logo yeni

calisanlar2 copy

KPSS İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Aktif . Yayınlanma KPSS Diğer

KPSS ile Devlet memurluğuna alınma şartları, usul ve esasları 18/03/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Memur adaylarımızın KPSS(Kamu Personel Seçme Sınavı)  ile Devlet memurluğuna giriş hakkındaki sıkça sordukları soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

A GRUBU - B GRUBU KADROLAR NE DEMEKTİR?

Kamu Personel Seçme Sınavı açısından Devlet memuru kadroları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar: Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadrolar içerir. Bu kadrolara örnek olarak müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, stajyer kontrolör, kaymakam adayı gibi kadroları gösterebiliriz.

B Grubu Kadrolar: 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları içerir. Bu kadrolara örnek olarak,memur,bilgisayar işletmeni, mühendis, hemşire, teknisyen, veznedar gibi kadroları gösterebiliriz.

KPSS DUYURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.

KPSS NİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

A GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

 (A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.

Giriş Sınavı yapılacaksa, bu duyuruda ayrıca, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir.

Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

 Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına, daha önce kendilerine ÖSYM’ce gönderilmiş olan KPSS Sınav Sonuç Belgesi'yle başvururlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının doğruluğunu ÖSYM'ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM'ye bildirilir. Bu adayların KPSS sonuçları iptal edilir.

Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

Giriş sınavı sonuçları adaylara yazılı olarak duyurulur.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından, yerleştirme işlemi için, bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanır ve adaylara ulaşması sağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler  ÖSYM tarafından ilan edilir.

Adaylar, atanmak istedikleri kadroları, Tercih Formu’na yazarak kodlarlar ve Kılavuz’da belirlenen yolla teslim ederler.

Tercihlerin alınması sırasında adaylardan kadroların koşullarına ilişkin herhangi bir belge istenmez.

Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak ilk defa öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri,  alan seçme sınavı ile ÖSYM’ce yapılan KPSS sonuçları birlikte değerlendirilerek adı geçen Bakanlık tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna bağlı olarak sadece KPSS sonucuna göre de yerleştirme işlemi yapabilir.

Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

Yerleştirme sonuçları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara bildirilir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Kamu kurum ve kuruluşları, genel yerleştirme sonucu boş kalan kadrolarına ya da yerleştirme yapılmasından sonra ortaya çıkan acil ve zorunlu hallerde açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına yerleştirme yapılmasını isteyebilirler.

Ek yerleştirmeye, genel yerleştirme sırasında yerleşen adaylar başvuramaz.

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

B GRUBU KADROLAR İÇİN KPSS DEN BAŞKA SINAV YAPILIR MI?

İl Özel İdareleri ve belediye kadroları ile avukat,hazine avukatı, hukuk müşaviri kadroları  hariç olmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

ADAYLARDAN ATAMA ÖNCESİNDE HANGİ BELGELER İSTENİR?

Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNANLARIN DURUMLARI NE OLUR?

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER NASIL PERSONEL ALIR?

İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, atama yapılacak kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile KPSS taban puanı ve türünü Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.

Adaylar, il özel idarelerine ve belediyelere, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birliklere ve döner sermayeli kuruluşlara, ÖSYM tarafından gönderilen KPSS Sınav Sonuç Belgesiyle başvururlar. Ayrıca, adaylar kabul için ilgili mevzuat uyarınca kendilerinden istenen diğer belgeleri de eksiksiz olarak vermek zorundadır.

İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, başvuran adayları KPSS sınavı başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağırır. Sınav yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ NE ZAMAN BELİRLENİR?

Devlet Personel Başkanlığınca  ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir.

YERLEŞEN ADAYLAR TEKRAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar. Daha sonraki sınavlarda alınan puanlar ile yerleştirmelere katılabilirler. A grubu kadrolar için ise bir sınırlama yoktur.

KPSS İÇİN YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.

