İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMEELİ PERSONEL İLANI (7-10-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

istanbul medeniyet uniT.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

POZİSYON

ADET

ÇALIŞMA SÜRESİ

ÜCRET

Sistem ve Ağ Uzmanı

1

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı

Ağ ve Güvenlik Uzmanı

1

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

Analiz, Veri, Test Uzmanı

1

Tam Zamanlı

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
g. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek,
h. Pozisyonuyla ilgili aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olmak,
i. Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek, kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

2. ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) SİSTEM VE AĞ UZMANI (Ücret 3 kat)
a. Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmak,
b. Minimum ilgili alanda 5 yıl deneyimli olmak,
c. Sistem, Ağ mimarisi konusunda bilgili olmak,
d. Omurga Switch yönetmiş ve konfigure etmiş olmak,
e. Cisco, HPE, Aruba, Huawei vb. en az birisini yönetmiş olmak,
f. Kampüs ağlarının tasarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımını yapabilecek bilgiye sahip olmak,
g. Ağ güvenlik teknolojilerinin tasarım ve uygulanması konusunda uzman olmak,
h. Routing, Switching, WAN, VPN, Genel Ağ Güvenliği konularında deneyimli olmak,
i. Kablolu ve kablosuz LAN/WAN, IP Switching ve Routing, veri iletişim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch, wi-fi controller vb), iletişim ağı pasif cihazları, Firewall, SSL VPN, VOIP, DHCP, VLAN, Internet, Dijital telefon santralleri konularında bilgili ve uygulama deneyimli olmak,
j. Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
l. Dinamik ağ protokolleri konusunda deneyimli olmak,
m. Tercihen network ve güvenlik teknolojilerine hâkim olmak,
n. Sunucu, depolama ve yedekleme altyapılarında iş deneyimine sahip olmak,
o. Windows Server, Linux Server, Storage, DNS, DHCP ve yönetim tecrübeli olmak,
p. Active Directory ve Firewall kurallarını değişen tehdit algılarına göre yeniden uygulayabilecek ve raporlayacak bilgi ve tecrübeye sahip,
q. Sanallaştırma platformları özellikle VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,
r. Sistem yönetimi ile ilgili yazılım, donanım, mekanik, entegrasyon, kablolama, test gereksinimlerini belirleme, dokümanlarını oluşturma ve raporlama bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
s. Tüm sistem gereksinimlerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve takibini yapma bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
t. Sunucu sistemlerinin yönetim ve yedekleme işlemlerini kurgulamak, kurulum ve sürekliliğini sağlamak deneyimine sahip olmak,
u. Proje yönetimi ve IT altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
v. Bilgi güvenliği (ISO-27001,KVKK) politikaları ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,
w. ITIL vb. süreç yaklaşımına hâkim olmak,
x. Office 365 sistem yönetim bilgisine sahip olmak,
y. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
z. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
aa. İngilizce biliyor olmak,

TERCİH SEBEPLERİ
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem ve/veya Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak,
1- Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,
2- Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,
3- Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,
4- Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi olmak,
5- Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,
6- VMware Certified Associate sertifikası sahibi olmak.

2) AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (Ücret 2 kat)
a. Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmak,
b. Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli olmak,
c. Ağ ve Güvenlik mimarisi konusunda bilgili olmak,
d. Anti virüs, Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazı yönetiminde tecrübeli olmak,
f. Mail güvenliği, Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
g. IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN çeşitleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h. Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,
i. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
k. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
l. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
m. Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
n. Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
o. Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
p. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
q. ITIL vb. süreç yaklaşımına hâkim olmak,
r. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
s. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
t. İngilizce biliyor olmak,

TERCİH SEBEPLERİ
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem ve/veya Güvenlik Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
1- Cisco Certified Network Associate (CCNA),
2- Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
3- Cisco Certified Network Associate (CCNA),
4- Cisco Certified Network Professional (CCNP), 5- Cisco Certified Security Professional (CCSP), 6- Certified Ethical Hacker (CEH)

