YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (16-11-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

yurtdisi turklerKültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
I. GENEL BİLGİLER

Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.
Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.
Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.
Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir. Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
Oğuzlar Mah. Mevlâna Bul. No: 145, 06520 Balgat/Çankaya/ANKARA E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +90 312 218 40 00

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlara haiz
olmak,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini
tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,
• Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
• Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek,
• Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)
A. Kıdemli Yazılım Uzmanı
• Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
• NET/C#/ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
• Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
• Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçları (GIT, TFS) hakkında tecrübeye sahibi
olmak,
• MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
• Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping
(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında tecrübeye sahibi olmak,
• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
• DevOps, Continuous Integration ve Continuous Delivery süreçlerinde tecrübe sahip
olmak,
• Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama
geliştirmiş olmak,
• ASP.NET MVC ile çok kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
• Net Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Web Api konusunda geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
• Nesne yönelimli programlama, Design Principles, Design Pattern konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
• Yazılım takım liderliği yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak,
• Enterprise Software Architecture (Kurumsal Yazılım Mimarisi), Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) ve Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Tercihen Oauth2.0 ve OpenId konusunda bilgi sahibi olmak.
• Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) - MCSA: Web Applications sertifikasına sahip olmak,
• Tercihen Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
• Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak öncelikli tercih sebebidir.

IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI
Giriş sınavı başvuruları 16.11.2020 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 30.11.2020 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

BELGE

AÇIKLAMA

a) Özgeçmiş

 

b) Mevcut Görünümü Yansıtan Vesikalık

Fotoğraf

 

c) Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

  1. Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

  1. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

ç) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

d) KPSS Sonuç Belgesi

Varsa KPSS puanını gösteren belgenin aslı, fotokopisi ya da

bilgisayar çıktısı.

e) Yabancı Dil Belgesi

Varsa İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren

belgenin aslı, fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

f) Mezuniyet Belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz

edeceklerdir.)

g) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge

Belge terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş olduğunu gösterir nitelikte olacaktır. (e-

Devlet’ten alınan çıktılar kabul edilecektir.)

ğ) Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Başkanlık tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü ve uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+(Yabancı Dil Puanı × 0,30)])
KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birini tercih edebilecektir.
Her bir pozisyon için en yüksek puandan başlanarak “VII. Sözleşme Ücretleri” bölümünde verilen tabloda yer alan “Sınava Çağrılacak Aday Sayısı” sütununda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 (bir) iş günü içerisinde Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın “III. Başvuru Özel Şartları (Nitelikler)” bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sınav yeri ve tarihleri Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlık aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.

 

ALINACAK KİŞİ SAYISI
SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI

POZİSYON
AYLIK BRÜT
SÖZLEŞME ÜCRETİ KATSAYI TAVANI
1
10
Kıdemli Yazılım
Uzmanı
3

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlık internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.
9355/1-1