logo yeni

ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN KALORİFERCİ ALIM İLANI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

adaletİLAN Adalet Bakanlığından

1) Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere;

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

EK-1 ve EK-2 listelerde yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 69 teknisyen, 41 destek personeli (kaloriferci) adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

A) Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

B) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilebilmek için; a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 ve EK-2 listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar her bir unvan (teknisyen ve destek personeli (kaloriferci)) için yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma

günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

a) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-1 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

b) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-2 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları tarafından yapılacaktır.

(Sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.)

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

Teknisyen ve destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00'da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-3) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

ç) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

d) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 ve EK-2 listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Teknisyen pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.

2) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar da; teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır.

3) Teknisyen pozisyonu için; branşa göre ayrı ayrı başvuru alınacak olup, sözlü sınavlar da ayrı ayrı yapılacaktır.

4) Teknisyen ve destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarındaki sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

EK-1: Sözleşmeli teknisyen pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-2: Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-3: Başvuru formu için tıklayınız.

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 69 SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

Birimi

Adliyesi

Verilen İzinler

Toplam

Bilgisayar Teknisyeni

Elektrik Teknisyeni

Sıhhi Tesisat Teknisyeni

Ahşap Teknisyeni

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

Elektronik Teknisyeni

İnşaat Teknisyeni

Makine Teknisyeni

Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Adana Adliyesi

 

1

1

 

1

     

3

Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Afyonkarahisar Adliyesi

1

             

1

Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Akşehir Adliyesi

 

1

           

1

Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Kazan Adliyesi

1

             

1

Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Antalya Adliyesi

1

             

1

Artvin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Artvin Adliyesi

   

1

         

1

Mülhakat

Hopa Adliyesi

 

1

           

1

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Bakırköy Adliyesi

     

1

 

1

1

   

Bandırma Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Erdek Adliyesi

 

1

           

1

Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Bartın Adliyesi

 

1

           

1

Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Bingöl Adliyesi

             

1

1

Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Bolvadin Adliyesi

1

             

1

Mülhakat

Emirdağ Adliyesi

1

             

1

Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Bucak Adliyesi

1

             

1

Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Burhaniye Adliyesi

 

1

           

1

Mülhakat

Edremit Adliyesi

 

1

           

1

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Karacabey Adliyesi

       

1

     

1

Mülhakat

Mudanya Adliyesi

       

1

     

1

Ceyhan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Ceyhan Adliyesi

   

1

         

1

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

Birimi

Adliyesi

Verilen İzinler

Toplam

Bilgisayar Teknisyeni

Elektrik Teknisyeni

Sıhhi Tesisat Teknisyeni

Ahşap Teknisyeni

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

Elektronik Teknisyeni

İnşaat Teknisyeni

Makine Teknisyeni

Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Cizre Adliyesi

 

1

           

1

Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Çanakkale Adliyesi

 

1

           

1

Mülhakat

Çan Adliyesi

 

1

           

1

Çarşamba Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Terme Adliyesi

1

             

1

Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Çerkezköy Adliyesi

 

1

     

1

     

Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Diyarbakır Adliyesi

1

 

1

1

   

1

 

4

Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Edirne Adliyesi

 

1

           

1

Elmalı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Kumluca Adliyesi

       

1

     

1

Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Kırıkhan Adliyesi

1

             

1

İnebolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

İnebolu Adliyesi

1

1

             

İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

İnegöl Adliyesi

1

             

1

İstanbul BİM Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

İstanbul BİM Adliyesi

     

1

1

1

 

1

4

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

İzmir Adliyesi

   

1

1

1

 

1

 

4

Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Karabük Adliyesi

   

1

         

1

Mülhakat

Safranbolu Adliyesi

   

1

         

1

Kırklareli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Kırklareli Adliyesi

 

1

           

1

Kilis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Kilis Adliyesi

       

1

     

1

Manavgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Manavgat Adliyesi

       

1

     

1

Mülhakat

Serik Adliyesi

 

1

           

1

Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Marmaris Adliyesi

1

             

1

Mülhakat

Milas Adliyesi

1

             

1

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

Birimi

Adliyesi

Verilen İzinler

Toplam

Bilgisayar Teknisyeni

Elektrik Teknisyeni

Sıhhi Tesisat Teknisyeni

Ahşap Teknisyeni

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni

Elektronik Teknisyeni

İnşaat Teknisyeni

Makine Teknisyeni

Nazilli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Nazilli Adliyesi

   

1

         

1

Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Kadirli Adliyesi

1

             

1

Patnos Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Patnos Adliyesi

1

             

1

Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Samsun Adliyesi

1

1

             

Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Silivri Adliyesi

   

1

         

1

Mülhakat

Çatalca Adliyesi

             

1

1

Tarsus Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Tarsus Adliyesi

 

