logo yeni

calisanlar2 copy

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (8-10-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

orman genelOrman Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 102 (yüz iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurular kısmında yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

1) ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2) BAŞVURU İŞLEMLERİ
Adaylar 14.10.2020-21.10.2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 21.10.2020 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir.
Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

3) YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını 28.10.2020 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile öğrenebilecekleri gibi sonuçlar Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi duyurular kısmında da ilan edilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.
Ayrıca yedek yerleştirme yapılmayacaktır. Bu nedenle genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuruda bulunması önem arz etmektedir. İlan olunur.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020/2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI POZİSYON VE PROGRAM ADLARI

POZİSYONU

POZİSYON SAYISI

ÖĞRENİMİ

KPSS PUAN

TÜRÜ

NİTELİK KODU

PROGRAM KODU

PROGRAM ADI

BÜRO PERSONELİ

41

ÖNLİSANS

KPSSP93

3173

1249

MUHASEBE

1117

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

1124

BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ

UYGULAMA

9032

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

29

ÖNLİSANS

KPSSP93

3183

5338

İNSAN KAYNAKLARI

6271

PERSONEL YÖNETİMİ

9073

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

12

ÖNLİSANS

KPSSP93

3003

1102

ADALET

6352

ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜRO PERSONELİ

10

ÖNLİSANS

KPSSP93

3179

1129

BÜRO YÖNETİMİ

1130

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

8510

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

8560

SEKRETERLİK

5351

OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ

9074

BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

5

ÖNLİSANS

KPSSP93

3223

8574

TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ / TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ

8575

TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

5368

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

1255

OTEL YÖNETİCİLİĞİ

1336

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

1338

TURİZM VE OTELCİLİK / TURİZM-OTELCİLİK

9077

AĞIRLAMA HİZMETLERİ

4374

TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ

4

ÖNLİSANS

KPSSP93

3391

1185

HALKLA İLİŞKİLER

1186

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

8531

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

5337

İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

TOPLAM

101

TEKNİKER

1

ÖNLİSANS

KPSSP93

3293

1154

ELEKTRONİK

1153

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

1159

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

9068

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

9544

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

8524

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ

TOPLAM

1

GENEL TOPLAM

102

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020/2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN

MEZUNİYET DURUMLARINA GÖRE TERCİH YAPILACAK İLLERİ VE SAYILARI GÖSTERİR LİSTE

İLİ

TEKNİKER

BÜRO PERSONELİ

GENEL TOPLAM

*ELEKTRİK ELEKTRONİK

*ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ

*ELEKTRONİK

*ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

*ENDÜSTRİYEL

ELEKTRONİK (ÖNLİSANS)

*ADALET, *ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖNLİSANS)

*MUHASEBE

*MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

*BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

*BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA (ÖNLİSANS)

*İNSAN KAYNAKLARI,

*PERSONEL YÖNETİMİ,

*İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ÖNLİSANS)

*TURİZM VE OTELCİLİK

*TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ *TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ *TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK *TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ

*TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

(ÖNLİSANS)

*BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

*BÜRO YÖNETİMİ

*BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK *BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (ÖNLİSANS)

*HALKLA İLİŞKİLER

*HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK *HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

*İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER (ÖNLİSANS)

ADANA

0

1

4

0

0

0

0

5

AĞRI

0

0

0

1

0

0

0

1

ANKARA

0

0

0

1

5

10

4

20

ANTALYA

0

2

2

0

0

0

0

4

ARTVİN

0

2

0

0

0

0

0

2

BALIKESİR

0

0

1

1

0

0

0

2

BAYBURT

0

0

0

1

0

0

0

1

BİLECİK

0

1

0

1

0

0

0

2

BOLU

0

0

8

0

0

0

0

8

BURSA

0

1

0

0

0

0

0

1

ÇANAKKALE

1

0

2

0

0

0

0

3

ÇANKIRI

0

0

2

0

0

0

0

2

DENİZLİ

0

0

0

1

0

0

0

1

DÜZCE

0

0

0

1

0

0

0

1

ERZİNCAN

0

0

0

1

0

0

0

1

ERZURUM

0

0

0

1

0

0

0

1

ESKİŞEHİR

0

0

0

1

0

0

0

1

GİRESUN

0

0

2

0

0

0

0

2

ISPARTA

0

2

2

1

0

0

0

5

İZMİR

0

0

0

2

0

0

0

2

KAHRAMANMARAŞ

0

0

0

1

0

0

0

1

KARAMAN

0

0

0

1

0

0

0

1

KASTAMONU

0

2

5

2

0

0

0

9

MANİSA

0

0

3

2

0

0

0

5

MERSİN

0

0

2

1

0

0

0

3

MUĞLA

0

0

2

2

0

0

0

4

NEVŞEHİR

0

0

0

1

0

0

0

1

SAKARYA

0

0

2

0

0

0

0

2

SAMSUN

0

0

0

1

0

0

0

1

SİNOP

0

1

4

1

0

0

0

6

SİVAS

0

0

0

1

0

0

0

1

TOKAT

0

0

0

1

0

0

0

1

YOZGAT

0

0

0

1

0

0

0

1

ZONGULDAK

0

0

0

1

0

0

0

1

GENEL TOPLAM

1

12

41

29

5

10

4

102

8046/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.