logo yeni

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 4-2015

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

pamukkale unvPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek2. Maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Unvanı

Kadro

Sayısı

KPSS

Puan

Türü

Aranan Nitelikler
Hemşire 1 KPSSP3

1-                  Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak

2-                  Hemodiyaliz Hemşireliği alanında en az 12 yıl süreyle çalışma deneyimi olmak, bu deneyimi belgelendirmek.

3-                  Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliğinde en az 6 ay süreyle çalışma deneyimi olmak. •

4-                  Bayan olmak.

I-             GENEL ŞARTLAR

1)            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2)            2014 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesine sahip olmak

3)            Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4)            Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5)            Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

II-           İSTENİLEN BELGELER;

1-            Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2-            1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)

3-            Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı sureti)

4-            2014 KPSS (B) sınav sonuç belgesi

5-            Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6-            Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgâh Belgesi

7-            Başvurduğu unvandaki aranan nitelikleri (hastane, servis ve süreleri) gösteren belgeler ve sertifikalar

8-            Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim gün sayısını gösterir belge

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan Sözleşmeli Personel İş Talep Formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere), Üniversitemiz Rektörlük Personel

Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2014 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla 4/B Sözleşme yapmaya hak kazanan adayın ismi, işe başlaması için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Adres: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kinikli Kampüsü Pamukkale/DENİZLİ Tel: (0 258) 265 22 67/ (0 258) 265 18 18

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.