logo yeni

MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

milli savunma bakanligiMillî savunma uzman yardımcılığı ile millî savunma uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, millî savunma uzman yardımcıları ile millî savunma uzmanlarının çalışma usul ve esasları ile görev, hak ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla çıkarılmış olan Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

"Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikle; uzman yardımcılığına giriş, tez hazırlama ve yeterlik sınavıyla ilgili bazı hususlar yeniden belirlendi.

MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Memur Atama Şubesi Müdürlüğünce yürütülür. Memur Atama Şubesi Müdürlüğü, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Komisyonun sekreterlik hizmetleri Memur Atama Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Komisyon, cevap kâğıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını sınav gününü takip eden en geç otuz gün içinde Memur Atama Şubesi Müdürlüğüne teslim eder. Yazılı sınav sonuçları teslim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Müsteşarın onayı ile liste halinde Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı, Bakanlıktaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde, hazırlamak istediği teze ilişkin üç farklı konu belirleyerek tez önerisi hazırlar ve görev yaptığı birimin başkanının/daire başkanının veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısının onayına sunar. Tez önerisinde tezin konusu, çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler verilir. Onay makamınca beş iş günü içinde verilecek onaydan sonra tez konusu kesinleşmiş olur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı hazırladığı tezini istenilen sayıda çoğaltarak, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde, görevli bulunduğu birimin başkanına/daire başkanına veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısına teslim eder. İlgili başkan/daire başkanı veya müsteşar yardımcısı, teslim aldığı tezi on gün içinde Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, uzman yardımcısının görev yaptığı birimin başkanı/daire başkanı veya müsteşar yardımcısı başkanlığında, tez danışmanı ile Müsteşar tarafından en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile uzmanlar arasından görevlendirilecek üç asıl ve üç yedek üyeden tez jürisi oluşturulur. Gerek görüldüğünde Müsteşar, en çok iki üyeyi yükseköğrenim kurumları öğretim üyeleri arasından seçebilir. Asil üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre jüride yer alırlar.”

“(4) Tez jürisinin sekreterlik hizmetleri Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğünce yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcısı, Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğünce tespit edilecek değerlendirme gününde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisi üyelerinin sorularını cevaplandırır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavı kurulu; Müsteşar İdari Yardımcısının başkanlığında, Personel Başkanı, uzman yardımcısının görev yaptığı birimin başkanı/daire başkanı veya doğrudan müsteşar yardımcılıklarına bağlı olanlar için müsteşar yardımcısı ile Müsteşar tarafından en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler ile uzmanlar arasından görevlendirilecek iki asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Müsteşar tarafından üç yedek üye tespit edilir. Asil üyelerin belgelendirebilecekleri bir mazeretlerinin olması nedeniyle Kurula katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.”

“(3) Kurulun sekreterlik hizmetleri Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonunda, sınav kurulu her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sınavın bitimini takip eden beş iş günü içinde Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Şubesi Müdürlüğüne bildirir. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınava girmeyenler başarısız kabul edilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.