logo yeni

SADECE SÖZLÜ SINAVLA SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI OLUNABİLECEK

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

ozel kalem muduruBugün yürürlüğe giren Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Uzman Yardımcılığı girişte aranan yazılı ve sözlü sınava girme şartını değiştirerek, sadece sözlü sınavla uzman yardımcısı alınabilmesine de imkan sağladı.

“Sağlık Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği”nin adının “Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirildiği Yönetmelikte yer alan düzenlemeler  şu şekilde:

Yönetmeliğin adı değişti

Sağlık Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinin adı “Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği”  şeklinde değiştirildi.

“Yarışma sınavı” nın tarifi

Yeniden yapılan tarife göre; Yarışma Sınavı “Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,” ifade edecek.

Önceki hali: “l) Yarışma sınavı: Sağlık Uzman ve Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,”

Yarışma sınavına çağrılacak aday sayısı

Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, sadece sözlü sınav yapılması halinde dört katından fazla olamayacağı düzenlendi.  KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacak.

Önceki hali: "Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır."

Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı

Yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınavdan oluşması halinde, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre, yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ise KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Önceki hali: "Sözlü sınava yazılı sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır."

Sözlü sınava çağırma

Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak.

Önceki hali: "Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur."

Sınav sonuçlarına göre öncelik tanınma halleri

Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girenlerin nihaî başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak. Yazılı sınav yapılmaması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak. 

Yarışma sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecek.

Eski hali : "Yarışma sınavının değerlendirilmesi

Sınav Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre başarı puanını yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması olarak tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

Yarışma sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Yedek adayların hakları iki yılı aşmamak suretiyle bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

Yarışma sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konur; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır."

Atama ve görev başlama

Atama işlemleri konusunda Yönetmeliğe yeni fıkralar eklendi.

“Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.”

“Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar ve her hâlükârda sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.”

Tez hazırlama süresi

Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinlerinin tez hazırlama süresinde göz önünde bulundurulacak.

Önceki hali: "İki yılını tamamlayan uzman yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre seçip birim amirlerinin aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirirler."

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinin adı “SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Yarışma sınavı: Sağlık Uzman ve Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, sadece sözlü sınav yapılması halinde dört katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınavdan oluşması halinde, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre, yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ise KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.”

“(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananlara, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girenlerin nihaî başarı sıralaması yazılı ve sözlü sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılır. Yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Yazılı sınav yapılmaması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asil aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir. Yarışma sınav sonuçları Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yarışma sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(3) Yarışma sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konur; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

(3) Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar ve her hâlükârda sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yılını tamamlayan uzman yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre seçip birim amirlerinin aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirirler.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.