logo yeni

MEMURİYETE GİRİŞTE YAŞ ŞARTI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memuru olabilmenin şartları arasında sayılan yaş şartı, memuriyete girişte alt yaş sınırı ve memuriyete girişte üst yaş sınırı olarak incelenecektir.

1. Memuriyete girişte alt yaş sınırı:

657 sayılı Kanun’un “Memuriyete girişte yaş” başlıklı 40’ıncı maddesinde “Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.“ hükmüne yer verilmiştir.

Hükümden de anlaşılacağı üzere memuriyete girişte alt yaş sınırı, “18 yaşını tamamlamış olmak” şeklinde düzenlenmiş ve bunun istisnasının da kazai rüşt kararı olduğu belirtilmiştir.

2. Memuriyete girişte üst yaş sınırı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memuriyete girişte üst yaş sınırı konusunda (A grubu kadrolar dışında) herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Buna ilaveten, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in Ek 3’üncü maddesinde yer alan, “Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.” hükmü gereğince memuriyete girişte genel kural olarak üst yaş sınırı olmayacağı kabul edilmiştir.

Ancak belirli mesleklerin özel durumları gereğince bu durumun da istisnaları bulunmaktadır.

2.1. A grubu kadrolar

A grubu kadrolar, Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, stajyer kontrolör, kaymakam adayı gibi mesleklere ilişkin kadrolardır.

A grubu kadrolardaki yaş sınırı ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun ek 40’ıncı maddesi “Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 nci maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır” hükmünü amirdir.

Dolayısıyla A grubu kadrolarda üst yaş sınırı 35 yaş olarak belirlenmiştir.

2.2. B grubu kadrolar

B grubu kadrolar ise memur, bilgisayar işletmeni, mühendis, hemşire, teknisyen, veznedar gibi kadrolardır. Bu kadrolarda, yukarıda değindiğimiz yönetmelik hükmü gereğince üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru kadroları olduğu halde, belirttiğimiz düzenlemelere rağmen göreve girişte üst yaş sınırı bulunan meslekler  de vardır.

Öğretmen: İlgili yönetmeliği uyarınca, Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak şartı vardır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

Polis: Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim görerek mesleğe girecek adaylarda, “Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır) şartı” aranmaktadır.

Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ile İnfaz ve koruma memuru: Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Zabıt katibi: 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Adalet Bakanlığı idare memuru: Merkezi sınav tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Mahalli idareler itfaiye eri: İlk defa işe girecekler için “25 yaşını doldurmamış olmak”şartı bulunsa da, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD. İtiraz No:2008/238 numaralı dosyası üzerinden verdiği 27/3/2008 tarihli kararı ile bu hükmün yürütülmesi durdurulmuştur.

Naklen itfaiye eri kadrolarına atanacaklar için: Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memur iken, belediye itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları gerekmektedir.

KPSS Yönetmeliğine tabi olmayanlar: KPSS yönetmeliğine tabi olmadığı için merkezi yerleştirme ile alım yapmayan bazı kurumlarda memur kadroları için yaş şartı koyabilmektedir.(Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler vs.)

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.