SELÇUKLU BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (20-8-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

konya selcukluKONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıf, unvan, adedi, eğitim durumu belirtilen kadroya 1 Adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Mezun Olunan Bölüm

Adet

Yabancı Dil

Çalıştırılacak Birim

 

 

 

 

 

Eğitmen

 

Fakültelerin;

 

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

-Uluslararası İlişkiler Bölümlerin den mezun olmak.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

İngilizce

 

 

 

 

Dış İlişkiler Müdürlüğü

 

I. GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendinin 1,4,5,6,7, ve 8 numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Yutiçindeki üniversitelerin lisans programlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2- Adaylardan istenilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

(Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM’nin Yabancı Dil Sınavları eşdeğerlilik tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır. YDS belgelerinin 5 yıl, uluslararası geçerliliği olan belgelerin ise geçerlilik süreleri 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında, sınav ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.)

3- Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.

4- MS Office (Word, Excel, Power Point) programlarını iyi derecede kullanabilmek.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da noter onaylı fotokopisi 2-Yabancı Dil Düzeyini gösterir belge.
3- Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi 4- Yerleşim yeri belgesi
5- Özgeçmiş ve dilekçe 6- Sağlık raporu
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 8- 5 adet vesikalık fotoğraf
9- Adli sicil belgesi

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 23.08.2019 günü saat 17:00'ye kadar Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

Yabancı Dil Puanına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday (toplamda 5 kişi) sözlü sınava çağılacaktır.

NOT: Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV: Adaylar 09.09.2019 günü saat: 10.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.

Uygulama sınavında adayların Yabancı dil, mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başvurusu kabul edilenlerin listesi, sınava katılacakların listesi ve sınav sonucu Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinde yayınlanacaktır.