logo yeni

calisanlar2 copy

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (5-2-2021)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

dsiDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM İLANI


657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesine  göre  istihdam  edilmek  üzere aşağıda il ve sayıları belirtilen 12 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih ve   16330   sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin Esaslara   dair   6/6/1978   tarih   ve   7/15754   sayılı   Bakanlar   Kurulu   Kararı”   çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.4/B SÖZLEŞMELİ “AVUKAT” POZİSYONUNUN DAĞILIM TABLOSU

Sıra No Birim Adı 657 DMK 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Pozisyon Sayısı
1 ERZURUM 1
2 ŞANLIURFA 2
3 VAN 3
4 SİVAS 1
5 TRABZON 1
6 KASTAMONU 1
7 KARS 2
8 ARTVİN 1
TOPLAM 12


1- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a) T.C. vatandaşı olmak.
b)  Son  müracaat  tarihi  itibarıyla  Hukuk  Fakültelerinin  veya  denkliği  Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.
c) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak. ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı   suçlar,   devlet   sırlarına   karşı   suçlar   ve   casusluk,   zimmet,   irtikap,   rüşvet,   hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin ifasına  fesat   karıştırma,  suçtan  kaynaklanan   malvarlığı   değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.
e) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
f) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
g) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

2- BAŞVURULARIN YERİ VE ŞEKLİ
a)  Başvuruda  bulunacakların  öğrenim  durumlarına  dair  bilgiler,  YÖKSİS’  te  kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.
Bu  sebeple;  başvuruda  bulunacakların  e-Devlet  şifreleri  ile  https://www.turkiye.gov.tr/ yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama   adresinden   öğrenim   durumlarını   kontrol   etmeleri gerekmektedir. Şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS’e kayıtlarının yapılmasını  sağlamaları  ve kayıt  işlemi  tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada, Kurumumuzun yapabileceği her hangi bir işlem bulunmadığından, olabilecek olumsuzluklar için Kurumumuz sorumlu değildir.
b)  Başvurular,  elektronik  ortamda  https://personelalimi.dsi.gov.tr  adresinden  yapılacak olup, Kurumumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

3- BAŞVURU TARİHİ
Başvurular,  15  Şubat  2021  Pazartesi  günü  saat  09.00’  da  başlayacak,  24  Şubat  2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecektir.4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ
a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.
b)  İlan  edilen  pozisyon  sayısı  kadar  belirlenen  aday  listesi  Kurumumuz  resmi  internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular)  26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta adresine bildirimde bulunulacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözleşmeli  olarak  istihdam  edilecek  personelin  bu  ilanda  ve  ilgili  mevzuatta  belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.
Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme  yapılmayacak  olup,  bu  hususların  sözleşmeden  sonra tespiti  halinde yapılan sözleşmeler  iptal  edilerek  ilgililer  hakkında  genel  hükümlere  göre  işlem  yapılacaktır.  İdare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlan olunur.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.