logo yeni

calisanlar2 copy

YARGITAY SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLANI (9-3-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

yargitayYargıtay Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, (Bu sıralamaya göre son sırada ayın puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin lamamı sınava kabul edilir.) Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kumrularından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kumullarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasannu ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kumlumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürede (2 kat için en az 3 yıllık) mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya ayıtı Kanunun -I iincii maddesinin (B) bendi He 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurıımlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kumlan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmalan kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.
g) Adaylar yalnız bir pozisyon için başvurabilirler

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

1 - JAVA YAZILIM UZMANI (2 KİŞİ - 2 KAT)
a) En az 5.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eş zamanlı istek sayısı en az 50, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 25 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde yazılımcı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
b) J2EE mimarisinde çalışan proje(ier)de aktif olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,
c) XML işleme (XSLT, XSD) konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) UML tecrübesine sahip olmak,
e) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
f) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.
g) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak ve design patternleri etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak,
h) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,
i) Veritabanı tasanmı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.
j) ECLIPSE ve RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,
k) Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
l) Java Svving tecrübesine sahip olmak,
nı) Raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
n) Junit test framevvork'ünde tecrübe sahibi olmak,
o) Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certifıed Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,
p) Tercihen SOAP ve REST VVeb Servis tecrübesi sahibi olmak.
r) Tercihen Java Web araçları ile web uygulaması geliştirme hakkında tecrübeli olmak.
s) Tercihen JSF, JSP, HTML, CSS , AJAX, JavaScript teknolojilerinde tecrübe sahibi.
2 - SİSTEM UZMANI (1 KİŞİ - 2 KAT)
a) En az 5.000 kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server (2008, 2012 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,
b) Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, IIS, File Server, Remote Desktop mimarisi, sistemlerinin kurulum, konfıgürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Microsoft Windows Group Policy Object (GPO) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Windows 7/8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfıgürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
f) Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN svvitch konusunda tecrübeye sahip olmak,
g) Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,
h) Sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
i) Tercihen Microsoft Hyper-V veya VMvvare sanallaştırma platformdan konusunda tecrübeye sahip olmak,
j) Tercihen Microsoft Certifıed Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen Linux Sunucu kurulum ve konfıgürasyon Konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
1) Tercihen routing, svvitching, LAN, wireless LAN, VPN, Radius kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ:

Başkanlığımızın www.yargitaygov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvurulann 23/03/2020 tarihinden en geç 27/03/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Yargıtay Ek Bina (Vekaletler Caddesi No: 1 Kızılay Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

III- İSTENİLEN BELGELER

a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),
b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi,
c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlanndan alınan ve ÖSYM tarafından denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi,
d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
g) Genel şartlar (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),
h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler)
i) Öz Geçmiş ( Detaylı)
NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu şekilde Kurumumuzu yanıltanlar kamu görevlisi ise duruııılan çalıştıkları kurumlarına bildirilir

IV- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmalan gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70’i ile geçerli yabancı dil puanının yüzde 30'nun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puandan başlanarak her bir pozisyonun 10 katı aday, sözlü sınava çağırılacaktır.
b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü sınav yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.
b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek belirlenecektir.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 3 olarak belirlenmiştir.
b) Sınav sonuçlan Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

VIII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan(Ocak-Temmuz 2020 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 7.127 04 TL'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
Pozisyon
Sayı
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı
Java yazılını uzmanı
(2 KİŞİ)
2 katma kadar
14253,92 TL.
Sistem uzmanı
d KİŞİ)
2 katma kadar
14253.92 TL.

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir Kamuoyuna duyurulur

IX - İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yargıtay Başkanlığı Santral Ayrıntılı Bilgi
Web : www.yargi tay gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.