logo yeni

calisanlar2 copy

KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (18-3-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

belediye baskanligiT.C. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Selçuklu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü’nde aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda personel 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.

 

UNVANI

EĞİTİM DURUMU

MİKTARI

YABANCI DİL

Eğitmen

Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmak

1

İngilizce

Ekonomist

Fakültelerin İktisat, İşletme Bölümlerinden mezun olmak.

1

İngilizce

Endüstri Mühendisi

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

1

İngilizce

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
• İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

• Yurt içindeki üniversitelerin lisans programlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Adaylardan istenilen yabancı diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) Endüstri Mühendisi ve Ekonomist kadroları için en az ( C ) düzeyinde, Eğitmen kadrosu için en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilikleri; ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır. YDS belgelerinin 5 yıl, Uluslararası geçerliliği olan belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıl
olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında; sınav ilk başvuru tarihi esas alınacaktır. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf)
• Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
• MS Office (Word, Excel, Power Point) Programlarını iyi derecede kullanabilmek.
• Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
• Endüstri Mühendisliği kadrosu için kalite yönetim sistemleri konusunda eğitim almış olmak.

3. BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

• Özgeçmiş
• Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (kişisel belge-turkiye.gov.tr üzerinden alınacak)
• Mezuniyet Belgesi (turkiye.gov.tr üzerinden alınacak)
• Mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi (transkript)
• Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya eşdeğer sınav sonuç belgesi aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi veya varsa turkiye.gov.tr üzerinden alınan nüshası.
• Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

4. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar 25/03/2020 – 27/03/2020 tarihleri arasında, https://www.selcuklu.bel.tr adresinden erişeceği başvuru formunu yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No: 19 Selçuklu - KONYA adresine şahsen müracaat ederek teslim edecek ve başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, lisans diploma notu ile yabancı dil puanının aritmetik ortalamasına göre yapılacak sıralama sonrasında puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere çalıştırılacak her pozisyon için 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 30/03/2020 tarihinde https://www.selcuklu. bel.tr/ adresinden ilan edilecektir.

6. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav, konusuna göre uygulamayı da içerebilecektir.

Adaylar sınava girerken T.C kimlik kartı ve pasaport gibi kimliğini gösteren belgeleri ibraz edecektir. Bu iki belge dışında herhangi bir belge kabul edilmeyecektir. Adayların, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sözleşmeli personel için yapılacak sözlü sınav 16/04/2020 tarihinde Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 Selçuklu-KONYA adresinde, Selçuklu Belediye Başkanlığı’nca teşekkül ettirilen sınav kurulu tarafından encümen salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Adayların mezun oldukları alanlar ile ilgili konular
• Yerel Yönetimlerle İlgili Temel Mevzuat (5393, 5216, 5355 Sayılı Kanunlar), 1173 Sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun, 3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
• Microsoft Office programlarını (Word, Excel, Power Point) kullanabilme (Uygulamalı)
• Yabancı Dil (Okuma-Yazma, Dinleme-Konuşma)

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınavın değerlendirmesi 6. Madde’de belirtilen konularda toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

Adayların işe alıma esas başarı puanı, sözlü sınav puanına eklenecek yabancı dil sınav puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. İşe alıma esas başarı puanı en yüksek olan aday işe girmeye hak kazanacaktır. Adayların işe alıma esas başarı puanlarının aynı olması halinde alım yapılacak kadroya ilişkin yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır.

Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasını müteakiben 5 işgünü içerisinde kurumun genel ağ adresi üzerinden adaylara duyurulur.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Selçuklu Belediyesi kurumsal genel ağ sayfasında (http://www.selcuklu.bel.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, adresinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanarak işe başlatılacak olan adaylardan istenilecek belgeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başvuru formunda belirtilen e-posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecektir.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.