logo yeni

calisanlar2 copy

SAYIŞTAY SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (19-12-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

sayistayDUYURU

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet “Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli Büro Personeli Pozisyon Sayısı ve Nitelikleri Tablosu

Pozisyon

Unvanı

Öğrenim

Düzeyi

KPSS Puan Türü

Programı

Pozisyon

Sayısı

Büro

Personeli

Lisans

KPSSP3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

5

Büro

Personeli

Önlisans

KPSSP93

İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

5

Toplam

10

İlgili ilan metni ve formları ekte olup, son başvuru 03 Ocak 2020 tarihinde mesai bitimidir.
Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.savistav.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
İlgililere önemle duyurulur.
EKLER:
1- İlan Metni (3 sayfa)
2- Başvuru Formu (1 sayfa)
Seyit Ahmet BAŞ
Başkan

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIMI

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tablo 1’de dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet “Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.

Tablo 1- Sözleşmeli Büro Personeli Pozisyon Sayısı ve Nitelikleri Tablosu

Pozisyon

Unvanı

Öğrenim

Düzeyi

KPSS Puan Türü

Programı

Pozisyon

Sayısı

Büro

Personeli

Lisans

KPSSP3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

5

Büro

Personeli

Önlisans

KPSSP93

İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

5

Toplam

10

I. BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Başvurduğu pozisyonun için Tablo 1’deki öğrenim şartlarını taşımak,
c) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
d) 2018 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Fotoğraflı),
b) KPSS Sonuç Belgesi,
c) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).
d) Fotoğraflı özgeçmiş.
Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, öğrenim düzeyi ve KPSS puan türüne göre sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 19 Aralık 2019 tarihinden 3 Ocak 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve usulüne uygun başvuruda bulunmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunul mayacaktı r.

IV. BAŞVURALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, öğrenim düzeyi ve KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre ilan edilen sözleşmeli büro personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, www.savistav.gov.tr internet adresinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve TARİHİ

Sözleşmeli Büro Personel Alımı Sınavı, “sözlü” olarak yapılacaktır.
Sözlü sınav; Genel Yetenek, Genel Kültür, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel kültürü ve genel yeteneği,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, hususlarında olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Söz konusu ilân, sözlü sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında öğrenim düzeyi ve KPSS puana türüne göre ilan edilen pozisyonlar için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
Sözlü sınav sonucunda öğrenim düzeyi ve KPSS puana türüne göre ilan edilen pozisyonlar için ayrı ayrı başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.
Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na ait www.savistav.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Tablo 2- Sözleşmeli Büro Personeli Ücret Tablosu
Pozisyon Unvanı
Öğrenim Düzeyi
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti*
Sözleşmeli Büro Personeli
Lisans
2.620,00 TL
Sözleşmeli Büro Personeli
Önlisans
2.205,00 TL

İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat / ANKARA
Telefon : (0 312 ) 295 30 00 Faks : (0 312) 295 40 94
e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Elektronik Ağ: www.sayistay.gov.tr

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.