logo yeni

TÜM FAKÜLTE MEZUNLARI İDARE MEMURU OLABİLECEK

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaş şartı değişti

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile idare memurluğu öğrenci adaylığı için yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı getirildi. Böylece idare memurluğu için 30 yaş olan sınır 35’ e çekildi.

Eski hali

d) (Değişik:RG-1/2/2011-27833) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Yeni hali

“d) İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak; idare memurluğu öğrenci adaylığı için ise yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,”

Öğrenim şartı değişti

İdare memurluğu öğrenci adaylığı için aranan öğrenim şartı değiştirilerek sadece belli okulların değil tüm 4 yıllık fakülte ve yüksekokul mezunlarının girebilmesine imkan tanındı.

Eski Hali

a)(Değişik:RG-1/2/2011-27833) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak.

Yeni Hali

“a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.”

Sınav komisyonları, nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili konular

Yönetmelikte yapılan bu temel ve önemli değişikliklerin dışında idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı olabilmek için kurulan sınav komisyonları, nihai başarı listesinin ilan edilmesi, ve sınav sonuçlarının duyurulması gibi konulardaki ayrıntılarla ilgil de değiiklikler yapıldı.

Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik:


CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak; idare memurluğu öğrenci adaylığı için ise yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,”

“a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav ve mülâkata, kurumların ihtiyacına göre, merkezî sınavda en az 70 puan alan öğrenci adaylarından Bakanlıkça belirlenecek kadro sayısının 5 katı idare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı çağırılır. Sözlü sınav ve mülakata çağırılacak infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, her bir eğitim merkezinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca, eğitim merkezinin yetki alanına giren yerlerin toplam kadro sayısı esas alınarak belirlenir.

İdare memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülâkatı sınav kurulu tarafından, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31/C – İdare memurluğu öğrenci adaylığına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi, adayların merkezî sınav, sözlü sınav ve mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenir.

İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi belirlenirken; birinci fıkradaki usule göre yapılacak sıralamada hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulundan mezun olan adaylara öncelik verilir. Diğer okullardan mezun olan adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

Birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31/D maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Sınav sonuç listesi, idare memurluğu öğrenci adaylığı için Bakanlıkça, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için ise sözlü sınav ve mülâkatı yapan adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca sınavın bitimini takip eden on gün içinde ilân edilir.”

“İdare memurluğu öğrenci adaylığı için Bakanlık, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı, sınavı kazananlardan, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvurmaları gerektiğini bildirir.”

“Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitiminin bitiş tarihine kadar öğrenci adayı alınır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31/F maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31/F – Kabul şartlarına ilişkin evrakın ilk incelemesi idare memurluğu öğrenci adaylığı için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca yapılır.

Öğrenciliğe kabul teklif kararı, şartları taşıyan idare memurluğu öğrenci adayları için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları için ise adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca alınır. Güvenlik soruşturması tamamlanmayan ve sağlık raporu eksik olan öğrenci adayları hakkında geçici öğrenciliğe kabul teklif kararı alınır ve bu kararlar Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayı eğitim merkezlerine; ayrıca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnfaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin evrakı ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilir. İnfaz ve koruma memuru öğrencileri, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca alınacak açıktan atama kararına istinaden Bakanlık onayı ile atanırlar.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.