logo yeni

MÜHENDİSLİK, EĞİTİM VE FEN EDEBİYAT MEZUNLARIYLA ADETA OYNANIYOR

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

esitlikMühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olanlara daha önce tanınan Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılma  haklarının, yapılacak ilk sınavda kullandırılmaması yönünde düzenleme yapıldı.

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde 27 Mart 2013 tarihinde yapılan değişiklikle, Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olanlara, Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında %25 kontenjan ayrılması konusunda düzenleme yapılmıştı.

Ancak, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile, bazı fakülte mezunlarına tanınmış olan bu hakkın ilk sınavda kullandırılmayacağı yönünde Yönetmeliğe geçici madde eklendi.

27 Mart 2013 tarihinde Yönetmelikte yapılan değişiklik ile;

-Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ne yaptırılması hususu düzenlenmişti.  

-Giriş Sınavı Şartları arasında yer  alan eğitim şartı “En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.” şeklinde düzenlenmişti.

-Mühendislik Programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun/mezun olabilecek adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %25'inin iki katı adayın sözlü sınava çağrılacağı hüküm altına alınmıştı

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik ile eklenen geçici madde;

-Yapılacak olan ilk Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının, ÖSYM’ye yaptırılmamasını,

- Yapılacak olan ilk Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına sadece;  Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olanların sınava katılabilmesini

sağlıyor.

Bazı bölüm mezunlarına tanınan hak kullandırılmayacak

Yapılacak ilk Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına, Mühendislik programları (Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği hariç) ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlar giremeyecek.

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik.

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“Giriş sınavı

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Başkanlık, 11 inci madde kapsamında ÖSYM tarafından yapılacak ilk sınavdan önce, aşağıdaki esaslar çerçevesinde giriş sınavı yapabilir.

a) Sınava katılabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak şarttır. Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortam veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

(Ancak halen yürürlükte olan Yönetmeliğin “Giriş Sınavı Şartları” başlıklı 12 nci maddesinin (c ) bendi şu şekilde: “c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.”)

b) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan oluşur.

1) Maliye (Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu maliyesi).

2) İktisat (Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, para teorisi ve politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar).

3) Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç)).

4) Muhasebe (Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali tablolar analizi).

c) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır. (b) bendinde yer alan konuları içeren yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan notun 65’ten aşağı olmaması gerekir.

ç) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak sınavda, birinci fıkrada yer almayan hususlar hakkında, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.