logo yeni

calisanlar2 copy

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (25-1-2021)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

marmara uniMarmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz  Bilgi  İşlem  Daire  Başkanlığı’nda  tam  zamanlı  olarak  istihdam  edilmek üzere,   31/12/2008   tarih   ve   27097   sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan  “Kamu   Kurum   ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında  Yönetmelik”  in  8  inci  maddesi  uyarınca,  3  (üç)  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuruda  bulunacak  adayların  2020  yılında  yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru  yapılacak  olup,  ilan  edilen  bilişim  personeli  sayısının  10  (on)  katı  kadar  aday  sınava çağrılacaktır.
Sözleşmeli Bilişim Personeli

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

İş Tanımı Alınacak Kişi Sayısı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı Çalışma Süresi Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı Öğrenim Durumu
Kıdemli Yazılım Geliştirme
Uzmanı
1 10 Tam Zamanlı 4 katına kadar Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler
Kıdemli Yazılım Geliştirme
Uzmanı
1 10 Tam Zamanlı 3 katına kadar Genel Şartlar 1-(b) bendinde belirtilen bölümler
Yazılım Geliştirme
Uzmanı
1 10 Tam Zamanlı 2 katına kadar Genel Şartlar 1-(c) bendinde belirtilen
bölümler


I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  merkez  teşkilatlarında  kurulu  bulunan  büyük  ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği,   elektronik   mühendisliği,   elektrik   ve   elektronik   mühendisliği   ve   endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olması,
ç)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük  ölçekli  ağ  sistemlerinin  kurulumu  ve  yönetimi  konusunda  (Değişik  ibare:  RG-2/5/2012- 28280)  ücret  tavanı  iki  katını  geçemeyecekler  için  en  az  3  yıllık,  diğerleri  için  en  az  5  yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun  Hükmünde  Kararnameye  tabi  sözleşmeli  statüdeki  hizmetler  ile  özel  kesimde  sosyal güvenlik  kurumlarına  prim  ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde  bilişim  personeli  olarak  geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi  olmaları  kaydıyla  güncel  programlama  dillerinden  en  az  ikisini  bildiğini  belgelemeleri, zorunludur.
2)  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  birinci  fıkrada  belirtilenler  dışında  personelde  özel nitelikler arayabilir.B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.
1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 4 katına kadar)
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
ç)  Nesne  yönelimli  programlama  ve  yazılım  mühendisliği  teknolojileri  hakkında  iyi derecede bilgi sahibi olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
g)  HTML5,  CSS,  JavaScript,  JQuery  gibi  web  teknolojileri  konusunda  deneyim  sahibi olmak,
ı)  Veri  tabanlarının  optimize  edilmesi,  güvenlik  kontrollerinin  yapılması,  veri  tabanı kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,
i)  Kurumun  Bilgi  Yönetim  Sistemi  ve  diğer  uygulamalara  entegrasyonu  ve  yetkisiz kişilerce  alınmasını  engellemek  amacıyla  güvenlik  altına  alan  mekanizmanın  tasarımını  ve programlamasını yapabilmek,
j) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
k)  İş  paylaşımı  yapabilecek  ve  gerektiğinde  takım  üyelerine  destek  olabilecek  düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
l)  Yazılım  mimari  gereksinimlerinin  belirlenmesi,  tasarım,  geliştirme  ve  alt  yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
n) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
o)  Hata  kayıtlarını  tutma,  hata  ayıklama  ve  hatalara  çözüm  üretme  konusunda  deneyim sahibi olmak.
ö)  Yapılacak  inceleme  ve  soruşturma  sonunda  Bilişim  Personeli  olmalarına  engel  bir durumu bulunmamak,
p) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında  Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
r)  Mevcut  projelere/yazılımlara  hızlı  adapte  olmak  ve  geliştirmek,  güçlü  iletişim  ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

2) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 3 katına kadar)
a) En az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c)  Nesne  yönelimli  programlama  ve  yazılım  mühendisliği  teknolojileri  hakkında  iyi derecede bilgi sahibi olmak,
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
g)  HTML5,  CSS,  JavaScript,  JQuery  gibi  web  teknolojileri  konusunda  deneyim  sahibi olmak,
ğ)  ASP.NET  MVC  ve  ASP.NET  Web  Forms  teknolojileri  konusunda  deneyim  sahibi
h) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
ı)  Veri  tabanı  tasarımı,  optimizasyon  ve  performans  artırımı  konusunda  deneyim  sahibi
i)  İş  paylaşımı  yapabilecek  ve  gerektiğinde  takım  üyelerine  destek  olabilecek  düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
j)  Yazılım  mimari  gereksinimlerinin  belirlenmesi,  tasarım,  geliştirme  ve  alt  yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
k) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
l) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek,
m) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi - 2 katına kadar)
a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,
b) C#. NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
c)  Nesne  yönelimli  programlama  ve  yazılım  mühendisliği  teknolojileri  hakkında  iyi derecede bilgi sahibi olmak,
ç) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
f)  HTML5,  CSS,  JavaScript,  JQuery  gibi  web  teknolojileri  konusunda  deneyim  sahibi olmak,
g) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak, ğ) Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
h) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
ı) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
i) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
j) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
k)  Mevcut  projelere/yazılımlara  hızlı  adapte  olmak  ve  geliştirmek,  güçlü  iletişim  ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
b)  Adayların  III.  İSTENİLEN  BELGELER  bölümünde  belirtilen  belgelerle  ile  birlikte şahsen   veya   en  geç   son   başvuru   tarihinde   ulaşacak   şekilde  posta  yoluyla  T.C.   Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c)  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda  belirtilen  süre  içerisinde  yapılmayan  başvurular  ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
ç)  Başvuru  Yeri:  Marmara  Üniversitesi  Göztepe  Yerleşkesi  Personel  Daire  Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBULIII. İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı,
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, ç)  En  Az  2  (İki)  Programlama  Dilini  Bildiğini  Gösteren  Belgeler  (Tamamlanan  eğitim veya  sertifikalandırma  programlarından  alınacaktır.  Herhangi  bir  eğitim  veya  sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir,
d)   Mesleki   tecrübeyi   gösterir   belge.   (Mesleki   tecrübenin   bilişim   personeli   olarak geçtiğinin  belgelendirilmesi  gerekmektedir.  Özel  sektörde  çalışanlar  için  SGK  Hizmet  dökümü (e-Devlet   üzerinde   kare   kodlu   alınması   gerekmektedir)   kamu   kurumlarında   çalışanlar   için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
e) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
ğ) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı  esas  alınarak  yapılacak  sıralamaya  göre  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlanarak  başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
c)  Sınava(sözlü, yazılı,  uygulama)  girmeye  hak kazanan  adayların listesi, sınav tarih ve
saatleri  ile  sınav  sonuçları  http://pdb.marmara.edu.tr  adresinde  ilan  edilecektir.  Ayrıca  yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 26 Şubat 2021 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.     Yazılı     sınavı     kazanan     adaylar     sözlü/uygulamalı     sınava     çağırılacaktır. (http://pdb.marmara.edu.tr)VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI SINAVIN ŞEKLİ;
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir  kimlik  belgesi  (nüfus  cüzdanı,  ehliyet  veya  pasaport)  bulundurmaları  gerekmektedir.  Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.

VII. DEĞERLENDİRME
Yazılı  ve  sözlü/uygulamalı  sınav  sonucunda  100  tam  puan  üzerinden  70  ve  daha  fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil   olarak   ilan   edilir.   Sınavı   kazanan   adayların   gerekli   şartları   taşımadığının   anlaşılması, atanmaktan  vazgeçmesi  veya atandığı  halde  göreve  başlamaması  halinde atama yapılmak  üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B)   bendine   göre   istihdam   edilenler   için   sözleşme   ücret   tavanının   ÖZEL   ŞARTLAR (NİTELİKLER)  başlığı  altında  belirtilen  katları  ile  çarpımı  sonucu  bulunacak  tutardır.  Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli  bilişim  personeline  375  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  6  ncı maddesi  hükmü  uyarınca  sözleşme  ücreti  dışında  herhangi  bir  ad  altında  (ek  ödeme,  fon,  fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.IX. DİĞER HUSUSLAR
a)  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  anlaşılanların  müracaatları  kabul  edilmeyecek  ve haklarında  genel  hükümlere  göre  yasal  işlem  yapılacaktır.  Atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal edilecektir.
b)  Kendilerine  tebligat  yapıldığı  halde  tebligat  tarihinden  itibaren  on  iş  günü  içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu  sürenin  dolduğu  gün  itibarıyla  on  beş  günü  geçmeyen  ve  belgeyle  ispat  edilebilen  kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c)   Asil   adaylardan   hakkından   feragat   etmiş   sayılanların   yerine   ilan   edilen   yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip  başarılı  olan  adaylarla;  ayrıca  Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  sonuçları olumsuz  olan  adaylarla  sözleşme  yapılmayacaktır.  Sözleşme  imzalandıktan  sonra,  işe  alınma açısından  gerekli  olan  niteliklerden  herhangi  birinin  taşınmadığının  anlaşılması  halinde  ise sözleşme  feshedilecektir.  Ayrıca,  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunanlar  hakkında  hukuki  işlem yapılacaktır.

X. ÖNEMLİ TARİHLER
İlan Tarihi                  :  Resmî Gazete’de yayımlandığı gün :  
Adaylar,  ilan  Resmî  Gazete’de  yayımlandıktan  sonra  15  gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.
Yazılı Sınav Tarihi    :  26 Şubat 2021

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.