logo yeni

calisanlar2 copy

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (27-7-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

osmangazi uniEskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine sözleşmeli personel alınacaktır.

 

NİTELİK KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

101

Hemşire

30

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı Mezunu olmak.

102

Hemşire

70

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

103

Sağlık Teknikeri

4

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

104

Sağlık Teknikeri

10

Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi

Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak.

105

Sağlık Teknikeri

24

Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

106

Sağlık Teknikeri

2

Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri veya Odiometri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

107

Sağlık Teknikeri

4

Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

108

Sağlık Teknikeri

6

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

109

Röntgen Teknisyeni

3

Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Alanı mezunu olmak.

110

Diğer Sağlık Personeli

14

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve

Sekreterlik Önlisans Programından mezun olmak

111

Diğer Sağlık Personeli

1

Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren programlarının birinden mezun olmak.

112

Laborant

10

Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği

alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

113

Ebe

1

Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

114

Eczacı

4

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. KPSS ŞARTI

ARANMAMAKTADIR.

115

Biolog

1

Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak.

116

Psikolog

1

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren

Psikoloji bölümünden mezun olmak.

117

Diyetisyen

2

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.

118

Fizyoterapist

3

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren

ilgili bölümünden mezun olmak.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.
Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.
Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır.
Başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde kurayla belirlenecektir.
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Askerlik Durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
• Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
• Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlan edilen nitelik kodlarından sadece bir (1) tanesine müracaat edilecektir. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.
Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.
İlanımız yayınlandıktan sonra başvuru tarihi www.ogu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.
• Covid-19 tedbirleri kapsamında başvuruya gelen adayların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Kurallara uymayanların müracaatları alınmayacaktır.
İstenilen Belgeler;
• Başvuru Formu (Başvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)
• 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.)
• Askerlik Durum Belgesi, Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, - (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
• Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e- devlet çıktısı )
• 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi)
• Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.