3) ANALİZ, VERİ, TEST UZMANI (2 kat)
a. Üniversitelerin Temel Bilimler, Matematik, İstatistik, Fizik, Bilişim, Mühendislik fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak,
b. Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli olmak,
c. Yazılım geliştirme, yaşam döngüsü, analiz ve BT destek süreçlerine hâkim olmak,
d. Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili olmak,
e. Kalite Yönetimi iş süreçleri bilgi ve tecrübesi olmak, öğrenmeye istekli olmak,
f. Devops süreçlerine hâkim olmak,
g. SQLSERVER, SQL bilen, veri analizi konusunda genel bilgisi olmak,
h. Araştırma, planlama ve takip yönü gelişmiş olmak,
i. Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olmak,
j. Sonuç odaklı, kişisel ve takım hedefleri ile çalışma becerilerine sahip olmak,
k. Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olmak,
l. İş gereksinimlerini toplayarak iş gereksinimlerine uygun olarak teknik gereksinimleri belirleme ve gereksinimleri dokümante etme becerilerine sahip olmak,
m. Ürün tasarım ekibine şekillenmiş ihtiyaçların aktarımını sağlamak ve süreci birlikte yürütmek becerilerine sahip olmak,
n. Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam döngüsünde görev almak becerisine sahip olmak,
o. Geliştirme & Test ekiplerine destek olmak ve projenin zamanında çıkması için gerekli yönetsel fonksiyonları yürütmek becerisine sahip olmak,
p. UX ve usability standartları dikkate alınarak ekran tasarımlarını yorumlamak becerisine sahip olmak,
q. Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,
r. Kurum yazılım sistemleri veri desenini hazırlamak, güncel tutmak ev KVKK gereksinimlerine göre işlevsel halde tasnif etmek becerisine sahip olmak,
s. Proje kapsamındaki yazılım ve test süreçlerinin yönetilmesini sağlamak becerisine sahip olmak,
t. Devam eden ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve çözüm sürecini yönetmek becerisine sahip olmak,
u. İstenilen seviyedeki kalitenin belirlenmesi ve teslimatından sorumlu olmak,
v. Projede değişiklik etki analizini yapmak,
u. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
w. İngilizce biliyor olmak,

TERCİH SEBEPLERİ
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Yazılım, Analiz, Veri, Test Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Devops süreçlerini biliyor olmak,
c. Database, SQL eğitimi almış ve tecrübeli olmak,
d. Proje yönetimi deneyimi olmak,
e. İş zekâsı, büyük veri projelerinde çalışmış olmak,
f. Kurumsal KVKK süreci çalışmış olmak,
g. İş Analizi tecrübesi olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ ve TARİHİ

Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacaktır. Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sözleşmeli bilişim personeli işe giriş ilanının Resmi Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvuru linki başvurulara kapatılır.

III. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu: Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden online yapılarak form doldurulacak, istenilen belgeler bu link aracılığı ile eklenecektir.
2. Özgeçmiş: Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.
3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge),
2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde
sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz
edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
6. Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Belge ve sertifikalar;
1) İlan tarihinden önce alınmış,
2) Eğitimlerine ilan tarihinden önce katılınmış,
3) Sınavla alınmış, olmalıdır.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
7. KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi [KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde 27 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Yazılı sınav 09.11.2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Yazılı sınav sonucu 12.11.2020 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden duyurulacaktır.
Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 17.11.2020 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav sonucu 20.11.2020 tarihinde https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden duyurulacaktır. Süreçle ilgili duyuru ve detayları https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinden takip etmek adayların sorumluluğundadır.

Sıra No

Pozisyon

Adet

Sınava Çağrılacak Kişi Sayısı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

1

Sistem ve Ağ Uzmanı

1

10

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı

2

Ağ ve Güvenlik Uzmanı

1

10

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

3

Analiz, Veri, Test Uzmanı

1

10

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

VI. SINAVIN ŞEKLİ ve SINAV KONULARI SINAVIN ŞEKLİ
1. Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları ayrıca COVİD-19 küresel salgını sebebiyle kişisel kullanıma ait koruyucu özellikte maske bulundurmaları zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

SINAV KONULARI
Yazılı ve sözlü sınav konuları; mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
VII. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak ilan edilir. Ayrıca sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçları sınav komisyonunca https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinden ilan edilerek duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına itirazlar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne yapılabilecektir.
2. Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına göreve başlamak üzere başvurmayan, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya imzaladığı sözleşmede işe başlamak için belirtilen/belirttiği sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.
3. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
4. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalanmış ve bu kişiler göreve başlamış olsalar dahi, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

X. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek belgenin ait olduğu kurum yetkilisince veya noter tarafından onaylanmış olmalıdır. Ya da aslı ve fotokopisi birlikte getirilir, aslı görülür, fotokopisi alınır, aslı teslim edilir.),
2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek 1 inci fıkrada anlatıldığı gibi olmalıdır.)
3. Erkek adaylar için askerlik hizmeti ile ilgili olarak muafiyeti olduğunu veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl askerlik hizmetini erteletmiş olduğunu veya terhis olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, (Onaylı örnek 1 inci fıkrada anlatıldığı gibi olmalıdır.)
4. Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu aslı,
5. E-devlet kapısından alınan kare kodlu arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,
6. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
7. Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
8. İkametgâh onaylı örneği,

XI. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu-Yanyol, No:98, Güney Yerleşkesi, Rektörlük Binası, Giriş Kat, Personel Dairesi Başkanlığı, 34720-Kadıköy/İstanbul

Kamuoyuna duyurulur.