logo yeni

calisanlar2 copy

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (8-4-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

pamukkale unvPamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon için lisans diploması puan sıralaması yapılacaktır.) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Nitelik

Kod

Unvanı

KPSS

Puan Türü

Kadro

Sayısı

Aranılan Nitelikler

HM01

HEMŞİRE*

KPSS (P3)

16

Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya

Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

HM02

HEMŞİRE*

KPSS (P3)

1

Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Başarı Belgesi, Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Genel ve KVC Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalarına sahip

olmak.

HM03

HEMŞİRE*

KPSS (P3)

1

Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Fiziksel Değerlendirme Tanılama, Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Hemşirelik Kursları Başarı Belgeleri ve Hemşirelik

alanında 10 yıl tecrübe sahip olmak.

HM04

HEMŞİRE*

KPSS (P94)

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

HM05

HEMŞİRE*

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikasına sahip olmak.

HM06

HEMŞİRE*

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başarı Belgesi, İlk Yardım Kursu Bitirme Belgesi, Türkiye

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Belgesine sahip olmak.

HM07

HEMŞİRE*

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Pediyatri ve Pediyatri Yoğun Bakım Hemşireliği, Yenidoğan ve Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi, Hasta İlişkileri Stres Yönetimi

Sertifikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak.

HM08

HEMŞİRE*

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Perfüzyonistlik Yetki Belgesine sahip olmak.

RT01

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

KPSS (P93)

2

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak.

RT02

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

KPSS (P93)

1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlkyardımcı Belgelerine sahip olmak.

DSG01

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

KPSS (P93)

1

Ağız ve Diş Sağlığı Programı Önlisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlk Yardım Kurs Tamamlama Belgelerine sahip olmak.

ST01

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS (P93)

2

Anestezi Programı Önlisans mezunu olmak.

ST02

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS (P93)

3

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Önlisans mezunu olmak

ST03

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS (P93)

1

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak. İş Sağlığı

ve Güvenliği ile İlk Yardım Belgelerine sahip olmak.

ST04

SAĞLIK

TEKNİKERİ

KPSS (P93)

1

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Önlisans mezunu olmak. Kan

Bankacılığı ve Transfüzyon Sertifikasına sahip olmak.

BYG01

BİYOLOG

KPSS (P3)

1

Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Biyoloji Anabilim Dalında Yükseklisans yapmış olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başarı Belgesi, İlk Yardımcı

Belgesi, Biyoloji alanında 1 yıl tecrübeye sahip olmak.

FZT01

FİZYOTERAPİST

KPSS (P3)

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Manuel& Manıpulatıve Physıcal Therapy (Manuel ve Manipülatif Fizik Tedavi) Sertifikası, Matwork ve Reformer -1 Eğitim Programı Eğitmenlik Sertifikaları ile

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başarı Belgelerine sahip olmak.

SÇ01

SOSYAL ÇALIŞMACI

KPSS (P3)

1

Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu olmak. Aile Danışmanlığı Sertifikasına,

İşaret Dili, Uygulamalı Çocuk Merkezli Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Eğitim Belgesi ve Sosyal Çalışmacı alanında 2 yıl tecrübeye sahip olmak.

EC01

ECZACI**

-

1

Eczacılık Bölümü Lisans mezunu olmak.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.
** Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.) ile alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 5-Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamaktadır.
6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

II. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E- Devlet çıktısı)
2- Tecrübe istenen alanlar için çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü,
3- Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgeleri,
4- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvuru durumlarını takip edebileceklerdir. Başvurusunda eksiklik tespit edilenlere sisteme girmiş oldukları iletişim numarasına sms olarak bilgi gidecek olup başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvuru durumlarını takip edebileceklerdir. Başvurusunda eksiklik tespit edilenlere sisteme girmiş oldukları iletişim numarasına sms olarak bilgi gidecek olup başvurularını güncellemeleri gerekmektedir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2018 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 22 50 numaradan bilgi alınabilir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.