logo yeni

PERSONELE MÜFETTİŞ OLMA İMKANI GETİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel7En az yedi yıl süreyle görev yapmış, aylıktan kesme ve daha ağır disiplin cezası almamış, en az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun personel,Orman Genel Müdürlüğünde özel bir sınavla Müfettiş Yardımcılığına geçirilecek. 

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde neredeyse her yıl yapılan değişikliklerle Kurum personelinin bazılarının Müfettişliğe geçirilmesi uygulamasına bir yenisi eklendi. Oysaki Orman Genel Müdürlüğü'nün mevcut Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ne göre; Müfettişlik mesleği, KPSS ve giriş sınavı yapılmak suretiyle müfettiş yardımcısı olarak atananların, 3 yıllık yoğun mesleki eğitimden sonra girdikleri yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde atanabileceği kariyer bir meslek olarak düzenlenmekledir.

Kimler Müfettiş Yardımcısı olacak?

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile, Yönetmeliğin bazı maddelerinde küçük değişikliklere gidilirken, esas değişiklik Geçici Madde eklenmek suretiyle gerçekleştirildi ve Kurum personelinin Müfettiş Yardımcılığına geçmesi imkanı yaratıldı. Buna göre;

-Bugün itibariyle, Orman Genel Müdürlüğünde en az yedi yıl süreyle görev yapmış,

-Aylıktan kesme ve daha ağır disiplin cezası almamış,

-En az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmuş

olanlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları halinde Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacak.

Atama yapılacak Müfettiş Yardımcısı sayısı, Kurumdaki mevcut başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosunun yüzde 25’ini geçmeyecek.

Sınav ilanı ve ilgili diğer hususlar Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulacak

Daha önce yapılan değişikliklerdeki atama şekilleri

Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle sık sık kariyer dışı Müfettiş alımı yoluna gidilmişti. Bunlardan bazıları şöyle:

- 24.12.1993 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, Kurumda 9 ay süre ile bölge müdürlüğü veya daire başkanlığı görevinde bulunmuş olanların, eğitimleri her ne olursa olsun, Bakan Olur’u ile müfettişliğe atanması imkanı sağlanmış.

-06.02.1998 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, Kurumda henüz o gün genel müdür yardımcılığı, hukuk müşavirliği, daire başkanlığı veya bölge müdürlüğü görevine atanmış olanlar ile 9 yıl avukatlık yapmış olanların, Bakan Olur’u ile müfettişliğe atanması imkanı sağlanmış.

-04.09.2003 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, Kurumda bölge müdürlüğü, daire başkanlığı veya daha üst görevlerde bulunan ya da 3 ay içerisinde bu görevlerde 1 gün dahi bulunacak olan orman fakültesi mezunlarının Bakan Olur’u ile müfettişliğe ve başmüfettişliğe atanması imkanı sağlanmış.

-23.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, Kurumda 1 yıl süre ile bölge müdürlüğü, daire başkanlığı veya daha üst görevlerde bulunmuş olanların, eğitimleri her ne olursa olsun, Bakan Olur’u ile müfettişliğe atanması sağlanmış.

-12.05.2011 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, Kurumda 18 ay süre ile bölge müdürlüğü, daire başkanlığı ve daha üst görevlerde bulunmuş olanların, eğitimleri her ne olursa olsun, Bakan Olur’u ile müfettişliğe atanması imkanı sağlanmış.

-10.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, Kurumda 6 ay süre ile bölge müdürlüğü, daire başkanlığı ve daha üst görevlerde bulunmuş olanların, eğitimleri her ne olursa olsun, Bakan Olur’u ile müfettişliğe atanması imkanı sağlanmış.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine “Genel Müdürlük” tanımından önce gelmek üzere aşağıdaki “Bakanlık” tanımı eklenmiş, “Şube Müdürlüğü” tanımı aşağıdaki “Başkanlık bürosu” tanımı olarak değiştirilmiş ve “Şube Müdürlüğü Personeli” tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bakanlık: Orman Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,”

“Başkanlık bürosu: Başkanlıkta görevli şefleri, memur, sekreter kadrolarındaki memurları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmenliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu merkezlerde, Genel Müdür tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularını takip etmek üzere o merkezdeki müfettişlerden biri Başkanlıkça grup sorumlusu olarak görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Teftiş Kurulu Başkanlığına, Kurulda en az üç yıl Başmüfettişlik yapanlar arasından atama yapılır. 21 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile bölge müdürlüğü ya da daire başkanlığı dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından Teftiş Kurulu Başkanlığına atama yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının dördüncü bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulu Başkanlık Bürosu

Başkanlık bürosundaki görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 18 – Başkanlık bürosu, Teftiş Kurulu Başkanına bağlı şefler ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

Başkanlık bürosunun görevleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.

b) Müfettişlerden gelen rapor, fezleke ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.

c) İşleri biten rapor, fezleke ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini  zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak.

e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt dosyaları tutmak.

f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Başkanlık bürosunun idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede şefler sorumludur. Şefler ve büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez  ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki “Genel Müdürlüğün” ifadesi “Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müfettişlere, yapacakları iş için gerekli olan günün teknolojisine uygun malzemeler Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 7 – Bu maddenin yayımı tarihinde;

a) Genel Müdürlükte en az yedi yıl süreyle görev yapmış,

b) Aylıktan kesme dâhil daha ağır disiplin cezası almamış,

c) Orman, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmuş,

ç) Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmuş,

olanlar arasından mevcut başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosunun yüzde 25’ini geçmemeküzere, 1/7/2014 tarihine kadar, Teftiş Kurulu Başkanlığının yazılı görüşü ve Genel Müdürün teklifi üzerine, Bakan Oluru ile müfettiş yardımcılığına atama yapılabilir. Sınav ilanı ve ilgili diğer hususlar Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.