1

         

1

 

Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Uşak Adliyesi

             

1

1

Yozgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Çekerek Adliyesi

 

1

           

1

Yüksekova Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Yüksekova Adliyesi

1

             

1

Zile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Merkez

Zile Adliyesi

 

1

           

1

Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

KDZ.Ereğli Adliyesi

1

             

1

TOPLAM

18

19

9

4

8

3

3

5

69

EK-2

ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 41 SÖZLEŞMELİ KALORİFERCİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

Atanacağı Adalet Komisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal

Verilen İzin

Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Ağrı Adli Yargı

Merkez

Ağrı Adliyesi

3

TOPLAM

3

Akşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Akşehir Adli Yargı

Merkez

Akşehir Adliyesi

1

Mülhakat

Yunak Adliyesi

1

TOPLAM

 

Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Bingöl Adli Yargı

Merkez

Bingöl Adliyesi

1

TOPLAM

1

Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Bitlis Adli Yargı

Mülhakat

Mutki Adliyesi

1

Mülhakat

Tatvan Adliyesi

1

TOPLAM

 

Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Boğazlıyan Adli Yargı

Merkez

Boğazlıyan Adliyesi

1

TOPLAM

1

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Bursa Adli Yargı

Mülhakat

Mudanya Adliyesi

1

TOPLAM

1

Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Cizre Adli Yargı

Mülhakat

Silopi Adliyesi

1

TOPLAM

1

Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Çanakkale Adli Yargı

Mülhakat

Gelibolu Adliyesi

1

TOPLAM

1

Çarşamba Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Çarşamba Adli Yargı

Mülhakat

Terme Adliyesi

1

TOPLAM

1

Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Çorlu Adli Yargı

Mülhakat

Çerkezköy Adliyesi

1

TOPLAM

1

Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Diyarbakır Adli Yargı

Mülhakat

Dicle Adliyesi

1

Mülhakat

Lice Adliyesi

1

TOPLAM

 

Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Elazığ Adli Yargı

Merkez

Elazığ Adliyesi

1

Mülhakat

Maden Adliyesi

1

TOPLAM

 

Erçiş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Erciş Adli Yargı

Mülhakat

Muradiye Adliyesi

1

TOPLAM

1

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu

Atanacağı Adalet Komisyonu

Birimi

Atamanın Yapılacağı Mahal

Verilen İzin

 

Hatay Adli Yargı

Mülhakat

Kırıkhan Adliyesi

1

Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Mülhakat

Reyhanlı Adliyesi

1

 

TOPLAM

2

İnebolu Adli Yargı İlk Derece

İnebolu Adli Yargı

Merkez

İnebolu Adliyesi

1

Mahkemesi

TOPLAM

1

İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk

İstanbul Anadolu Adli Yargı

Merkez

İstanbul Anadolu Adliyesi

2

Derece Mahkemesi

TOPLAM

2

Kastamonu Adli Yargı İlk Derece

Kastamonu Adli Yargı

Merkez

Kastamonu Adliyesi

1

Mahkemesi

TOPLAM

1

Kilis Adli Yargı İlk Derece

Kilis Adli Yargı

Merkez

Kilis Adliyesi

1

Mahkemesi

TOPLAM

1

   

Merkez

Kozan Adliyesi

1

Kozan Adli Yargı İlk Derece

Kozan Adli Yargı

Mülhakat

Feke Adliyesi

1

Mahkemesi

 

Mülhakat

Tufanbeyli Adliyesi

1

 

TOPLAM

3

Osmaniye Adli Yargı İlk Derece

Osmaniye Adli Yargı

Merkez

Osmaniye Adliyesi

1

Mahkemesi

TOPLAM

1

   

Mülhakat

Divriği Adliyesi

1

   

Mülhakat

Gemerek Adliyesi

2

Sivas Adli Yargı İlk Derece

Sivas Adli Yargı

Mülhakat

Gürün Adliyesi

1

Mahkemesi

 

Mülhakat

İmranlı Adliyesi

1

   

Mülhakat

Zara Adliyesi

1

 

TOPLAM

6

Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece

Şanlıurfa Adli Yargı

Mülhakat

Viranşehir Adliyesi

1

Mahkemesi

TOPLAM

1

Uşak Adli Yargı İlk Derece

Uşak Adli Yargı

Merkez

Uşak Adliyesi

2

Mahkemesi

TOPLAM

2

Yozgat Adli Yargı İlk Derece

Yozgat Adli Yargı

Mülhakat

Çekerek Adliyesi

1

Mahkemesi

TOPLAM

1

Yüksekova Adli Yargı İlk Derece

Yüksekova Adli Yargı

Merkez

Yüksekova Adliyesi

1

Mahkemesi

TOPLAM

1

TOPLAM

41

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.