logo yeni

calisanlar2 copy

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (14-3-2019)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

anadolu uAnadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. Maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller hakkında Yönetmelik4* in 8. Maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen unvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 1 (bir) adet sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilir.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (http://www.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir.

Unvanı

Atama Sayısı

Çalışma Süresi

Ücreti

İstenen Nitelikler

Proje Yöneticisi

1(bir)

Tam Zamanlı

Ücret tavanının 4 katma kadar

A - Genel Şartlar B - Özel Şartlar

A-GENEL ŞARTLAR

(1) Kamu kurum ve kurutuşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel koşullan taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde: Bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüsündeki hizmetler ile özel kesimde bilişim sektöründe hizmet üreten, sunan kuruluşa ait Sosyal Güvenlik Kurulularına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur, ( Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü transkript belgesi veya mczıın olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurulularından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir,

B-ÖZEL ŞARTLAR

POZİSYON ÜNVANI

ALINACAK

PERSONEL

ADEDİ

ARANACAK ŞARTLAR

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANI

Proje Yöneticisi

1

a)  En az 5000 kullanıcılı olmak üzere; minimum 3

adet yazılım projelerinin bilişim süreçlerinde yazılım ar-ge yöneticisi olarak sevk ve idare tecrübesi olmak,

b) Son 2 yıl içerisinde İTİL Foundation ‘TT Service

Management (BT Hizmetinin Yönetimi)” sertifika sahibi olmak ya da İTİL Foundation

4 Kat

 

 

 

kurumu tarafından onaylı eğitim merkezlerinden ‘IT Service Management (BT Hizmetinin Yönetimi)” temel eğitimini başarıyla bitirdiğine dair sert i likaya sahip olmak.

c)  Yazılım sektöründe en az 15 yıl olmak üzere bilgi

işlem merkezlerinde ya da bilişim şirketlerinde çalışılmış olmak,

d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme,

koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

e)  Chip & Pin kart sistemleri POS cihazları

entegrasyonu yazılımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

f)  ‘’Güvenii Yazılım Geliştirme” konusunda eğitimi

olmak ve bu eğitimini belgelendirebilmek için sertifika sahibi olmak,

g)  Açık kaynaklı yazılım kütüphaneleri hakkında en

az 10 yıl tecrübe sahibi olmak,

h) ANSI SQL veri tabanlarından en az birinde

"Architecture and Administration” konusunda bilgi sahibi olmak ve bu bilgisini ilgili veri tabanı Türkiye ofisinin akredite ettiği eğitim merkezinden eğitimini belgelendirebilmek için sertifika sahibi olmak,

i) ANSI SQL veri tabanlarından en az birinde ”SQL

Tuning” konusunda bilgi sahibi olmak ve bu bilgisini ilgili veri tabanı Türkiye ofisinin akredite ettiği eğitim merkezinden eğitimini belgelendirebilmek için sertifikası sahibi olmak,

j)  ANSI SQL veri tabanlarından en az birinde

‘'Backup and Recovery” konusunda bilgi sahibi olmak ve bu bilgisini ilgili veri tabanı Türkiye ofisinin akredite ettiği eğitim merkezinden eğitimini belgelendirebilmek için sertifikası sahibi olmak,

k) ANSI SQL veri tabanlarından en az birinde l’SQL,

PL/SQL Program” konusunda bilgi sahibi olmak ve bu bilgisini ilgili veri tabanı Türkiye ofisinin akredite ettiği eğitim merkezinden eğitimini belgelendirebilmek için sertifikası sahibi olmak,

l) "Servlets ve Java Server Pages” konusunda bilgi

sahibi olmak ve bu bilgisinin eğitimini belgelendirebilmek için eğitim sertifikası sahibi olmak,

m)  Uygulama sunucuları (Application Server) konusunda bilgi sahibi olmak ve bu bilgisini belgelendirebilmek için eğitim sertifikası sahibi olmak,

n) Java uygulama sunucularından Weblogic Server

ya da Tomcat Server konusunda bilgi sahibi en az bir server bilgisini belgelendirebilmek için eğitim sertifikası sahibi olmak. (Weblogic için Oracle kuruluşunun ya da akredite ettiği eğitim kuruluşunun eğitim sertifikası geçerli sayılacaktır.)

