logo yeni

calisanlar2 copy

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (21-12-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

uludag uniBursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 13 (onüç) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ

KADRO UNVANI

SAYI

ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER

HEMŞİRE

9

Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

PSİKOLOG

1

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans programından mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans

veya doktora yapmış olmak.

1

PERFÜZYONİST: Perfüzyon Bölümü lisans programından mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon

alanında yüksek lisans yapmış olmak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
2) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı esas alınacaktır.
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
11) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
12) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.
2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 7 (YEDİ) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.
3) Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.
c) Diploma denkliği olan kişiler denklik belgelerini pdf formatında tek dosya halinde programa yüklemelidirler.
4) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla
pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.
5) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
7) “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan takip edilebilir. (Haklarından feragat etmek isteyenler feragat dilekçesini This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeleri gerekmektedir),
4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
5) Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren
10 gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümler uygulanır.
10688/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.