logo yeni

calisanlar2 copy

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (10-9-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

bogazici universitesiT.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci
maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya
denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak
değerlendirilecektir.)
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
e) Pozisyonları aşağıdaki özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile aynı özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
f) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.
h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR;
İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
(i) SİSTEM YÖNETİCİSİ-I (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 

Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerinde kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem birimlerinde en az yönetici vb. pozisyonlarında görev yapmış olmak.
Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Bash, PHP, Python scripting konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. 

(j) SİSTEM YÖNETİCİSİ-II (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 

Üniversite bilgi işlem merkezleri vb. ölçeklerindeki kurum ve kuruluşlarda bilgi işlem birimlerinde uzman, operatör, teknisyen vb. eşiti pozisyonlarda görev yapmış olmak.
Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Bash, PHP, Python scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
E-posta servislerinin yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
VMWare üzerinde sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,
Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi sahibi olmak, Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,
İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak 

(k) BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 

Bilgi Güvenliği Politikası, Risk yönetimi politikası vb. ISO27001 gereksinimlerine uygun politika ve
prosedürlerin oluşturulması, güncellenmesi, uygulanmasının sağlanması, desteklenmesi ve izlenmesi faaliyetlerinde deneyim ve bilgi sahibi olmak.
Olağanüstü durum ve iş sürekliliği kapsamındaki tüm faaliyetlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, Kurumsal bilgilerin kritiklik ve hassasiyet seviyesine göre sınıflandırılması,
Denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen BT denetimlerinde tespit edilen bulgular için aksiyon alınmasının sağlanması ve takip edilmesi,
ISO27001 standardı konusunda bilgi sahibi ve deneyimli, (Tercihen ISO27001LA sertifikalı)
Temel Network (DHCP, DNS, TCP/IP, LAN, WAN, FTP, HTTP, VPN,SMTP, IP Routing) bilgisine sahip olmak,
Yedekleme yazılımı konfigürasyon, yönetim ve log takibi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Yedekleme, kurtarma, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Microsoft ve Linux (Redhat, Debian tabanlı) sistemlere yönelik güvenlik sıkılaştırmalarını uygulamak.
PHP ve Java programlama dillerine yönelik olarak yazılım yaşam döngüsü temel aşamalarını denetleyecek ve kontrol edecek bilgi ve deneyime sahip olmak.
İlgili iş kolunda (bilgi güvenliği yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
(l) AĞ UZMANI (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER: 

En az 10.000 kullanıcılı bir kurumun bilgi işlem merkezinde en az 3 yıllık ağ uzmanı ve benzeri pozisyonlarda deneyim sahibi olmak,
Kampüs ağ kurulum, planlama ve ağ operasyonları konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
En az 3 yıl 1.000 uç noktası bulunan ağlarda, ağ uzmanı ve benzeri pozisyonlarda deneyim sahibi olmak,
Network protokolleri, yönetilebilir switch idareciliği, çok segmentli ağ tasarım ve yönetim deneyimi sahibi olmak,
VLAN, STP, gibi network altyapısı ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
OSI, TCP- IP konusunda bilgili, UDP, TCP paket yapısı hakkında temel bilgilere sahip olmak, Bind DNS, DHCP, IIS, Apache HTTP Server konularında bilgi sahibi olmak,

(m) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 

• Java ile programlama konusunda en az 3 yıl deneyimli,
• Spring Boot, JPA konularında deneyimli,
• Web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli,
• MySQL veri tabanında bilgi sahibi,
• Web Servisleri (SOAP, REST) konusunda bilgi sahibi,
• Versiyon kontrol sistemi (Git) kullanımında bilgi sahibi,
• HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,
• Tercihen Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi,
• Güvenli kod geliştirme ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,
• İyi seviyede algoritma oluşturabilme ve koda dökebilme becerisine sahip,
• Takım çalışmasına yatkın, araştırmayı ve kendini geliştirmeyi seven. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. Çevrimiçi Başvuru:
Başvurular, 10/09/2020 ile 24/09/2020 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 24/09/2020 tarihi 17:00’a kadar yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
Posta Yoluyla veya elden Başvuru:
Başvurular, 10/09/2020 ile 24/09/2020 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru
Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 24/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı BEBEK
İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir). 

İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),
3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
4) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin
belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma
sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış özet belge.)
5) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
6) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt
dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde
yüksek lisans veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre
ile geçerlidir.
İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil
puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
7) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.)
ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 50 aday sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav, 22/10/2020 tarihinde saat 10:30-14:30 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde 30/10/2020 tarihinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav 02/11/2020 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır. 

SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adaylar 12/11/2020 tarihinde www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
SINAV KONULARI
Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır. 1- Proje Yönetimi,
2- Programlama Dilleri,
3- Sistem yöneticiliği
4- Bilgisayar Ağları,
5- Bilgi Güvenliği
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak “B. ÖZEL ŞARTLAR” maddesinde belirtilen konulardır. 

DEĞERLENDİRME
Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur
Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve
kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Unvan Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL) Minimum Tecrübe İlgili Madde

SİSTEM YÖNETİCİSİ-I

17.500’e kadar

5

b

1 Kişi

SİSTEM YÖNETİCİSİ-2

13.000’e kadar

3

b

1 Kişi

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖN.

17.500’e kadar

5

b,c

1 Kişi

AĞ UZMANI

13.000e kadar

3

b

1 Kişi

YAZILIM GELİŞTİRME

13.000’e kadar

3

b,c

1 Kişi

UZMANI

       

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan Tarihi
10 Eylül 2020
Son Başvuru Tarihi 24 Eylül 2020
Yazılı Sınav Tarihi 22 Ekim 2020
Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi 30 Ekim 2020
Sözlü Sınav Tarihi 02 Kasım 2020 Sonuç Açıklanması 12 Kasım 2020
Yedeklerin alınması son tarih 12 Aralık 2020

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
Başvuru sırasına göre 5 (beş) aday asıl, 5 (beş) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 12 Aralık 2020 tarihine kadar çağrılacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.