logo yeni

calisanlar2 copy

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (25-12-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

dicle uniDicle Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

UNVANI

ADET

BAŞVURU ŞARTLARI

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

  1. İlgili alanda en az lisans mezunu olmak.

  2. Embiryolog sertifikasına sahip olmak

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Erkekler için; askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfına alınmış olmak,
4- İlanda belirtilen şartları taşımak.
5- Lisans Mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı esas alınacaktır.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
8- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
9- Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel başvuruda bulunamaz.
10- Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kuramlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
11- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ VE ZAMANI

Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Noter vekâleti ile müracaat kabul edilecektir. Eksik belge ile müracaat alınmayacaktır. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Fotoğraflı Başvuru Formu, Dilekçe (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. Adresinden temin edilecektir) isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurmaları gerekmektedir.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- Lisans Mezunları için 2018 yılı KPSS (P3) sonuç belgesi.
5- Plastik dosya.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (P3) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.dicle.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı Üniversite
Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tlf: 0 412 241 10 15-2320-5182-5136
İlan Başvuru Tarihi: 25.12.2019
Son Başvuru Tarihi: 09.01.2020
11351/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.