logo yeni

calisanlar2 copy

TİGEM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (16-12-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

tigemTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILACAK 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE    KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Tarım   İşletmeleri   Genel   Müdürlüğü   Taşra   Teşkilatında   İstihdam   Edilecek   Ziraat Mühendisi,   Veteriner   Hekim,  Tekniker   ve   Teknisyen   Pozisyonlarına   Ait  Sınav   ve   Atama Yönetmeliği   hükümleri   uyarınca   399   sayılı   Kanun   Hükmünde   Kararname   kapsamında çalıştırılmak  üzere  aşağıdaki  pozisyonlara  yazılı  ve  sözlü  sınav  neticesinde  açıktan  atama yapılacaktır.

Sıra No Pozisyon Adet
1 Tarım Makinaları 5
2 Tarımsal Yapılar ve Sulama 20
3 Tarla Bitkileri 16
4 Bitki Koruma 2
5 Bahçe Bitkileri 2
6 Zootekni 8
7 Veteriner Hekim 26
8 Tekniker (Ziraat) 4
9 Teknisyen (Ziraat) 6
10 Tekniker (Radyoloji) 2
11 Tekniker (Elektrik) 14
12 Teknisyen (Elektrik) 10
13 Tekniker (İnşaat) 5
14 Veteriner Sağlık Teknisyeni 25
  TOPLAM 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;
a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış,   yurtiçi   veya   yurtdışındaki   yükseköğretim   kurumlarının   pozisyonu   belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

III – SINAV YERİ VE TARİHİ:
1) Giriş sınavının yazılı bölümü, 06.02.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Ölçme  ve  Değerlendirme  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  tarafından  Ankara’da  tek  oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.
2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan  başlamak  ve  atama  yapılması  planlanan  pozisyon  sayısının  10  (ON)  katını  geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94  puan  türü  itibariyle  en  son  adayın  aldığı  puanla  aynı  puana  sahip  adaylar  da  giriş sınavına  çağrılır.  Sıralamaya  giren  adaylar  Genel  Müdürlüğün  ilan  panosundan  ve  internet
sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.
3) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi’nin  http://gaziodm.gazi.edu.tr/  adresi  üzerinden  sınav  başvuru işlemlerini yaparak kişi başı sınav ücreti olan 100 TL(YüzTürkLirası) sınav başvurusu esnasında kredi kartı ile ödeyeceklerdir.
4)  Adaylar  sınava  gelirken  Gazi  Üniversitesi  Ölçme  ve  Değerlendirme  Uygulama  ve Araştırma  Merkezi  tarafından  verilen  sınav  giriş  belgesi  ve  özel  kimlik  belgelerinden  herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik  çıkartmak  için)}  yanlarında  bulunduracaklardır.  Sınav  giriş  belgesi  yanında  özel  kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.
5) Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf  ambalaj  içerisinde  veya  ambalajsız),  özel  kimlik  belgesi  ve  sınav  giriş  belgesi  dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt alınmayacaktır.
6) Adaylar, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır.
7) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (www.tigem.gov.tr) internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.IV – SINAV BAŞVURUSU:
1)   Başvurular,   21.12.2020-31.12.2020   tarihleri   arasında   Tarım   İşletmeleri   Genel Müdürlüğü  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Daire  Başkanlığına  elden  veya  posta  (İadeli  taahhütlü veya  kargo)  ile  yapılacaktır.  Postayla  başvuru  durumunda,  gerekli  belgelerin  en  geç  başvuru süresinin  bitim  zamanı  itibariyle,  başvuru  yerine  ulaşması  gerekmekte  olup,  başvuru  süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru sırasında istenilen belgeler:
-  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  onaylı  (Noter  ya  da  okul  tasdikli  ya  da  e-Devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)
- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
- Bir adet vesikalık fotoğraf,
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,
- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
1) Yazılı sınav konuları;
A- Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları                                     15 SORU
a) TİGEM’in Ana Statüsü
b) 657 sayılı DMK
c) 399 sayılı KHK
d) TİGEM Organizasyon Şeması
e) İnkılap Tarihi
B- Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları                                      20 SORU
a) Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri
b) Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri
c) Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri
d) Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.