logo yeni

calisanlar2 copy

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (18-1-2021)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

kutahya saglik bilimleriKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4  üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

S.NO. UNVANI ADET KPSS PUAN TÜRÜ AÇIKLAMALAR
1 Tekniker 1 KPSS P93 İnşaat teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
2 Tekniker 1 KPSS P93 Makine teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi
olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
3 Tekniker 1 KPSS P93 Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olmak. MCSA-7041 (Microsoft Certified Solutions Associate) sertifikasına sahip olmak. En az 1 yıl sistem ve ağ yönetimi konusunda çalışmış
olmak ve belgelendirmek.
4 Teknisyen 1 KPSS P94 Meslek liselerinin web programcılığı bölümünden mezun olmak. Web programcılığı alanında ustalık belgesine sahip olmak.
En az 3 yıl hastane bilgi işlem alanında çalışmış olmak ve bunu
belgelendirmek.
5 Teknisyen 1 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz
etmek.
6 Teknisyen 1 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Asansör bakım ve onarım işlerinde en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz
etmek.
7 Büro Personeli 3 KPSS P93 Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
8 Büro Personeli 1 KPSS P3 Lisans mezunu olup, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.
En az 2 yıl A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak ve
bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
9 Büro Personeli 1 KPSS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak
belgeyle ibraz etmek.
10 Hemşire 5 KPSS P3 Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl
hemşire olarak çalışmış olmak.
11 Laborant 2 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi
olmak.
12 Sağlık Teknikeri 5 KPSS P93 Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.
13 Sağlık Teknikeri 2 KPSS P93 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.
14 Sağlık Teknikeri 2 KPSS P93 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi
olmak.
15 Röntgen Teknisyeni 3 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.


I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6-  657  sayılı  Kanun'un  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yılgeçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
11-  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
12-  Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
13-  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.  Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
15-  Başvurularda  "Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvuru Yeri/Adresi:
Kütahya  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez.

Başvuru Tarihleri :
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar,  başvurularını  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığına  Üniversitemiz  web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya   posta   yolu   ile   yapmaları   gerekmektedir.   Posta/kargo   yoluyla   yapılacak   başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan  edilmesinden  itibaren  5  iş  günü  içerisinde  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığı’na  şahsen  teslim  edeceklerdir.  Bu  süre  içerisinde  belgeleri  tamamlayarak  teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  adaylardan  başarı  puanı  dikkate  alınarak  sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.