logo yeni

calisanlar2 copy

TÜRK AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI (4-2-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

turk akreditasyonTürk Akreditasyon Kurumundan
AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI


I- SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 10 (on) adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosuna ve 17 (on yedi) adet İdari Personel kadrosuna sözlü giriş sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Adaylar “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.


II- AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
A- Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılma Şartları
Akreditasyon uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan şartları taşımak,
b) 2018 veya 2019 yılında yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak,
c) Aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki öğretim kurumlarının ilgili öğrenim programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarının öğrenim programlarından mezun olmak,
ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar).
Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan istekliler, 2018 veya 2019 yılında yapılmış KPSS’ den aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralanacak ve her bir gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar en yüksek puana sahip olanlar sözlü olarak yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Her bir gruptan giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.
Giriş sınavına katılmak isteyenler, aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen gruplardan yalnızca birine müracaat edebilecektir.

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu
Gruplar Unvanı Öğrenim Programı Atama
Yapılacak Kadro Sayısı
Giriş Sınavına
Çağrılacak Aday Sayısı
2018 veya 2019 KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1 Akreditasyon
Uzman Yardımcısı
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3 12 KPSSP2 70
Grup 2 Akreditasyon Uzman Yardımcısı Biyomedikal Mühendisliği veya Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji veya Biyomühendislik veya Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik lisans
programından mezun olmak.
1 4 KPSSP2 70
Grup 3 Akreditasyon Uzman Yardımcısı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden
mezun olmak.
2 8 KPSSP2 70
Grup 4 Akreditasyon
Uzman Yardımcısı
Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 1 4 KPSSP2 70
Grup 5 Akreditasyon Uzman
Yardımcısı
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 1 4 KPSSP2 70
Grup 6 Akreditasyon
Uzman Yardımcısı
Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya
Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
1 4 KPSSP2 70
Grup 7 Akreditasyon Uzman Yardımcısı Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans
programlarının birinden mezun olmak.
1 4 KPSSP2 70
Toplam 10 40  

B- Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları ve Puanları
Giriş sınavı, adayların;
a) Öğrenim dallarına ilişkin temel bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.


C - Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki giriş sınavı konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Giriş sınavında başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS P2 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

III- İDARİ PERNEL GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
A- İdari Personel Giriş Sınavına Başvuru Şartları
İdari Personel sözlü giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlarla beraber aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,
a) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş öğrenim programlarından veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olmak,
b) 4 Kasım 2018 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş KPSS puan türünden, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.

İdari Personel Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu

Gruplar

Atama Yapılacak Kadronun
Unvanı Öğrenim Programı Atama Yapılacak
Kadro Sayısı
Giriş Sınavına Çağrılacak
Aday Sayısı
2018 Yılı KPSS Puan
Türü
Asgari KPSS
Puanı
Grup 1 İdari
Personel
Adalet Meslek Eğitimi ya da Adalet önlisans programlarının birinden
veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
1 4 KPSSP93 70
Grup 2 İdari Personel Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun
olmak.
2 8 KPSSP93 70
Grup 3 İdari Personel Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2 8 KPSSP93 70
Grup 4 İdari Personel Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
4 16 KPSSP93 70
Grup 5 İdari Personel Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
4 16 KPSSP93 70
Grup 6 İdari Personel Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli
Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Finans ve Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
4 16 KPSSP93 70
Toplam 17 68  

B- İdari Personel Giriş Sınavı Konuları ve Puanları
Gruplar itibariyle İdari Personel giriş sınavı konuları, soru sayıları ile puanları aşağıda “Giriş Sınavı Konuları/Değerlendirme Kriterleri ve Puanları” tablosunda gösterilmiştir.

Giriş Sınavı Konuları/Değerlendirme Kriterleri ve Puanları Tablosu
Gruplar Sınav Konuları/Değerlendirme Kriterleri Toplam Puanı Açıklama

Grup 1, Grup 2, Grup 3,
Grup 4, Grup 5, Grup 6

Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi 25

Adaylara belirtilen sınav konusunda, 25 puan değerinde toplam 1 adet soru yöneltilecektir.

T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 25

Adaylara belirtilen sınav konularında, 25 puan değerinde toplam 1 adet soru yöneltilecektir.

Genel yetenek ve genel kültür 10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan
üzerinden değerlendirilecektir.

Bir konuyu kavrayıp ifade etme yeteneği ve
muhakeme gücü
10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan
üzerinden değerlendirilecektir.

Liyakati, temsil kabiliyeti 10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan
üzerinden değerlendirilecektir.

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık 10

Adaylar, belirtilen kriterler bakımından 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

C- İdari Personel Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almış olma şartı aranır.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle “Giriş Sınavı Konuları/Değerlendirme Kriterleri ve Puanları” tablosunda yer alan sınav konuları ve değerlendirme kriterleri bakımından belirtilmiş puanlar üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler ve en yüksek ortalamadan başlayarak her bir grup unvanı için atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday, asıl olarak atanmaya hak kazanır. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda ilan edilen her bir unvan için atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçları, Kurumun, www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylar, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilmiş belgeleri, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim edeceklerdir.


IV - Sınav Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli
Başvurular, 13 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 25 Şubat 2020 tarihinde ve saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan “Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2020” ve “İdari Personel Giriş Sınavı 2020 ” bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır. Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


V- Giriş Sınavına Katılmak İsteyenlerden İstenecek Belgeler
İstekliler, aşağıdaki belgeleri Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış “Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” ve “İdari Personel Giriş Sınavı” ve alanından sisteme yükleyeceklerdir.
a) Kurum web sayfasında yayınlanan ve aday tarafından doldurulacak giriş sınavı başvuru formu,
b) Öğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi,
c) KPSS sonuç belgesi,
ç) Özgeçmiş (1 Sayfayı Geçmeyecek Şekilde )
d) Vesikalık fotoğraf.
Bunlar dışında Kuruma ayrıca herhangi bir belge gönderilmesine ya da teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Başvuru süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

VI- Giriş Sınav Tarihi ve Yeri
Giriş sınavı 16 Mart 2020 tarihinde başlamak üzere Kurumun Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
Başvurular incelenip değerlendirildikten sonra giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacak olup bundan başka adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
VII- İtiraz
Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir.
İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.
VIII- Bilgi Alma
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon
Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.
Bilgi Alınacak Telefon Numaraları : (0 312) 410 82 72 - (0 312) 410 83 53
Teknik Destek Telefon Numarası : (0 312) 410 82 68
IX- Diğer Hususlar
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.
İlgili kadroya atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden onbeş gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atamanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında yedek listeden atama yapılacaktır.
İlan olunur.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.