o) .lava Programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak

ve bu bilgisini belgelendirebilmek için eğitim sertifikası ya da uluslararası geçerlikte olan sertifika sahibi olmak,

p) Java Programlama diliyle en az 5000 kullanıcılı

Java yazılım projelerinde 10 yıl yazılım tecrübesine sahip olmak,

q) MVC katmanlı yazılım konularında bilgi sahibi

olmak,

 

 

 

 

r)         Hibernate ORM araçlarıyla en az 5000 kullanıcılı

yazılım projelerinde 10 yıl yazılım tecrübesine sahip olmak,

s)         "Web Applications” teknolojileri konusunda bilgi

sahibi ve bu bilgisini belgelendirebilmek için eğitim sertifikası ya da uluslararası geçerlikte olan sertifikası sahibi olmak,

t)          Object-Oriented programlama (Nesneye yönelik

programlama) konularında bilgi sahibi ve bu bilgisini belgelendirebilmek için sertifika ya da üniversite transkript belgesinde bu konuda ders almış olmak,

u)        Spring Boot konusunda bilgi sahibi olmak. Son 1

yıl içerisinde Oracle Türkiye kuruluşundan ya da Oracle Türkiye onaylı eğitim kuruntundan ‘’Spring Application Frametvork” üzerine eğitimi almış ve eğitim sertifikası sahibi olmak,

v) Bilgisayarlı Test Merkezi Yönetimi konusunda

tecrübeli olmak ve bunu belgelendirmek,

w)        Baskı ve stres altında çalışabilmek,

x) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde diğer

takım üyelerine destek olabilecek teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

y)         Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri

konusunda tecrübeli, takını çalışmalarına yatkın, etkili iletişim becerilerine sahip olmak,

z)         İkna yeteneği yüksek ve pratik kararlar verebilmek

ve alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek,

aa) Yoğun iş temposunda çalışabilmek, bb) Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme koordine edebilecek, yönetebilecek tecrübeye sahip olmak, Tercihen; PostgreSQL konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen; Elasticseaıch konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen; Mikroservice konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen; Web servisleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

 

 

II - İSTENEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ

1) Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır).
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3) Lisans diploması aslı veya mezuniyet belgesinin ve ya eğitimini yuıtdışında tamamlamış olanlar için denklik belgesinin fotokopisi,
4) Genel şartlar başlığının l-(ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
(Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır).
5) Mesleki tecrübeyi belgeleyen için (15 yıl) aynı süreler ile eşleşen Sosyal Güvenlik Kuruntundan alınacak hizmet dökümü.
6) Genel şartlar başlığının l-(e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.
7) 2 adet fotoğraf.
8) KPSS sonuç belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır).
9) Eğer varsa yabancı dil KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen belge. (Belge ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.)
10) Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge.
Başvuruların, Üniversitemiz www.anadolu.edu.tr sitesinde DUYURULAR bölümünde bulunan formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak diğer istenen evraklarla birlikte ilanın Üniversitemiz Web sayfamızda yayımlandığı tarihten (bu tarih dahil) itibaren 15 gün (15. günün mesai bitimine kadar) içinde Anadolu Üniversitesi Personel
Dairesi Başkanlığı - Yunus Emre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

II - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

İlan şartlarım taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2018 KPSS-P3 puanın yüzde yetmişi İle yabancı dil puanın yüzde otuzu toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katma kadar aday sınava çağrılır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (http://wwvv.anadolu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III - SINAV KONULARI VE ŞEKLİ

- Özel şartlar bölümündeki konular.
- Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.

IV - DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

V - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

(1) Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavların bitiminden itibaren 15 gün içerisinde (www.anadolu.edu.tr) sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içerisinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; (657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin (f) bendi uyarınca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmak şartı ile) tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.
(2) Gerekli güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapıldıktan sonra kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
(3) Asil adaylardan hakkında feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII-ÜCRET

Aylık bürüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlan’nm (eski Bakanlar Kurulu Kararı) 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (6.372,49 TL)’nin Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır (4 katı ücret). Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak olup, başvuru evrakları iade edilmeyecektir.2540/1-1

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.