logo yeni

MEMUR OLACAKLARDA BOY ŞARTI ARANIR MI?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

esitlik2Devlet memurluğuna giriş sınavı sonucunda yapılan yerleştirmelerde, kurumlar bazı meslekler için özel şartlar arayabilmekte ve bu şartlar arasında boy şartına da yer verebilmektedirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara atanacaklarda aranacak niteliklerin yer aldığı kılavuzda, bazı kadro ve pozisyonlar için özel düzenlemelerden kaynaklanan sebeplerle, asgari boy şartı getirilebilmektedir. Bu kadro ve pozisyonlara yerleştirilenlerin belirtilen boy uzunluğuna sahip olmamaları halinde ise atamaları yapılmamaktadır.

Benzer bir olay,  koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanmak için aranılan boy şartını taşımayan adayın, bu kadroya yerleştirilmesine rağmen atanmaması şeklinde yaşanmıştır. En az 1.70 m boyunda olanların tercih edebileceği koruma ve güvenlik görevliliği kadrosunu tercih eden ve yerleştirilmesine rağmen boyunun 1,67 m olması nedeniyle ataması yapılmayan kişi bu durumu dava konusu etmiştir.

Davaya bakan Ankara 3. İdare Mahkemesi, “Numune Hastanesince düzenlenen raporda davacının boyunun, 1.67 m olarak tespit edildiğinin belirtilmesi nedeniyle başvuru koşulları arasında yer alan en az 1.70 m boyunda olmak koşulunu taşımadığı” gerekçesiyle davanın reddine Karar verirken, bu Kararın temyiz edilmesi üzerine konuyu değerlendiren Danıştay 12. Dairesi de idarenin işleminde ve Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına Karar vermiştir.

Söz konusu Karar

T.C.

D A N I Ş T A Y

Onikinci Daire

Esas No : 2003/1213

Karar No : 2006/497

Özeti : Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanmak için aranılan boy şartını taşımayan davacının atamasının yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

Karşı Taraf : 1- Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı - ANKARA

2- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü-

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Devlet memurluğu sınavı sonuçlarına göre davalı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. emrine koruma ve güvenlik görevlisi olarak yerleştirilen davacının, adaylarda aranılan asgari boy şartını taşımadığından bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; Numune Hastanesince düzenlenen 25.10.2002 günlü raporda davacının boyunun, 1.67 m olarak tesbit edildiğinin belirtilmesi nedeniyle başvuru koşulları arasında yer alan en az 1.70 m boyunda olmak koşulunu taşımadığı anlaşılan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 13.11.2002 günlü, E:2001/1662, K:2002/1631 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Devlet Personel Başkanlığının Savunmasının Özeti: Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

T.E.İ.A.Ş.Genel Müdürlüğünün Savunmasının Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Metin Çağlar

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : E.Nur Necef

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 13.11.2002 günlü, E:2001/1662, K:2002/1631 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 20.2.2006 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

K A R Ş I OY

Dava, 17.10.1999 tarihinde yapılan Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olan ve davalı idare emrine Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak yerleştirilen davacının, atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanabilecekleri Kadro ve Pozisyonlar ile Aranacak Niteliklere Ait Kılavuzda, "Başvuru Şartları" arasında boyun 1.70 metre veya daha uzun olması hususu belirtilmiş ise de, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Yasada ve bu yasanın uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte böyle bir şart getirilmemiş olduğundan kılavuz hükümleriyle yasa ve yönetmelikte bulunmayan şartlar getirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından davacı hakkında kılavuzdaki şartları taşımadığı belirtilerek tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davayı reddeden temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyu ile aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.