logo yeni

LİSE MEZUNLARININ ATANACAĞI KADROYU MESLEK LİSESİ MEZUNUNUN TERCİH ETMESİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kpss2KPSS yerleştirme kılavuzuna göre lise mezunu olanların tercih yapabileceği bir kadro için tercihte bulunan ve yerleştirilen meslek lisesi mezunlarının atamalarının yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddüt yaşanabilmekle birlikte, atamanın yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde verilmiş yargı kararları da mevcuttur.

ÖSYM, KPSS yerleştirmelerine ilişkin Tercih Kılavuzunda, adayları yapacakları tercihler konusunda da uyarmaktadır. Örneğin  “DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için tercihlerinizi İnternet’le ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.” şeklinde uyarılar yapabilmektedir.

Koşulları arasında sadece lise mezunu adayların başvurabileceğinin belirtildiği kadro için meslek lisesi mezunu adayın tercihte bulunması ve yerleştirmesinin yapılması halinde, bazı kurumlar ilgililerin atamasını yapmayabilmektedir. Bazı kurumlar ise, aranan diğer şartları taşıyor olmaları halinde, meslek lisesi mezunlarını da “lise” mezunu kabul ederek atamalarını gerçekleştirmektedir.

Konuya ilişkin örnek Danıştay Kararı:

Danıştay 12. Dairesinin 17.03.2006 tarihli ve E:2003/4774, K:2006/973 sayılı Kararı

DAVACININ MEZUN OLDUĞU ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNİN ATANDIĞI MEMURİYET KADROSU İÇİN KLAVUZDA ARANILAN "LİSE MEZUNU OLMAK" KAPSAMINDA OLDUĞUNDAN GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE HUKUKA UYALIK BULUNMADIĞI HK.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA

Diğer Davalı: Siirt Valiliği

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti: Siirt İli Pervari İlçesi… Bölge İlköğretim okulunda memur olarak görev yapan davacının, görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; davacının mezun olduğu Endüstri Meslek Lisesinin, atandığı memur kadrosu için Kılavuzda aranılan "lise mezunu olmak " kapsamında olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Diyarbakır İdare Mahkemesince verilen 23.12.2002 günlü, E:2001/1018, K:2002/1208 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Egemen Devrim Durmuş

Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : E.Nur Necef

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Diyarbakır İdare Mahkemesince verilen 23.12.2002 günlü, E:2001/1018, K:2002/1208 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,17.3.2006 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

K A R Ş I O Y

Olayda, Siirt İli Pervari İlçesi … Bölge İlköğretim okulunda memur olarak görev yapan davacının, atandığı kadro için aranılan "lise mezunu" olmak şartını taşımadığı açık olup, atama onayı iptal edilerek görevine son verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği görüşü ile çoğunluk kararına katılmıyoruz.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.