ÖĞRETMEN ALIMLARINDA ALAN SINAVININ ETKİSİ NE KADARDIR?

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen kadrolarında, genel yetenek bölümünün ağırlığı yüzde 15, genel kültür bölümünün ağırlığı yüzde 15, eğitim bilimlerinin oranı yüzde 20 olacaktır. KPSS sonucuna göre alınan puanın %50’si ile Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan alan seçme sınavı sonucunda alınan puanın %50’si esas alınarak atama yapılır.

ASKERDEYKEN YERLEŞENLERİN DURUMU

Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakları ve de “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız halinde atamanız yapılacaktır.

AYNI DÜZEYDE İKİ ÖĞRENİM MEZUNU OLANLARIN DURUMU

Aynı öğrenim düzeyindeki farklı okullardan mezun olanların, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına yönelik tercih yapmaları mümkün değildir. Bu durumda bulunan adayların hangi program/alan bilgisine göre tercih yapacaklarına, tercihlerini kaydetmeden önce karar vermeleri ve diğer diplomalarında yazan program/alanlarına yönelik tercih yapmak istedikleri takdirde süresi içinde tercih değişikliğinde bulunmaları gerekir.

İKİ FARKLI ÖĞRENİM DÜZEYİNDEN MEZUN OLANLARIN DURUMU

Adaylar en üst öğrenim düzeylerinden sınava girebilirler. KPSS, objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zorunluluktur. Lisans düzeyinde yapılacak KPSS’nin son başvuru tarihi itibariyle lisans mezunu olan adaylar, artık ortaöğrenim/önlisans düzeyinden sınava giremezler.

SON SINIF ÖĞRENCİSİYİM SINAVA GİREBİLİR MİYİM?

Sınav sonuçlarının geçerli olduğu iki yıl süresince, mezun olabilecek durumdaki adaylar KPSS sınavına girebilirler.

HALEN MEMUR OLAN KİŞİ YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR Mİ?

Halen Devlet memuru olarak çalışmakta olanların, yeni bir KPSS sonucunu kullanarak merkezi yerleştirme işlemlerine başvurmaları ve ÖSYM'ce yerleştirilmeleri halinde, çalıştıkları kurumun muvafakatiyle atamaları yapılabilir.

SINAVA GİRDİKTEN SONRA ÜST ÖĞRENİMDEN MEZUN OLURSAM YERLEŞTİRMELERE BAŞVURABİLİR MİYİM?

KPSS’ ye girmiş olduğunuz öğrenim düzeyinden sonra bir üst öğrenimi bitirmeniz yerleştirmelere başvurmanızı engellemez.

MEMUR OLARAK ÇALIŞIRKEN MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE YERLEŞTİRİLDİM. NE YAPMAM GEREKİR?

Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz. Eğer bir sözleşmeli pozisyona(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz.

399'A TABİ SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞIRKEN MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE YERLEŞTİRİLDİM. NE YAPMAM GEREKİR?

Atamanız yapıldığı takdirde istifa edip diğer göreve beklemeksizin başlayabilirsiniz.

Yerleştirildiğim Kuruma Gitmek İstemiyorum Veya Gitmeyeceğin. Ne Yapmalıyım?

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermemeniz halinde atamanız yapılmayacak, aynı zamanda merkezi yerleştirmede puanınızı kullandığınız için bir daha bu puanı merkezi yerleştirmelerde kullanamayacaksınız.

Atamanızın yapılması için gerekli belgeleri vermiş olmanız halinde ise;

a)Atama işlemleriniz yapılmamışsa feragat dilekçesi verebilirsiniz.

b)Atama işlemlerinizin yapılması halinde ise göreve başlamamanız halinde çekilmiş sayılacağınız için 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve 1 yıl süre ile başlayamazsınız.

Bu sorular dışında tereddüt yaşadığınız hususlarda, forumdan destek isteyebilirsiniz.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.