya üniversitelere de” ibaresi “başka kamu kurum veya kuruluşlarına da” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden” ibaresi “görevli bulunanlardan” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “valilik ve kaymakamlıklarca” ibaresi “Valiliklerce” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali:  (1) Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına veya üniversitelere de yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.

(2) Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılır.

(3) Başkanlık taşra teşkilatında bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır.

(5) İlk defa Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına atanacaklar için Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda yeterlik sınavları yapılır. Söz konusu yeterlik sözlü ve uygulamalı sınavından önce Başkanlıkça yazılı sınav da yapılabilir.


 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “derecesi” ibaresi ile dördüncü fıkrasının sonundaki “ve ayrıca müftülüklerde ilan edilir” ibareleri yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “valilik veya kaymakamlıklarca uygun görülecek yerlerde” ibaresi "Valiliklerce” şeklinde; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “kırk beş gün” ibaresi “otuz gün” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali:  (2) Halen görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce, sınav Başkanlık merkezinde yapılacaksa, Başkanlıkça; taşrada yapılacaksa, valilik veya kaymakamlıklarca uygun görülecek yerlerde,  uygun görülecek vasıtalarla ilân edilir.

(4) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) yeri, tarihi, konuları ile diğer hususlar sınav tarihinden en az kırkbeş gün önce Başkanlık web sayfasında yayımlanır ve ayrıca müftülüklerde ilan edilir.


 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav başvuruları, Başkanlıkça sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

(2) Müracaatlarda ilgilinin beyanı ve başvuru esnasında verdiği bilgiler esas olup zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar ilgiliden belge talep edilmez.”

Eski hali: (1) Sınava girmek isteyenlerin, ilanı yapan merciden temin edecekleri müracaat formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen yere vermeleri yeterlidir.

(2) Müracaatlarda ilgilinin müracaat formundaki beyanı esas olup başka belge istenmez.


 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav komisyonları/kurulları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak komisyonlar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile bir başkan ve en az iki asıl ve bir yedek üyeden oluşur.

(2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü sınav kurulunca yapılır. Bu kurul, valilik onayı ile il müftüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan kadronun bulunduğu ilçe müftüsü olmak üzere il müftü yardımcısı, ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.

(3) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezince açılan sınavları yapacak olan komisyon, dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim görevlisi ve/veya uzmanlar arasından ilgili müdürün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav komisyonlarına/kurullarına, atama yapılacak kadronun özelliğine göre gerektiğinde başka kuruluşlardan üye alınabilir.

(5) Sınav komisyonlarında/kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

(6) Sınav komisyonu/kurulu başkan veya üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamazlar. Bu kişilerin sınavında yedek üye/üyeler görev alır.

(7) Sınav komisyonları/kurulları, sınavı düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir.”

Eski hali: Sınav kurulları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak kurul veya kurullar İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile bir başkan ve en az iki asıl, iki yedek üyeden oluşur.

(2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü değerlendirme ve sınav kurulunca yapılır. Bu kurul, valilik onayı ile il müftüsü, müftü yardımcısı veya metropol ilçe müftüsünün başkanlığında biri münhal bulunan kadronun bulunduğu ilçe müftüsü olmak üzere ilçe müftüleri, eğitim görevlisi ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.

(3) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezince açılan sınavları yapacak olan kurul, dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim görevlisi ve/veya uzmanlar arasından ilgili müdürün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav kurullarına, atama yapılacak kadronun özelliğine göre gerektiğinde başka kuruluşlardan üye alınabilir.

(5) Sınav kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

(6) Sınavlara, sınav kurullarının başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(7) Sınav kurulları, sınavları düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve buna göre başarı listesi düzenlemek, gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmak ve yer değiştirmeleri gerekenlerin durumlarını görüşerek karara bağlamakla görevlidir.


 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenler için;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

konularından sorular sorulur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavlarda, bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği ve ilçe müftülüğü sınavına girenlere;

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

b) Arapça,

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı),

ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

alanlarından sorular sorulur.”

“(4) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri için otuzar, (ç) bendi için on puan üzerinden yapılır.”

“(6) Bu maddede belirtilen unvanların dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, Başkanlıkça belirlenecek konularda ve atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun sorular sorulur.”

