logo yeni

calisanlar2 copy

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (23-7-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

afyonkarahisar saglik bilimleriAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 657 dayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçe ve döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.afsu.edu.tr/ duyurular adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Online Başvuru Web Adresi: https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/

İLAN SIRA NO

UNVANI

KADRO SAYISI

BÜTÇESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

1

Hemşire

19

Özel Bütçe

KPSS P3

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

2

Hemşire

1

Özel Bütçe

KPSS P3

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, hamilelik takibi, hamile yogası eğitimi ve doğum koçluğu vb. eğitimlerden en az birine katılmış olmak ve belgelendirmek, Üniversite hastanelerinde en az 3 yıl

çalışmış olmak

3

Hemşire

20

Özel Bütçe

KPSS P94

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

4

Fizyoterapist

9

Özel Bütçe

KPSS P3

Yükseköğretim kurumlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak.

5

Ebe

4

Özel Bütçe

KPSS P3

Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

6

Laborant

4

Özel Bütçe

KPSS P93

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programı mezunu olmak,

7

Röntgen Teknisyeni

4

Özel Bütçe

KPSS P94

Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.

8

Diğer Sağlık Personeli

4

Özel Bütçe

KPSS P93

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı önlisans mezunu olmak.

9

Diğer Sağlık Personeli

2

Özel Bütçe

KPSS P3

Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon Bölümü lisans mezunu olmak veya lisans eğitimi üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

10

Diğer Sağlık Personeli

2

Özel Bütçe

KPSS P93

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

11

Diğer Sağlık Personeli

1

Özel Bütçe

KPSS P3

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla BERA, Vestibüler testleri konusunda Kamu veya Üniversite hastanelerinde alanında en az 1 yıl çalışmış olmak

12

Sağlık Teknikeri

2

Özel Bütçe

KPSS P93

Yükseköğretim kurumlarının Radyoterapi veya Tıbbi Görüntülüme Teknikleri

önlisans programı mezunu olmak.

13

Sağlık Teknikeri

1

Özel Bütçe

KPSS P93

Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz Programı önlisans mezunu olmak.

14

Sağlık Teknikeri

1

Özel Bütçe

KPSS P93

Yükseköğretim kurumlarının Perfüzyon Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak

15

Sağlık Teknikeri

2

Özel Bütçe

KPSS P93

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programı

mezunu olmak

16

Diyetisyen

1

Özel Bütçe

KPSS P3

Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans programı mezunu olmak.

 

TOPLAM

77

     

 

GENEL ŞARTLAR ve AÇIKLAMALAR
1 - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya ilişiği olmamak.
5 - 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 6 - 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
7 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8 - Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9 - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması
10 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 11 - Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
13 - Başvurularda ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
14 - 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.
NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

BAŞVURU YERİ ve ŞEKLİ
1) Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde mevcuttur.)
2) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
3) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.)
4) Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
5) Başvurusu "Başvurunuz alınmıştır." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
6) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
7) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
8) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
9) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanıp kazanmadıkları ilk önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kapsamında kişisel bilgileri gizlenerek ilan edilecek olup, akabinde web sitemizde duyurular menüsünde https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ adresindeki web portalına kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanmak yöntemiyle giriş yaparak öğrenilebilecektir. İlgili web adresi portalında (kişiye özel) kişiye yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1(Bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Afsü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER
1 - Sözleşmeli personel başvuru formu (Online başvuru sonrası sistemden alınacak çıktı yüklenecektir.)
2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili 2018yılı KPSS (B) sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Kontrol Kodu Olan) Adayların Sonuç belgeleri ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.
3 - Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.) 4 - 1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir. )
5 - Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)
6 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.) 7 - Adli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
8 - Varsa daha önce çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.) 9 - Sertifika istenen ilan için ilgili belge (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)
Adres:
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Zafer Sağlık Külliyesi A blok Dörtyol Mah. 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR
Bilgi için irtibat telefonu: 0 (272) 444 03 04/Dahili 42553 5603/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.