SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (23-9-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

cumhuriyet unvSivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD NO UNVANI BÜTÇESİ ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
HE01 Hemşire Özel Bütçe 50 - Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
- Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (Yoğun Bakım, Yenidoğan, Dâhiliye ve Cerrahi servisleri gibi kliniklerde çalışmaya engel bir durumu olmamak.)
HE02 Hemşire Özel Bütçe 50 - Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak. (Yoğun Bakım, Yenidoğan, Dâhiliye ve Cerrahi servisleri gibi kliniklerde çalışmaya engel bir durumu olmamak.)
ST01 Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 15* - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı mezunu olmak.
- Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde “Tıbbi Sekreter” olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.
ST02 Sağlık Teknikeri Özel Bütçe 17 - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı mezunu olmak.
DS01 Diğer Sağlık Personeli Özel Bütçe 5 - Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
DS02 Diğer Sağlık Personeli Özel Bütçe 8 - Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi uygulama alanlarında çalıştırılmak
üzere)


* SGK Hizmet Dökümü belgesinde ilgili meslek kodu ile istenilen primli gün sayısının karşılanmış olması gerekir.

 

 

GENEL ŞARTLAR
- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
- Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Üniversitemiz Hastanesince onaylanmış) Üniversitemiz Hastanesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İstenilen Belgeler:
1) Başvuru formu
2) Öğrenim belgesi
3) 2018 KPSS sonuç belgesi
4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)