Eski hali :(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak yazılı sınavlarda;

a) Bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği, ilçe müftülüğü ve vaizlik sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Arapça,

3) Tefsir,

4) Hadis,

5) Kelam,

6) Fıkıh,

7) Dinî ve meslekî genel kültür,

8) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

b) Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları),

4) Siyer ve ahlâk,

c) İmam-hatiplik yeterlik ve yarışma sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları),

4) Siyer ve ahlâk,

ç) Müezzin-kayyımlık yeterlik ve yarışma sınavına girenler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Akaid,

3) Fıkıh (ibadet konuları),

konularından sorular sorulur.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavlarda;

a) Bayan il müftü yardımcılığı, eğitim görevliliği, ilçe müftülüğü ve vaizlik sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Arapça,

3) Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam),

4) Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi,

b) Kur’an kursu öğreticiliği yeterlik sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Hitabet ve etik ilkeleri,

c) İmam-hatiplik yeterlik ve yarışma sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Hitabet ve etik ilkeleri,

ç) Müezzin-kayyımlık yeterlik ve yarışma sınavına girenlere;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (Akaid, fıkıh-ibadet konuları, siyer ve ahlâk),

3) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri,

alanlarından sorular sorulur.

 (4) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin  ikinci fıkrasının (a) bendinin her alt bendi için yirmi beşer puan, diğer bentlerin birinci alt bentleri için altmışar, ikinci ve üçüncü alt bentleri için ise yirmişer puan üzerinden yapılır.

(5) Mesleki, teknik bilgi ve beceri gerektiren konularda sözlü-uygulamalı; diğerlerinden ise sözlü sınav yapılır.

(6) Yukarıda belirtilen unvanların dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun sorular sorulur; uygulama gerektiren alanlarda ayrıca uygulama da yaptırılır.


 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan komisyona/kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu/kurulu başkanı sorumludur.”

Eski hali: (1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur.

(2) Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar, duyuruda belirtilen yer ve saatte başlar.


 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali: MADDE 12 – (1) Sınav başlarken, sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

(2) Sınavın bitiminde, bitiş saatini ve sınava girenlerin sayısını gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.


 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav komisyonu/kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

a) Yazılı yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

b) Sözlü sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

c) Sözlü sınav puanı sınav komisyonu/kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

ç) Yazılı ve sözlü sınava katılanların nihai puanları, yazılı ve sözlü sınav puan ortalamaları alınarak tespit edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavların puanları tespit edilirken küsuratlar da dikkate alınır.

d) Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Başarı sırası belirlenirken; EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 sayılı Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır.”

Eski hali: (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

a) Yazılı yapılmış ise yazılı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. 70 puan alamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

b) Sözlü sınavdan veya sözlü-uygulamalı sınavdan başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

c) Sözlü sınav puanı/sözlü-uygulamalı sınav puanı sınav kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda/sözlü-uygulamalı sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

ç) Yazılı ve sözlü sınava/sözlü-uygulamalı sınava katılanların nihai puanları,  yazılı ve sözlü/sözlü-uygulamalı sınav puan ortalamaları alınarak tespit edilir. Ortalama alınırken yarım ve daha yukarı kesirler tam sayıya tamamlanır, yarımdan az olan kesirler dikkate alınmaz.

d) Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavlarının değerlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Başarı listesinin hazırlanmasında; EK-1 sayılı Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-6 sayılı Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır.


 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Başarı sıralaması” şeklinde; aynı maddenin birinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla yazılı sınav yapılmış ise yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir.”

Eski hali: Başarı listesi

MADDE 14 – (1) Değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlanmak üzere sınav kurullarınca sıraya konulur ve başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada puanların eşit olması halinde, yazılı sınav yapılmış ise yazılı sınav puanı fazla olanlara, bu puanında eşit olması halinde sözlü puanı yüksek olanlara, bu puanın da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara sıralamada öncelik verilir.

(2) Sınavda başarılı olanların ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır. Hazırlanan bu liste sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve sınavı açan makama teslim edilir.


 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.”

Eski hali:  (1) Sınav sonucunda, müracaat evrakında gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.


 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu itirazlar, sınavı açan birim tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.”

Eski hali: (2) Bu itirazlar, sınav kurulu veya sınavı açan birim tarafından kurulacak bir komisyon tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.


 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başarı listesindeki sıralamaya göre” ibaresi “başarı sırasına göre” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav açılan unvanlarda, atama işleminden sonra çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara, müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılabilir.”

Eski hali: (1) Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen süre içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

(2) İlan edilen kadrolarda çeşitli nedenlerle boşalma olması halinde müteakip sınav ilan tarihine kadar başarı listesindeki sıralamaya göre 70 ve üzeri puan alanlardan atama yapılabilir.


