logo yeni

calisanlar2 copy

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (22-12-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

konya teknik uniKonya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve 7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN KODU UNVANI ADET ÖĞRENİM PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
S-6 Büro Personeli 1 Lisans KPSS P3 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere; İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak. Ulusal TV kanallarında profesyonel kameramanlık, prodüksiyon ve kurgu alanlarında en az 1 yıl çalışmış olmak. Fotoğrafçılık alanında iş başı eğitim veya kurs almış olmak. (İstenilen belgelerin SGK Hizmet Dökümü ve ilgili Kurumdan alınacak çalışma/görev belgesi ile kanıtlanması gerekmektedir.) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını
doldurmamış olmak.
S-7 Destek Personeli 1 Ön Lisans KPSS P93 Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere; Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. En az B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak. En az 2 yıl şoförlük yaptığını SGK Hizmet Dökümü ve ilgili Kurumdan alınacak çalışma/görev belgesi ile belgelendirmek. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

 

 


ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak. 3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle  hapis  cezasına  ya  da  affa  uğramış  olsa  bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin iflasına   fesat   karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   mal   varlığı   değerini   aklama   veya   kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5-   Erkek   adayların   askerlikle   ilişkisi   bulunmaması   (Askerliğini   yapmış   olunması gerekmektedir).
6-  657  sayılı  Kanunun  53  üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8-  Son  1  (bir)  yıl  içerisinde  sözleşmeli  personel  olarak  istihdam  edilenlerden,  hizmet sözleşmesi    esaslarına    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca    sözleşmelerinin feshedilmemiş  olması  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile  belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9-  Belirtilen  öğrenim  düzeylerinin  birinden  mezun  olmak,  aranan  nitelikleri  taşımak  ve belgelendirmek.
10-  Adayların  2020  KPSS(B)  grubu  puan  türlerinden  mezuniyetine  uygun  olan  puan türüne  sahip  olması  gerekmektedir.  Ayrıca  deneyim  şartı  istenilenlerin  çalışma  süreleri  ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
11-  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
12-  Sadece  bir  unvan  kodu  için  başvurulacaktır.  Birden  fazla  unvan  kodu  için  başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 13- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adayların  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  günden  itibaren  20  gün  içinde,  Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen  diğer  belgeleri,  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  veya  posta  yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.


İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. 4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
5-  Nitelikler  bölümünde  istenilen  alanlarda  çalıştığını  gösterir,  çalışma/görev  belgeleri veya sertifikalar.
6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü.
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 8- 1 adet vesikalık fotoğraf.
9- S-7 kadrosu için Ehliyet fotokopisi.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru  sonunda  yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın  2020  KPSS  (B)  grubu  puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli  belgeler,  Konya  Teknik  Üniversitesi  resmi  internet  sayfası  www.ktun.edu.tr  adresinde yayımlanacaktır.  Asıl  kazananlardan  süresi  içerisinde  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan  tebliğ  mahiyetinde  olacağından  ayrıca  tebligat  yapılmayacaktır.  İşe  başlama  için  gerekli evraklar,  başvuru  zamanı  ve  yeri  ile  ilgili  bilgilerin  www.ktun.edu.tr  adresinden  takip  edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını  kaybederler.  Başvuru  ve  atama  işlemleri  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sözleşmesi  yapılmaz.  Sözleşme yapılmış  olsa  dahi  fesih  edilir.  İlanda  bulunmayan  hükümler  için  genel  mevzuat  hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM:
Adres         :  Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1 Selçuklu/KONYA
Telefonlar  :  (0332) 205 1184, (0332) 205 1185, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.