logo yeni

calisanlar2 copy

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (22-9-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

kayseri uniKayseri Üniversitesi Rektörlüğünden

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 13 (onüç) Sözleşmeli Personel (Destek Personeli) alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

UNVANI / BAŞVURU KODU ADET ARANILAN NİTELİKLER
DESTEK PERSONELİ
(Aşçı) Başvuru Kodu : 01
1 -Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Mutfak Hijyeni Alanında Sertifikaya sahip olmak.
-Aşçılık alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. (Aşçılık deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-2018 KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Aşçı) Başvuru Kodu : 02
1 -Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gastronomi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak
-Mezuniyet sonrası Mutfak Şefi olarak çalışmış olmak. (Mutfak Şefi olarak çalıştığını belgelemek)
-Aşçılık alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. (Aşçılık deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-2018 KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Aşçı) Başvuru Kodu : 03
1 -Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Dalından Mezun olmak.
-Aşçılık alanında Usta Öğreticilik Belgesine sahip olmak.
-Mezuniyet sonrası Aşçılık alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. (Aşçılık alanında çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Servis Elemanı)
Başvuru Kodu : 04
1 -Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Mezuniyet sonrası Garson/Servis Elemanı olarak en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. (Garson/Servis Elemanı olarak çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-2018 KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Servis Elemanı) Başvuru Kodu : 05
1 -Lise veya dengi okul mezunu olmak.
-Garson/Servis Elemanı olarak deneyim sahibi olmak. (Garson/ Servis Elemanı olarak çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca verilen Destek Hizmetleri Sertifikasına Sahip Olmak.
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Servis Elemanı)
Başvuru Kodu : 06
1 -Lise veya dengi okul mezunu olmak.
-Garson/Servis Elemanı olarak deneyim sahibi olmak. (Garson/Servis Elemanı olarak çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Bulaşıkçı) Başvuru Kodu : 07
2 -Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Turizm alanlarının birinden mezun olmak.
-Mutfak Hizmetleri alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak. (Mutfak Hizmetleri alanında çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Park Bahçeler)
Başvuru Kodu : 08
2 -Önlisans mezunu olmak.
-Park, Bahçe Bakımı alanında en az 2 yıl deneyimli olmak. (Park, Bahçe Bakımında çalıştığını belgelendirmek.)
-2018 KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Bakım Onarım) Başvuru Kodu : 09
1 -Lise veya dengi okul mezunu olmak.
-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı (Yapı Tesisat Sistemleri) Ustalık Belgesine sahip olmak.
-Mezuniyet sonrası Tesisat Teknolojisi alanında en az 5 yıl deneyimli olmak. (SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ
(Hizmetli) Başvuru Kodu : 10
2 -Lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca verilen Temizlik ve/veya Hijyen Sertifikasına Sahip Olmak.
-Temizlik hizmetleri alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak. (Temizlik hizmetleri alanında çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.)
-2018 KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

 

 


GENEL ŞARTLAR:
1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-2018 KPSS (B) grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Puanların eşit olması
halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
4-5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
7-Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile yapılacaktır.
NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü
yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
NOT: Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacaktır. Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir.
Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Mevlana Mahallesi Kümeevler No: 5 38280 Talas / KAYSERİ

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman www.kayseri.edu.tr
adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz sayılarak sözleşmeleri yapılmayacak, sözleşmesi yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare
tarafından kendilerine herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
NOT: Gerekli görüldüğü taktirde ilan sürecinin her aşamasında ilan Rektörlüğümüzce iptal edilebilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
2- Lisans mezunları için 2018 KPSSP3, ÖnLisans mezunları için 2018 KPSSP93,
Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
5-Adli Sicil Belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
6- Fotoğraf (1) adet
7- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte SGK pirim gün sayısını gösterir onaylı belge (SGK barkotlu e- Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
8- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.