 

MADDE 17 – Bu Yönetmelik 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


 

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

--

VAİZLİK, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2011 tarihli ve 28151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “Başkanlıkça yapılacak sınavı” ibaresi “Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavı” şeklinde ve (n) bendinde yer alan “atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını” ibaresi “atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı; Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için yapılacak sözlü sınavı,”

“r) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek maksadı ile yapılan sınavı,”

Eski hali:  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

h) Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (KBYS): Vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik, müezzin-kayyımlık kariyer basamaklarında yükselmek için Başkanlıkça yapılacak sınavı,

n) Sözlü sınav: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek, atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını, ifade ve temsil yeteneğini ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile yapılan sınavı,

r) Yeterlik belgesi: Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına ilk defa atanacaklar için Başkanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve/veya sözlü veya sözlü-uygulamalı sınav sonuçlarına göre (A) düzeyi için 90-100, (B) düzeyi için 80-89, (C) düzeyi için 70-79 puanı gösteren belgeyi,

ifade eder.


 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

“b) Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

Eski hali: (2) Başkanlık teşkilatından Kur'an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvuracaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) MBSTS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.


 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “özrü” ibareleri “engeli” şeklinde; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

Eski hali: (1) İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık personelinden imam-hatiplik giriş sınavına başvuracaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

d) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.


 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin; birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

Eski hali: (1) Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) KPSS'den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(2) Başkanlık personelinden müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvuracaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yeterlik belgesine sahip olmak,

c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),

ç) Adaylığı kalkmış olmak,

d) MBSTS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,

şartları aranır.

(3) Başkanlıkça farklı öğrenim düzeyi ve/veya hafızlık belgesi ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi şartı aranabilir.


 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kur'an kursu öğreticisi” ibaresinden önce gelmek üzere “vaiz,” ibaresi ve aynı maddenin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) İlk defa vaiz atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için Başkanlıkça yapılacak giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.”

Eski hali: (1) Başkanlık teşkilatında, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar, giriş sınavı ile alınırlar.


 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Giriş sınavına ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az on beş gün önce, bu unvanların kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin duyuru ise söz konusu sınav tarihinden en az otuz gün önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılır.

(2) Sınavlarla ilgili duyurularda, başvuru şartları, sınavın şekli, konuları, ücreti, sınav sonuçlarının duyurulması ve benzeri hususlara yer verilir.

(3) Sınava başvurular Başkanlıkça sınav duyurularında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

(4) Müracaatlarda ilgilinin beyanı ve başvuru esnasında verdiği bilgiler esas olup zorunlu olmadıkça, işlemin tekemmülü aşamasına kadar ilgiliden belge talep edilmez.

(5) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(6) Müracaat evrakında eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmaz.

(7) Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.”

Eski haki:  (1) Giriş sınavına ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az on beş gün önce, bu unvanların kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin duyuru ise söz konusu sınav tarihinden en az kırk beş gün önce İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yapılır.

(2) Sınavlarla ilgili duyurularda, başvuru şartları, öğrenim düzeyi, hafızlık belgesi, yeterlik belgesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi, konuları, ücreti, sınav sonuçlarının duyurulması ve benzeri hususlara yer verilir.

(3) Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.


 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yazılı sınav konuları

MADDE 17/A – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak vaizlik yazılı sınavında;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

ç) Hadis,

d) Kelam,

e) Fıkıh,

f) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

konularından sorular sorulur.”


 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavda;

a) Vaizler için;

1) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),

2) Arapça,

3) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet,

4) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

b) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

3) Hitabet.

c) Müezzin-kayyımlar için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

3) Ezan ve ikamet,

konularından sorular sorulur.

(2) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri için otuzar, (4) numaralı alt bendi için on puan üzerinden; (b) ve (c) bentlerinin (1) numaralı alt bentleri için yetmişer, (2) numaralı alt bentleri için yirmişer ve (3) numaralı alt bentleri için ise onar puan üzerinden yapılır.”

Eski hali:  (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sözlü sınavda;

a) Vaizler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Arapça,

3) Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi),

4) Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi.

b) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

3) Hitabet ve etik ilkeleri.

c) Müezzin-kayyımlar için;

1) Kur’an-ı Kerim,

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),

3) Ezan, ikamet ve etik ilkeleri,

konularından sorular sorulur.

(2) Sözlü sınav konularının değerlendirilmesi, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin her alt bendi için yirmi beşer puan, diğer bentlerin birinci alt bentleri için yetmişer, ikinci alt bentleri için yirmi ve üçüncü alt bentleri için ise onar puan üzerinden yapılır.


 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav komisyonu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavları yapmak üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile komisyon başkanı dâhil en az üç, en fazla beş üyeden sınav komisyonu oluşturulur.

(2) İhtiyaç halinde birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir. Her bir sınav komisyonu için ayrıca en az bir yedek üye belirlenir. Asıl üyenin katılamadığı zamanlarda çalışmalara yedek üye katılır.

(3) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(4) Sınav komisyonlarında görevlendirilenlerin öğrenim düzeyleri, sınava gireceklerin öğrenim düzeylerinden aşağı olamaz.

(5) Sınav komisyonu başkan veya üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının sınavına katılamazlar. Bu kişilerin sınavında yedek üye/üyeler görev alır.

(6) Sınav komisyonları sınavları düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmakla görevlidir.”

Eski hali: Sınav ve değerlendirme komisyonu

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavları yapmak üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi ve Başkanın onayı ile komisyon başkanı dâhil en az üç, en fazla beş üyeden müteşekkil sınav ve değerlendirme komisyonu oluşturulur.

(2) İhtiyaç halinde birden fazla sınav ve değerlendirme komisyonu oluşturulabilir. Her bir sınav ve değerlendirme komisyonu için aynı usulle bir komisyon başkanı ve asıl üye sayısınca yedek üye belirlenir. Asıl üyenin katılamadığı zamanlarda çalışmalara yedek üyeler katılır.

(3) Sınav ve değerlendirme komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.


 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sınavların yürütülmesi

MADDE 19/A – (1) Sınavların sorumluluğu sınavı yapan komisyona aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav komisyonu başkanı sorumludur.

(2) Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar.”


 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavın değerlendirilmesi, başarı sıralaması ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 20 – (1) Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan sınavlarda başarılı olmak için sınavın her bir aşamasından yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.

(2) Sözlü sınav puanı, sınav komisyonu üyelerinin her birinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

(3) Yazılı ve sözlü olarak yapılan sınavların nihai puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak tespit edilir.

(4) Yazılı ve/veya sözlü sınavların puanları tespit edilirken küsuratlar da dikkate alınır.

(5) Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere sınav puanı dikkate alınır. Puanların eşitliği halinde, açıktan alınanlar için sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, doğum tarihi önce olana; naklen alınanlardan sınava başvurularda MBSTS puanı şartı arananlar için sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana; MBSTS puanı şartı aranmayanlar için sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilir.

(6) Sınavlarda başarılı olanların ilan edilen boş kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanır.

(7) Sınav sonuçları Başkanlıkça uygun görülecek vasıtalarla ilgililere duyurulur.”

Eski hali: Sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 20 – (1) Yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilen giriş sınavı ile sözlü olarak gerçekleştirilen Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavlarında başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır.

(2) Sözlü sınav puanı, sınav komisyonu üyelerinin her birinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. Puanların eşitliği halinde açıktan alınanlar için KPSS puanı, diğerleri için MBSTS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilir.

(3) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, giriş sınavı ile Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı sonucunda başarı listesini, sınavın bittiği günü takip eden iki iş günü içinde Başkanlığa teslim eder. Giriş sınavının yazılı olarak yapılması halinde başarı listesinin teslimi, sınav kâğıtlarının okunmasını takip eden üç iş günü içinde yapılır.

(4) Başkanlık, sınavdaki başarı puanı sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısı kadar asıl, diğerleri yedek olmak üzere kazananların listesini Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan eder. Puanların eşitliği halinde açıktan alınanlar için KPSS puanı, diğerleri için MBSTS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilir.


 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

(2) Bu itirazlar, sınavı açan birim tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.”

Eski hali: MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav ve değerlendirme komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav ve değerlendirme komisyonunca en fazla onbeş gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.


 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “listede yer alan” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “listedeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “yapılır” ibaresi “yapılabilir” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “imam hatip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve müezzin-kayyım” ibaresi eklenmiştir.

Eski hali:  (1) Sınavlarda başarılı olanların atamaları Başkanlıkça yapılır.

(2) Sınav sonucu ataması yapılanlardan iki ay içinde göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

(3) İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilir.

(4) Üç yıl imam hatip olarak görev yapanlardan hafız olanlar, ihtisas kursunu veya aşere takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak şartıyla sınava tabi olmadan Kur’an Kursu Öğreticisi olarak atanabilirler.


 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

MADDE 23/A – (1) Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.”


 

MADDE 15 – Bu Yönetmelik 15/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.